SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 301 - Juni 2006

INDHOLD:
God sommerferie - Sidste og første skoledag.
Nyt fra kontoret - Skolemælk.
Nyt fra pedellerne - Glemte ting.
Nyt fra skoleledelsen.
Nyt fra skolebestyrelsen.
Nyt fra vejlederen - Hvor går de hen, når de går ud?.
Nyt fra skolefritidsordningen - Tak for hjælpen.
Sct. Georgs Gilde - Køge - Det kan nytte at hjælpe.
Nyt fra elevrådet - Konkurrence udskrevet af SEAS/NVE.
Hærværk på cykel.
Kalender for august 2006.


TOP
God sommerferie

Sidste skoledag

Fredag den 23. juni 2006 er sidste skoledag inden sommerferien.
Denne dag er "Grøn-dag". Mødetid: klokken 8.05 - 11.25.


Første skoledag

Mandag den 14. august 2006 1. - 9. klasse møder klokken 8.50 - 11.25.

Tirsdag den 15. august 2006 0. klasserne møder kl. 10.00 - 11.30.
Slusen møder klokken 9.00 - 10.30.

 

TOP
Nyt fra kontoret

Skolemælk

Sidste frist for indbetaling for første halvdel af skoleåret 2006/2007 er onsdag den 28. juni 2006
Girokort omdeles sammen med denne udgave af Kontakten.

 

TOP
Nyt fra pedellerne

Glemte ting

Glemte ting ligger til gennemsyn/afhentning i foyeren foran pedelkontoret i uge 25.
I forældre bedes sørge for, at jeres børn får deres ting med hjem fra klasser og garderober inden sommerferien.

Jørn Hansen - Teknisk serviceleder

 

TOP
Nyt fra skoleledelsen

Så er sidste skoledag snart en realitet. Som ny skoleleder tager det cirka et år at lære skolens kultur at kende med alle de traditioner og normer, der knytter sig til hver periode i skoleåret. Til hver eneste lille højtid er der knyttet nogle bestemte måder at gøre tingene på. Jeg tror, det er sundt i første omgang at tage bestik af situationen for at se, om det fungerer som det skal. Er der områder, som kan ændres til det bedre, er det min pligt som skoleleder at rette op på tingene, og der kan jeg så gøre brug af det erfaringsgrundlag, som jeg har fra mit tidligere virke.
Det har for mig været et udfordrende, lærerigt og spændende første år på skolen, og det er rart efter sommerferien at "kende skolen" og dens rutiner.
Et af de områder, der skal fokuseres på i det kommende skoleår, er vores evalueringskultur. Nogle lærere og pædagoger evaluerer næsten pr. automatik, andre efter særlige forløb og andre igen ret sjældent. Evaluering er i praksis mange forskellige ting.
Vi ved, at der fra næste skoleår kommer nationale test, hvor alle elever på bestemte klassetrin og indenfor bestemte fagområder skal til prøve. I skoleåret 2006/07 bliver det særligt 6. og 8. klasserne der skal testes - senere vil det komme til at berøre flere klassetrin. Testene er også ment som en hjælp til lærerne. Man kan gennem disse se præcis, hvilke områder der skal sættes ind overfor i tide, og på den måde kan de være til stor hjælp.
Jeg er af den overbevisning, at test kan være et rigtigt godt redskab til at se, hvorvidt man har nået målet for den enkelte klasse - men mere herom senere.
Onsdag den 24. maj fejrede vi sidste skoledag for 9. klasserne. Det blev en rigtig god dag, hvor vi heldigvis ikke oplevede hærværk eller druk, som man ofte hører om på andre skoler. Tværtimod vil jeg gerne rose 9. klasserne for en rigtig god tilrettelæggelse af sidste skoledag. Forinden havde jeg sammen med de to klasselærere været med til at tilrettelægge et program for dagen, men mange af os ved af bitter erfaring, at et sådant program ikke altid går helt, som det er planlagt. Det gjorde det altså her. Der var en "kanon god stemning", og både klassens lærere og jeg selv optrådte på scenen i festsalen med 9. klasserne som dommere og publikum.
I skolebestyrelsen er det netop vedtaget, at vi vil ændre layoutet på Kontakten, så det bliver lidt mere nutidigt. Fremover vil vi udgive bladet i A5 format og samtidig inddrage SFO-delen i bladet. På den måde kan man fremover kan få hele skolen med i et blad. Vi regner med, at det første nummer, der udkommer i det nye skoleår, vil komme i det nye format. Opsætning, redigering og logo vil der ikke blive pillet ved!

