SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 249 - SEPTEMBER 2001
INDHOLD: Månedskalender.
Skemaændringer m.m.
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 4. september 2001.
Skolefrokost på Skovboskolen.
Færdsel ved Skovboskolen.
Forældremødet den 6/9 2001 i SFO.
Skolebestyrelsen inviterer til et par hyggelige timer.

TOP

MÅNEDSKALENDER FOR SEPTEMBER 2001.

Torsdag13. septemberForældremøde 5.a
Mandag17. septemberForældremøde 3.b
Torsdag20. septemberForældremøde 4.b
Torsdag20. septemberForældremøde 9.a
Torsdag20. septemberIdræt over alle grænser kl. 22 - 06
Mandag
  - Fredag    
24. september
  - 28. september    
7.b Lejrskole
Tirsdag25. septemberSkolebestyrelsesmøde - årsberetningsmøde
Torsdag27. septemberSundhedsplejerske 0.c
Fredag28. septemberSSP-dag, 3.-7. klasser kl. 8.05 - 12.50
Mandag1. oktoberElevfotografering
Mandag1. oktoberSkole/hjem-samtale 1.a
Mandag1. oktoberForældremøde 3.a
Mandag
  - Fredag
1. oktober
  - 5. oktober
Erhvervspraktik 9. årgang
Tirsdag2. oktoberElevfotografering
Tirsdag2. oktoberSkole/hjem-samtale 2.a
Tirsdag2. oktoberskolebestyrelsesmøde kl. 19 - 21
Onsdag3. oktoberSkole/hjem-samtale 4.a
Torsdag4. oktoberSkole/hjem-samtale 2.a
Torsdag4. oktoberSkole/hjem-samtale 9.c
Mandag8. oktoberSkole/hjem-samtale 0.xyz
Mandag8. oktoberSkole/hjem-samtale 1.b
Mandag8. oktoberSkole/hjem-samtale 6.a
Tirsdag9. oktoberSkole/hjem-samtale 1.b
Tirsdag9. oktoberSkole/hjem-samtale 6.a
Tirsdag9. oktoberSkole/hjem-samtale 10.klasse
Tirsdag9. oktoberSB - SFO forældreråd Dialogmøde
Tirsdag
  - Torsdag
9. oktober
  - 11. oktober
Fordybelsesdage 7.a/c + 7.b + 9.c
Onsdag10. oktoberSkole/hjem-samtale 0.xyz
Onsdag10. oktoberSkole/hjem-samtale 8.b
Torsdag11. oktoberNy "kontakten" udkommer

Fredsdue

TOP
Skemaændringer m.m.

Det er glædeligt når Skovboskolens medarbejdere er i stadig udvikling, avancerer, søger nye udfordringer osv.
MEN der er en bagside af medaljen. Der skal findes en kvalificeret afløser for medarbejderen. Dette gøres gennem lærernes fagblad. I den forbindelse skal reglerne om ansøgningsfrist og ny medarbejders opsigelsesfrist overholdes.
Det betyder, at der nødvendigvis må opstå en overgangssituation mellem "gammel" og ny med arbejder. Hertil skal føjes, at det ikke er sikkert, at en ny medarbejder kan glide direkte ind i et allerede lagt skema.
Overordnet er der hensynet til klasserne. Det har været nødvendigt at rokere i nogle læreres skemaer, som igen sætter gang i rokeringer i elevskemaerne.
Mange klasser vil mærke disse skemaændringer. I øjeblikket arbejder vi med skemaændringer pr. 17. september, 1. oktober og 1. november. Det bliver en svær periode for alle parter og jeg beder i den forbindelse om forståelse fra forældreside.

Om byggesituationen kan jeg oplyse, at vi nu er nået til en "bøvlet" periode, idet skolens forbindelsesgang til de forskellige afdelinger er lukket. Adgang foregår i øjeblikket gennem ingeniørgangen i kælderen under Læskov, op ad trappen ved Kokkebro og videre gennem Kildebjerg.
Gymnastiksalen er meldt delvis færdig, der mangler nogle småting i omklædningsrummene. Gymnastikforeningen har fået lov at bruge gulvet og skolen tager salen i brug efter et sikkerhedstjek af samtlige gymnastikinstallationer.

