SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 280 - August 2004

INDHOLD:
Nyt fra skolelederen - Velkommen til et nyt skoleår.
Nyt fra kontoret - Sæson for lus igen.
Nyt fra IT-afdelingen - Trygge edb-arbejdspladser.
Nyt fra SFO'en - Husk legepladsdag lørdag den 21. august.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat fra 16. juni 2004.
Kalenderen - For august/september - Ferieplan 2004/2005.

TOP
Nyt fra skolelederen

Torsdag d. 5. august tog vi imod 2 nye børnehaveklasser. Efter velkomst ved flagstangen fulgtes børnene med Karen og Caroline til lokalerne i Regnemark.

Eleverne på billederne er:
Olivia Lund, Aske Carstensen, Rasmus Erichsen og Isabella Mac Donald.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår.

En særlig velkomst til vore nye medarbejdere:
Britta OlsenTilknyttet  Udskolingen
Maia Winghetti-Indskoling B
Helle Bilbo-Mellemtrinet
Poul Svendsen-Mellemtrinet
Morten Mortensen-Indskoling A
Mette Kure-Udskolingen
Christian Hagenbæk-Mellemtrinet
Hanne Raalund-Mellemtrinet
Mirian SørensenFaglærer i hjemkundskab
Caroline Skovbo JørgensenBarselsvikar i Børnehaveklasse B
Carina RønneboPraktisk medhjælp i 4.Y
Annelise JensenPraktisk medhjælp i 1.Y
De nye medarbejdere vil præsentere sig i næste nummer af Kontakten.

Første skoledag havde vi en fællessamling for 2. - 9. klasse, hvor vi mindedes Martin fra 6.B. Martin døde i sommerferien efter længere tids sygdom.

HUSK at binde alle jeres bøger ind.

Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Nyt fra kontoret

Det er ved at være sæson for lus igen

Børn med lus må ikke modtages i skolen, før de er i behandling.
Undersøg altid barnet for lus ved henvendelse herom fra andre forældre eller skolen.
Hvis barnet har lus, skal hele familien undersøges, men kun personer med lus skal behandles.
HUSK at kontrollere, om behandlingen har virket.

Ud over vask eller frysning af kamme, børster, huer og anden hovedbeklædning er der ingen grund til at foretage sig yderligere i omgivelserne.

Giv altid besked til skolen, samt den nærmeste omgangskreds, hvis der er lus i familien.

Det er forældrenes ansvar at undersøge deres børn og behandle dem, hvis de har lus.

Sonja og Jeanne

 

TOP
Nyt fra IT-afdelingen

Mange gode og trygge edb-arbejdspladser

Gennem de seneste år har vi på Skovboskolen etableret et rimeligt stort antal edb-arbejdspladser for vores elever. Alene ved skolebiblioteket har vi ca. 50 stk., som bliver flittigt benyttet. Af og til er det sket, at elever uforvarende er kommet ind på "snavsede" internetsider under et ellers seriøst undervisningsarbejde. Der er også risiko for at komme til at downloade skadelige/ulovlige filer eller ryge ind i en usober chat. Skovboskolen har for at beskytte vore elever investeret i Access Proxy Webfilter, der tilbyder beskyttelse imod:

 • Pornografi (men adgang til seriøse seksualorienterende sider)
 • Racisme
 • Chat (udlevering af personlige oplysninger)
 • MP3 downloads (fra fildelingsprogrammer, som f.eks. KaZaA og E-Donkey 2000)
 • Reklame-bannere
Access Proxy Netfilter kan logge alt, hvad brugerne foretager sig på nettet, således at administrator, f.eks. i tilfælde af politisager, kan dokumentere, hvad der eksakt er foregået.

Peter Elkjær Pedersen
IT-ansvarlig

 

TOP
Nyt fra SFO'en

HUSK legepladsdag lørdag den 21. august
(folder er uddelt til alle børn i SFO`en tidligere)

Dagens program:
Kl.   9.00 -   9.30Morgenkaffe og inddeling i arbejdshold
Kl.   9.30 - 12.30     Vi arbejder
Kl. 12.30 - 13.30Frokost
Kl. 13.30 - 17.00Vi arbejder
Kl. 17.30 - 21.00Høstfest

Der vil være arbejdsopgaver indenfor:
Let arbejde, maling af haveborde, madlavning m.m.
Børnearbejde/aktiviteter, samle sten-konkurrence, karaokeanlæg stilles op og man kan synge med, male m.m.
Tungt arbejde, reparationer på legehus, tagpap på legehus, nedtage fort på SFO1`s legeplads m.m.