I dette skoleår siger vi farvel til lærere, der har valgt at søge nye udfordringer. Det drejer sig om Maia Minghetti, Majken Christoffersen, Helle Storm og Geir Larsen.
Jeg vil gerne takke for den indsats I som lærere har lagt på Skovboskolen, og samtidig ønske jer alle held og lykke fremover.
Det betyder også, at vi her i juni har haft travlt med at ansætte nye lærerkræfter.

I skrivende stund er skemaerne for det nye skoleår ved at falde på plads, og jeg forestiller mig, at de nyansatte præsenterer sig selv i næste udgave af Kontakten.
Jeg kan dog afsløre, at Desiree Wenzel, 40 år, der er uddannet lærer fra Haslev Seminarium, skal være dansklærer i 6.a.
Lykke Andersen, 34 år og også fra Haslev Seminarium, skal primært undervise i historie og matematik.
Birgitte Thrønner, 55 år - også Haslev Seminarium, skal være klasselærer i 3.b.
Tina Holm-Pedersen, 44 år og fra Zahles Seminarium, skal være klasselærer i 2.a i forbindelse med, at Ragnhild Jensen er langtidssygemeldt.
Lone Fischer, 39 år, der kommer fra en stilling som daginstitutionsleder i Skovbo Kommune, skal være kommende børnehaveklasseleder for 0.c
Tina Vestergaard, 50 år, kommer fra Vemmedrupskolen og er i sin tid uddannet fra Haslev Seminarium, skal være klasselærer i 7.a

Endelig vil jeg til slut ønske jer alle en rigtig god sommerferie indtil vi møder igen mandag den 14. august kl. 8.50.

Henrik Marker
Skoleleder

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

 1. Godkendelse af referat:
  Godkendt.

 2. Elevrådet:
  Der var ikke noget nyt fra elevrådet.

 3. Samarbejdsformer med Børne- og Familierådgivningen:
  Henrik Marker orienterede om den nye anbringelsesreform §38 i serviceloven, som indeholder nogle faste retningslinier på, hvordan Børne- og Familierådgivningen skal behandle en underretning på et barn - her skal BFR lave en helhedsundersøgelse på barnet og dette må max. tage 4 måneder.
  Vedrørende samarbejdet med BFR omkring børn med særlige behov: Her vil Skovboskolen tage initiativ til et bedre og konstruktivt samarbejde.
  Forældre til børn, der bliver underrettet til BFR vil som hovedregel blive inddraget.
  Ledelsen på Skovboskolen vil tilstræbe at være med i samtalen mellem læreren og forældrene.

 4. Kontakten:
  Skovboskolens skoleblad "Kontakten" blev drøftet. Der var enighed om, at Kontakten har behov for fornyelse. Derfor blev det besluttet, at Kontakten efter sommerferien vil udkomme i A5 format og indeholde fælles informationer fra skole og SFO.
  Logo "Kontakten" skal fastholdes.
  Der vil være mulighed for farvelæggelse af en del af bladet.

 5. Årsplanlægning 2006/2007:
  Forventet elevtal skoleåret 2006/2007.
  Henrik Marker orienterede om elevtallet på skolen, på nuværende tidspunkt er der 477 elever fra 0. - 9. klasse.
  Efter sommerferien forventes der et elevtal på 514 elever. Prognosen fortæller os, at børnetallet i Skovboskolens skoledistrikt er stigende de næste par år. Skolebestyrelsen ønskede at se en prognose for de næste par år, denne sendes ud med referatet.