Jeg kan oplyse, at der både tages svampe-sporemålinger ved afslutning af en byggeetape og periodevis kontrolmålinger i allerede ibrugtagne bygningsafsnit. Målingerne har til dato været tilfredsstillende, bortset fra Tuemosen og Dalmosen, hvor der i løbet af sommeren er sket udbedringer. Tuemosen er meldt helt færdig, mens der i øjeblikket foregår enkelte tilretninger i Dalmosen. Jeg skal her pointere, at det kun er "små alarmklokker", der har "ringet" i Dalmosen.

Bent Elhegn
Skoleleder

Blad

TOP
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 4. september 2001Ugle

Budgetopfølgning
Det blev vedtaget, at forretningsudvalget 4 gange årligt gennemgår balancen. Rapporten herfra forelægges skolebestyrelsen på næstkommende møde.

Evaluering af forældremøder i klasserne
Ikke alle afdelinger har endnu gennemført forældremøder. Generelt kan siges, at det er en god idé, at skolebestyrelsens medlemmer deltager i det første møde, således at skolebestyrelsens arbejde sammen med kontaktforældrene styrkes. Skolebestyrelsens medlemmer tilknyttet den enkelte klasse skal selv tage kontakt til klasselæreren i så god tid som muligt, så det kan lægges ind i programmet for klassens forældremøde.

Årsrapporten
Forretningsudvalgets oplæg til årsrapporten blev omdelt og de enkelte bestyrelsesmedlemmer blev bedt om at komme med kommentarer inden 15. september. Årsrapporten skal forelægges forældrekredsen ved et fælles møde tirsdag den 25. september 2001. Så – kære forældre - sæt X i kalenderen allerede nu – det er ikke kedeligt.

Skolebestyrelsens temadag – og hva' så?
Temadagen den 1/9 havde 2 punkter: teamdannelse v/Erik Thorm og kontraktstyring.

 • Konklusion: Forsøget med teams er en succes og skal fortsættes og udbygges. Skolen fremkommer med en status over, hvor langt vi er kommet og en handleplan for den videre udvikling udarbejdes.
 • Kontraktstyring pr. 1/8: Kommunalbestyrelsen havde bedt skolebestyrelsen om kommentarer/ønsker til et forslag om, hvor kompetencer på forskellige områder bør ligge. (Visse kompetenceområder kan i henhold til lovgivningen ikke uddelegeres til skolen.) Kommunalbestyrelsen vil herefter behandle vort forslag, som herefter skal indgå som en del af den endelige kontrakt. Skolens medarbejdere vil få et trykt eksemplar, når den endelige udgave af kontrakten foreligger.
Forretningsudvalget arbejder videre med mål og visioner og vender tilbage med den videre handleplan.

Punkter til kommende møder
Orientering omkring specialklasser og budgetopfølgning

Meddelelser

 • 10/9 pædagogisk aften med emne: Sorg politik – Danmarks Radio laver TV optagelse derfra
 • Berettiget skemaklage fra 4A behandlet og korrigeret tilfredsstillende
 • Der arbejdes stadig på oprettelse af centerklasse, 2 børn gives undervisningstilbud
 • Skovboskolens hjemmeside: opdatering i gang – mangler input fra 2 bestyrelsesmedlemmer

Julearrangement
Bliver kun i Regnemark for indeværende år – Forretningsudvalget tager punktet "traditioner" op.

Næste møde i Skolebestyrelsen er den 2. oktober 2001 kl. 19.00

Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Skolefrokost på Skovboskolen - et forsøg med sund og nærende kost til eleverne

Der er for tiden megen fokus på børn og unges sundhed. Vi har i samarbejde med skolebestyrelsen ønsket at gøre noget ved dette område og forsøger derfor en periode med madordning på Skovboskolen.

Vi tilbyder en sund og nærende frokostanretning – leveret af enhedsplejen. Maden vil være pakket i engangsemballage lige til at spise uden brug af kniv og gaffel.