Mandag den 23. august starter arbejdet med at bygge den nye legeplads op til glæde for os alle sammen - og derfor skal det gamle ned inden mandag. Vi har brug for så mange som muligt til at hjælpe med opgaverne og ser frem til at se jer. (husk tilmelding)

Bente Kamp
SFO-leder

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat fra Skolebestyrelsesmødet
16. juni 2004 klokken 18.00 - 20.00

 1. Udpegning af referent til Kontakten.
  Flemming Skov blev udpeget.

 2. Beslutning
  Udearealer, legepladsprojekt - fremlæggelse v/Bente Bøgh Kamp og Henrik Agner.
  Bilag.

  Repræsentanter fra Legepladsudvalget fremlagde planen for såvel den første fase af projektet såvel som den samlede plan.
  Den nye opbygning er udarbejdet i samarbejde med firmaet Fantasileg, som specialiserer sig i denne slags opgaver og er velbevandret i sikkerheden.
  Den første fase forventes færdig inden udgangen af 2004.

  Legepladsudvalget vil ophænge tegninger af planen såvel som fotografier fra eksisterende anlæg til orientering.

  Størstedelen af de eksisterende anlæg vil blive afviklet, dog ikke legefortet ved SFO 2 som vil blive renoveret og bragt i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.

  En del af nedbrydningen af de eksisterende anlæg er henlagt til legepladsdagen 21/8.

  Skolebestyrelsen opfordrer alle til at give en hånd med!

 3. Beslutning
  Høring: "Overordnede mål på dagpasningsområdet pr. 1. 1. 2005"
  Bilag.

  Ingen kommentarer fra SB.

 4. Orientering
  Evaluering af Skovbo Center 10 v/Afdelingsleder Jørgen Blond
  Papirer udleveres på mødet.

  Jørgen Blond gav en detaljeret og levende redegørelse for evalueringsrapporten for Skovbo Center 10.

 5. Nyt fra elevrådet.
  Fremlæggelse af tidligere udsendt oplæg vedr. udeareal mellem Kokkebro og Østervang.

  SB ser frem til at kunne byde velkommen til de nyvalgte deltagere fra Elevrådet.

  Det diskuteredes kort om mødeformen kunne tilpasses så elevrepræsentanterne kunne nøjedes med at deltage i relevante dele af mødet og herefter være undskyldt.

  Oplægget vedr. området mellem Østervang og Kokkebro afventer deltagelse fra Elevrådet.

 6. Godkendelse af referat. v/ Dan Oddershede
  Bilag.

  Referat fra sidste møde 4/5 godkendt uden bemærkninger.

 7. Opfølgning og status af protokol.

      Venter     Igangværende     Afsluttet  
   Udearealer: X 
   Forretningsordenen: X 
   Budget og regnskab:X  
   Timefordelingsplan:  X
   Udviklingsplanen: X 
   Principper for fleksibel skole: X 
   Princip for mobiltelefoner med kamera:  X  
   Legeplads/udearealer: X 
   Temaer for skolebestyrelsens arbejde:X  
   Deltagelse i undersøgelsen fra
   Statens institut for Folkesundhed:
    X
   Info-folder: X 

 8. Orientering
  Opfølgning på vikardækningen v/ Jan Mindegaard
  Bilag - Udleveres på mødet.

  Jan fremlagde tal for vikardækningen for indeværende år. Skolebestyrelsen vil i det kommende skoleår regelmæssigt overvåge de tilsvarende tal for det nye skoleår, ikke mindst for at vurdere om Fleksibel Skole nedbringer vikardækningen ifm. planlagt fravær.