  Personaleansættelser.
  I skoleåret 2006/2007 vil der starte 3 børnehaveklasser. Skovboskolen har ansat Lone Fischer til O.C og vi vil gerne byde Lone velkommen til Skovboskolen.
  Der skal også ansættes 5 nye lærere og Skovboskolen har på nuværende tidspunkt ansat følgende lærere:
  Birgitte Thrønner, Tina Vestergaard, Lykke Andersen og Tina Holm-Pedersen, vi byder også de nye lærere velkommen til Skovboskolen.

 6. Orientering om legepladsprojekt:
  Skolebestyrelsen havde indbudt Henrik Agner fra SFO forældreråd til at fortælle om legepladsprojektet.
  Henrik Agner orienterede om udbygningen af legepladsen, at byggefirmaet er gået i gang med området mellem Vestervang og Regnemark.
  Legepladsen vil bliver udvidet med ca. 400.000 kr. Men dette beløb er langt fra nok til at gøre legepladsen færdig.
  Henrik Agner orienterede også om det gamle legefort, som har en begrænset levetid måske kun 3 - 5 år. Et nyt koster ca. 250.000 kr.
  Vedrørende en Skaterbane, så var denne bane ikke prioteret i legepladsudvalget.
  Peter Knappmann roste pileflettedagen og at det pyntede meget i omgivelserne. Peter ville gerne give et godt råd - nemlig at pilen skal vandes jævnlig for ikke at gå ud.
  Kontingent for børn i 3. klasserne vil blive forhøjet til SFO 2 takst, dette var meget utilfredsstillende.
  Skolebestyrelsen vil udpege en person til at repræsentere Skovboskolen i fællesrådet.
  Dette blev Anne-Marie Enevoldsen

 7. Undervisningsmiljøundersøgelsen (UMV):
  Henrik Marker orienterede om nogle af de tiltag udvalget havde gjort siden sidst. Der er kommet nye gardiner op i Østervangsfløjens østside.
  Rengøringen i faglokalerne er blevet betydeligt forbedret.
  Dyser i blandingsbatterier og brusere er blevet afkalket.
  Der er bestilt gruppeborde til Kildebjerg-/Læskovsgangen.
  Skolen har taget initiativ til et udsmyknings udvalg fra skoleåret 2006/2007.
  Basketbanen i skolegården bliver opkridtet og der kommer nye net i kurvene.

 8. Meddelelser:
  a) Formanden: Skolebestyrelsen har modtaget en mail fra en forælder vedrørende en forklaring af de konsekvenser, der har været ved omlægningen af økonomien.
  Bestyrelsen udarbejder svarskrivelse til pågældende forælder.

  b) Skoleledelsen: Henrik Marker orienterede om, at erhvervsvejlederen Niels Ole Nielsen vil skrive i Kontakten, hvor eleverne søger hen efter 9. klasse.
  Alle elever går videre på en ny uddannelse efter sommerferien.
  Skovboskolen holder dimissionsfest for 9. klasse tirsdag den 20. juni kl. 19.00 - 21.00.
  Der er Dialogmøde i Rådhussalen i Køge den 17. august 2006 kl. 18.30 - 21.30, det er skolebestyrelsesformanden og næstformanden, der er inviteret.

  c) Forældreråd SFO: Rie Serup er ansat som ny klubpædagog i klubben.
  Skovboskolen byder Rie Serup velkommen.
  SFO'en holder sommerfest fredag den 16. juni 2006.
  1. klasserne skal på koloni den 23. juni med SFO.
  Klubben er på koloni i uge 38.

  d) Øvrige: Anne-Marie Enevoldsen orienterede om fællesrådet i Skole og Samfund. Fællesrådet kommer til af hedde Skolerådet.
  Der er forslag om at Skolerådet skal sammensættes af repræsentanter fra skolebestyrelsen og skolens ledelse fra hver skole i Ny Køge Kommune. Dette skulle fremme en lettere overgang og ensretning fra de tidligere kommuner til Ny Køge Kommune.

 9. Eventuelt:
  Skolebestyrelsen så de nye gardiner i Østervangen og roste dem meget.
  Skolebestyrelsen opfordrede til, at eleverne passede godt på de fine gardiner.