Eksempler på anretninger:sundmad

 • 2 frikadeller med 100 gr. råkost og rugbrød
 • 1 stor sandwich med fyld samt et stk. frugt
 • 1 kyllingelår med 100 gr. råkost og et stk. flutes
Frokostanretningerne vil naturligvis være forskellige fra dag til dag.

Prisen er 15 kr. pr. dag og forsøgsperioden vil være fra mandag d. 24. september og frem til og med fredag d. 12. oktober. 15 skoledage à kr. 15,- = kr. 225.- (Betaling senest d. 20. kl. 12.00)

Tilmelding og betaling til skolens kontor
Maden kan bestilles indtil torsdage kl. 12.00 og leveringen starter kommende mandag.

Der kan ikke købes mad med kontanter på de enkelte dage !!

 

TOP
Færdsel ved Skovboskolen

Plukket fra Berlinske Tidende 2/9-2001:
Ved en skole i Østjylland undlod en kvindelig bilist at standse for en flok skolebørn, der var på vej over fodgængerfeltet; hun satte sin datter af 15 meter længere fremme.

Helt så galt er det ikke hos os. Der mangler kun enkelte justeringer, så er det fint:

 • Det er for farligt at sætte eleverne af langs hallen overfor omklædningsrummene. Det er en af grundene til, at der er "standsning forbudt". Respekter skiltene og vær med til at gøre det lidt mere sikkert at færdes på vej til og fra skole.
Velocipede
Og så lige et par selvfølgeligheder, men alligevel:
 • Skolen har afmærket båse på Skovbohallens parkeringsplads til af- og påsætning. Brug dem og det bliver lidt lettere for alle.
 • Parkeringen skal foregå på Skovbohallens parkeringsplads.
 • Der må ikke cykles på fortovet.
 • Man skal køre efter forholdene. Det betyder, at man i områder ved skoler ofte skal køre mindre end 50 km/t for at tage hensyn til de små og bløde trafikanter.
Skolen vil oprette skolepatrulje snarest muligt.Fluesvamp

Helene Tschernja
Færdselslærer

 

TOP
Torsdag den 6/9 2001 var der forældremøde i SFO

Igen i år et særdeles vellykket arrangement med 100 forældre og 100 børn som fik gratis pølser og brød og fin underholdning af de optrædende børn.
Efter underholdningen gik de voksne til møde på lærerværelset, mens børnene så en film eller legede i Regnemark.
Lars Frederiksen fremlagde forældrerådets årsberetning, hvori han redegjorde for de områder, rådet har beskæftiget sig med i det forgangne år.
Derefter var der valg til forældrerådet. Der var fire medlemmer og en suppleant, som gik af.
Efter lidt debat – bl.a. om udearealer – og en pause, var der fem personer, som var "modige" nok til at påtage sig opgaven.

Det nye forældreråd holder sit første møde mandag den 24/9 2001 kl. 19 – 21 i Regnemark, hvor man konstituerer sig og ser på emner til behandling i det kommende år.

Frands Kristiansen

 

TOP
invitation

Det vil glæde skolebestyrelsen at se dig til et par hyggelige timer på skolen

tirsdag den 25. september, fra kl. 19.00 til ca. 21.00.

Her vil vi:

1. Fortælle om året der gak (Årsberetning)
2. Sælge skolebestyrelsen 2002 til højest bydende (Valg til skolebestyrelsen 2002)
3. Høre hvad du mener om:

 • En skole uden skema
 • Undervisningsforløb på 3 til 6 uger af gangen
 • At 5 elever fra 3. klasse bliver undervist sammen med 4 fra 4. klasse
 • At det kreative og sociale vægter lige så højt som det faglige
 • Lejrskoler, juletræsfester, skolekomedier, forårskoncerter
 • Alle de andre visioner og mål vi har eller kan få på netop vores skole.

Vi vil naturligvis, i bedste Café stil, sørge for en lille en til kaffen.
(Altså en småkage).

De bedste ønsker om, at du får en god aften.

Skolebestyrelsen

TOP


Sidst opdateret 14. september 2001