 9. Orientering
  Info-folder vedr. skoleår 2004/2005
  Bilag - Udleveres på mødet.

  Skolens ledelse har klargjort informationsfolderen til alle forældre som vil blive rundsendt sammen med næste nummer af kontakten sammen med en invitation til fællesmøde 5/8-2004.
  Folderen giver efter gennemsyn og diskussion med kontaktforældregruppen nu et glimrende overblik over de overordnede målsætninger og ideer, som vil blive yderligere uddybet på førnævnte møde.

 10. Drøftelse og beslutning
  Ønsker til budget 2005

  • Renovering af gulv i gymnastiksal
  • Kunstner til udsmykning
  • Udearealet mellem Kokkebro og Østervang
  • Forhøjelse af bestyrelsesdiæter
  Skolens ledelse vil undersøge om den generelle tildeling til undervisningsmidler har fulgt med pristallet.

 11. Beslutning
  Forretningsorden v/ Dan Oddershede
  Bilag.

  Den reviderede forretningsorden for skolebestyrelsen blev vedtaget uden bemærkninger.

 12. Punkter til kommende møder.
  Kommende møder
  Beslutning vedr. SC 10

 13. Meddelelser.
  Skovboskolen blev valgt som indsatsskole ifm. den tidligere omtalte undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.
  Nyvalgte medarbejderrepræsentanter er Mette Sømod og Bjarke Philipsen

 14. Eventuelt.
  Intet

 15. Næste møde: tirsdag d. 10. august 2004 kl. 18.30

 

TOP
Kalenderen

Skovboskolens ferieplan for skoleåret 2004/2005

  - Ferie -   - Første fridag -   - Sidste fridag -
Sommerferie lørdag 19/6 - 2004 tirsdag 3/8 - 2004
Efterårsferie lørdag 9/10 - 2004 søndag 17/10 - 2004
Juleferie onsdag 22/12 - 2004 søndag 2/1 - 2005
Vinterferie lørdag 19/2 - 2005 søndag 27/2 - 2005
Påskeferie lørdag 19/3 - 2005 mandag 28/3 - 2005
Store Bededag fredag 22/4 - 2005 søndag 24/4 - 2005
Kr. Himmelfart torsdag 5/5 - 2005 søndag 8/5 - 2005
Pinseferie lørdag 14/5 - 2005 mandag 16/5 - 2005
Sommerferie lørdag 18/6 - 2005 onsdag 3/8 - 2005
(Grundlovsdag er en søndag)


Kalender for august/september 2004

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
onsdag 4. august 2004 Eleverne i 1. - 9. klasse møder klokken 8.05 - 10.40.
Lærerne har lærermøde klokken 11.00 - 12.00 og fortsætter med "Team i arbejdstøjet" klokken 12.00 - 18.00 (med Team 2 fra Randers, Lone Becker).
torsdag 5. august 2004 Slusen møder klokken 9.00 - 10.30.
0.A+B møder klokken 10.00 - 11.30.
tirsdag 10. august 2004 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
onsdag 18. august 2004 Lærermøde klokken 14.00 - 15.00.
"Team i arbejdstøjet" (2) klokken 15.00 - 20.00.
torsdag 19. august 2004 9.A sundhedsundersøgelse 1/2.
tirsdag 24. august 2004 9.A sundhedsundersøgelse 2/2.
tirsdag
- fredag
24. august 2004
- 27. august
7.A+B på hytte-/introtur.
torsdag 2. september 2004 9.B sundhedsundersøgelse 1/2.
tirsdag 7. september 2004 9.B sundhedsundersøgelse 2/2.
Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
onsdag 8. september 2004 Dannebrog Skovboskolens fødselsdag.
Pædagogisk råd møde klokken 18.00 - 20.00.


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
mandag9. august 2004 0. + 1. årgang Forældreaften kl. 19.00
tirsdag17. august 2004 7.A+B Forældremøde i festsal
8.B Forældremøde
9.A Forældremøde kl. 19 - 21 på bibliotek
torsdag19. august 2004 2. + 3. årgang Forældreaften kl. 19.00
mandag23. august 2004 2.Y Forældremøde
mandag30. august 2004 1.A Forældremøde
mandag6. september 2004 6.B Forældremøde kl. 19 - 21
tirsdag7. september 2004 6.A Forældremøde
tirsdag14. september 2004 4.B Forældremøde kl. 18 - 20

TOP


Sidst opdateret den 20. august 2004