 

TOP
Nyt fra vejlederen

Hvor går de hen, når de går ud?
Afgangselevernes valg af fortsat uddannelse, marts 2006

Vore afgangselevers valg følger tendensen på landsplan, flere søger gymnasiale uddannelser ( HF, HTX, HHX og STX ) og færre søger et 10. skoleår.

9. årgang: 10. klasse 42 %
  Gymnasiale uddannelser 40 %
  Erhvervsuddannelser 16 %
  Social-/sundhedsuddannelserne 0 %

En bemærkelsesværdig stigning til de gymnasiale uddannelser - fortrinsvis til STX.
For erhvervsuddannelserne er det specielt bygge og anlæg, teknologi og servicefag, der har de unges interesse.
Social/sundhed har ingen ansøgere.
Alle elever fra 9. årgang starter på en ny uddannelse fra august 2006.

10. klasse: Gymnasiale uddannelser 44 %
  Erhvervsuddannelser 47 %
  Social-/sundhedsuddannelserne 3 %

Her ses en meget stor stigning i forhold til tidligere til de gymnasiale uddannelser - fortrinsvis HF.
Erhvervsuddannelserne har stor interesse for vore 10. klasse elever, specielt bygge og anlæg, handel og service.
2 elever fra 10. klasse har valgt at holde en lille uddannelsespause og starter i ufaglært arbejde.
Valg af fortsat uddannelse er svært for de unge mennesker. Det er ikke så mærkeligt, da mulighederne er mange og uddannelsessystemet efterhånden er vanskeligt at gennemskue med mange specielle adgangskrav, meritmuligheder m.m.
Valget bliver ikke lettere af de mange påvirkninger fra medierne, hvor forskellige faggrupper i perioder "popper" op i forbindelse med populære TV udsendelser.
Der ligger fortsat en stor udfordring for forældre, venner, lærere og vejleder i at "tage glansen af Sct. Gertrud" og se kendsgerningerne i øjnene uden at tage mod og initiativ fra de unge mennesker.
Det er en stor opgave, men til syvende og sidst er det den unge selv, der skal træffe et valg, der kan holde og som står i forhold til evner, anlæg og muligheder.
Jeg håber de unge har truffet gode valg, hvor de kan udvikle deres evner og interesser.

Niels Ole Nielsen,
vejleder

 

TOP
Nyt fra skolefritidsordningen

Tak for hjælpen

SFO'ens personale og forældreråd vil gerne takke alle dem, der mødte op til pileflettedagen.
Dagen blev en stor succes, hvor arbejde blev kombineret med undervisning i pileflet, og som det er sædvane på SFO'ens arbejdsdage, blev der budt på en lækker frokost.
Har man bevæget sig rundt på SFO'ens område, har man kunnet nyde det flotte resultat, bestående af hytte, "tunneller" og læhegn/skjul, der allerede bliver flittigt brugt af børnene.

 

TOP
Sct. Georgs Gilde - Køge

Jo - det kan nytte at hjælpe!

Vidste du måske, at computere, udstyr m.m., der på din skole er blevet udskiftet, nu bliver anvendt på skoler i den lille vestafrikanske stat Gambia?
Vidste du måske, at det ikke er alles ret at gå gratis i skole?
Vidste du måske, at nogle børn rundt om i verden stadig ikke kan få lov til at gå i skole, - dels fordi deres forældre ikke er i stand til at betale de nødvendige skolepenge eller skoleuniform, som i en del lande er et krav for at gå i en skole, - dels fordi børn i mange familier er nødt til at hjælpe med at passe arbejdet i marken, - måske passe dyr eller små søskende hjemme, for at forældrene kan passe deres arbejde, hvis det har et! Det er for mange børn de barske vilkår.
I den lille afrikanske stat Gambia, der tidligere har været en engelsk koloni, er der stor fattigdom. Skolerne er få. Men for at komme videre i ens tilværelse er det nødvendigt at gå i skole.
På en af de større skoler med 1600 elever må man gå i to hold, - et om formiddagen og et om eftermiddagen!
Alle skolemøbler er meget slidte, hvis de har nogen! Papir og bøger er sparsomt. Redskaber som computere ville man slet ikke have mulighed for at lære at bruge, hvis ikke landet fik hjælp til at anskaffe dem.
Måske spørger du: "Er det nødvendigt at lærer at bruge en computer?"
Svaret er: "Ja". Alt foregår en rasende udvikling, - derfor skal et land som Gambia også kunne dygtiggøre sine unge!
Vi er i Sct. Georgs Gildet i Køge rigtig glade for at kunne videresende materialer ned til Gambia.
Vi modtager tingene, efterser dem, pakker dem i store containere med materiale samlet fra hele landet. Derefter bliver de transporteret til Gambia med skib.
Det er ikke kun skoler, vi hjælper. Vi har blandt andet startet en børnehave, lavet et par værkstedsskoler for unge, der har haft mulighed for at gå rigtig i skole først. Drengene lærer et håndværk. Pigerne lærer at sy, - eller kontorarbejde. Alt sammen hjælp til selvhjælp.
Med dette skal jeg hilse fra en projektleder dernede og sige tusind tak for den kæmpe hjælp, maskinerne fra blandt andet din skole har været med til at yde!
Jo, det nytter at hjælpe - uanset hvor stor eller lille, hjælpen er.

Mange hilsener
For Sct. Georgs Gildet i Køge
Tove Givskov

 

TOP
Nyt fra elevrådet

Konkurrence udskrevet af SEAS/NVE

7. klasserne på din skole kan vinde Skoleduel - og en fest for hele skolen.
Ved at bruge energien bedre kan kommende 7. klasser på din skole vinde SKOLEduel 2006 og dermed en stor fest for hele skolen. Derfor har 7. klasserne brug for din og elevrådets opbakning til at huske at slukke lys, lukke døre og i det hele taget holde godt øje med energien.
Hvordan kommer SKOLEduel til at forløbe?
De deltagende klasser får følgende to missioner:
Energiduellen.
Skolerne kæmper indbyrdes, og det gælder om at bruge energien bedre på skolen i perioden fra 1. oktober 2006 til 28. februar 2007. Jo mere eleverne ved om energien, jo mere energi kan skolen spare, og des flere point får skolen i konkurrence.
Fremtidsrejsen 2026.
Gennem projektarbejde skal hver 7. klasse, der deltager, give sit forslag til, hvordan deres skole kunne se ud og være mest energirigtig i 2026. Det færdige projekt bliver bedømt af et dommerpanel, og resultatet her tæller med i den samlede konkurrence.

 

TOP
Hærværk på cykel

Min søn havde desværre glemt at hente sin cykel i cykelskuret v/festsalen fredag aften. Det var åbenbart for fristende for 3 af skolens elever lørdag den 17. juni kl. 10.10. I hvert fald morede I jer med at ødelægge cyklen fuldstændig, da jeg tilfældigvis kom gående.
I samme øjeblik fik I øje på mig og begyndte at gå langsomt op mod Halvejen. Da jeg anråbte jer, blev I klar over, at jeg havde set jeres ugerning og begyndte at løbe.
Hvad er det dog for et liv I har, hvis I ikke kan finde på andre gøremål en lørdag formiddag end at ødelægge andre børns ejendele. Jeg vil på det kraftigste opfordre jer til at melde jer selv, da andre vidner også har set jer. Tænk på at "drengestreger" i jeres unge alder kan følge jer resten af livet. Det er aldrig for sent at holde op, men alt for tidligt til at indlede en kriminel løbebane.
Sagen bliver politianmeldt indenfor en uge, samtidig med at konsekvenserne bliver meget større. Grib chancen nu og meld jer selv.

Venlig hilsen
Helle Jensen

 

TOP
Kalender for august 2006

Dato: Tid: Hvem: Hvad:
14.08 08.50 - 11.25 1. - 9. årgang Første skoledag
15.08 10.00 - 11.30
09.00 - 10.30
18.30 - 21.00
0. årgang
Slusen
Skolebestyrelsen
Første skoledag
Første skoledag
Skolebestyrelsesmøde
17.08 19.00 - 21.00 1. årgang Forældremøde


TOP


Sidst opdateret den 21. juni 2006