SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 281 - September 2004

INDHOLD:
Nyt fra skolelederen - Tragisk ulykke - Legeplads.
Nye ansigter på Skovboskolen - Præsentationer.
Nyt fra Pædagogisk Servicecenter - Pædagogisk Servicecenter.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat fra 10. august 2004.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat fra 7. september 2004.
Princip for brug af mobiltelefon gældende indtil videre.
Kalenderen - For september/oktober 2004.

TOP
Nyt fra skolelederen

Skovboskolen mistede ved en tragisk trafikulykke fredag den 17. september
Katja Larsen, 8.A.

Katja blev mindet med 1 minuts stilhed ved en fællessamling mandag den 20. september.

Æret være Katja's minde.

Bent Elhegn
skoleleder


Legeplads

Efter en stor indsats fra mange aktive forældre på legepladsdagen, er håndværkerne nu gået i gang med at anlægge 1. etape af legepladsen.
I skolegården arbejdes ihærdigt på at anlægge en "jorden er giftig" bane. Når den er klar, kommer der legehus op, og derefter bliver der opsat gynger.
I den mellemliggende periode må børnene nøjes med at se på, at legepladsen vokser frem, men vi håber, at de i den periode kan finde andre legemuligheder. Indtil videre har de været særdeles nysgerrige, og et par gange har håndværkerne måtte bede særligt interesserede om at trække ud bag afspærringen.

Tak for hjælpen med nedrivningen af de gamle legeredskaber.
Jan Mindegaard
Viceskoleinspektør

 

TOP
Nye ansigter på Skovboskolen

Jeg hedder Mette Kure.
Jeg læser på 4. årgang på Holbæk Seminarium. Mine liniefag er dansk, tysk, historie og håndarbejde. Jeg er ansat her på Skovboskolen til at undervise i historie og geografi i 8.B, tysk i 9.A og to-sprogstimer i udskolingen.


Jeg er praktisk medhjælp i 1.Y og er oprindelig forretnings- og kontoruddannet (fotomedarbejder, sekretær og bogholder). Har for år tilbage arbejdet med psykiske handicappede i en beskyttet virksomhed som kontorleder.
Efter et ½ år som arbejdsløs fik jeg muligheden for at arbejde på Gørslev skole som støttelærer i 2. kl. Har samtidig været fast vikar på 1. – 4. kl. niveau.
I min fritid er jeg aktiv roer, ro- og aerobicinstruktør i Køge Roklub. Er også gymnastikinstruktør i Rishøj Idrætsforening.
Annelise Jensen


Jeg hedder Maia Elisa Minghetti.
Jeg underviser i dansk, religion, samfundsfag og engelsk. Jeg er lærer på 10. år. Tidligere har jeg undervist på Skt. Annæ Skole i København, men da min familie og jeg er flyttet sydpå blev vejen til storbyen lidt for lang.


Jeg afsluttede min læreruddannelse fra Haslev Seminarium juli 2004 og har fra august været ansat på Skovboskolen.
Jeg underviser p.t. fortrinsvis i matematik og natur/teknik.
Helle Forsberg Bilbo


Jeg hedder Morten Mortensen.
Jeg underviser i matematik, idræt, holdtimer, billedkunst, natur/teknik, historie og to-sprogstimer. Jeg er hovedsagelig i indskolingen. Jeg er lærer på 3. år og har tidligere bl.a. arbejdet på Borup skole.


Jeg er nyligt blevet uddannet fra Zahles lærerseminarium i fagene: geografi, historie, dansk og billedkunst. Jeg har arbejdet på Skovboskolen i ca. ½ år og er i dag klasselærer for 1.Y og underviser yderligere 4.Y. Jeg er 28 år gammel.
Inger-Marie Hansen


Jeg er startet på Skovboskolen i august og underviser på 3., 7. og 8. årgang i bl.a. dansk, matematik og fysik/kemi.
Jeg netop er netop blevet færdig på Holbæk Seminarium.
Inden har jeg arbejdet som vikar blandt andet på Valdemarskolen og Hvalsø skole. Jeg har valgt denne uddannelse fordi jeg rigtig godt kan lide at arbejde med børn og unge. Når man arbejder med dem, er der aldrig to dage der er ens.
Britta Olsen


Jeg er ansat på Skovboskolen som vikar, samtidig har jeg faste timer i 4. og 5. klasse i engelsk og idræt.
Christian Hagenbæk


Jeg er læreruddannet i 1974 og har igennem årene arbejdet som lærer, konsulent og med administration i folkeskolen i flere kommuner.
På Skovboskolen har jeg timer på mellemtrinnet i de to 6. klasser som jeg underviser i historie, natur-teknik og kristendom.
Desuden har jeg timer i 2.Y som jeg underviser i billedkunst, dansk og natur-teknik.
Endelig har jeg en del timer med to-sprogsundervisning.
Poul Svendsen


Jeg er pr. 20. september ansat som teknisk servicemedarbejder på Skovboskolen.
Jeg er tidligere elev på skolen.
Steen Warrer Jensen


TOP
Nyt fra Pædagogisk Servicecenter

Pædagogisk Servicecenter

 • Udlåner bøger m.m. til alle skolens elever – både til brug i undervisningen og i fritiden
 • Er skolens elektroniske vindue ud mod verden
 • Hjælper med at finde undervisningsmaterialer
 • Hjælper, når klasserne arbejder med edb, lyd, tekst,layout, foto, video...
 • Støtter elevernes læseudvikling
 • Er derfor med til at støtte det enkelte barns alsidige og personlige udvikling

Venlig hilsen
Torben, Niels, Lise, Peter og Anna Marie

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat fra Skolebestyrelsesmødet den 10. august 2004

  Afbud: Dan Oddershede, Gitte Holm og Mette Sømod.

 1. Udpegning af referent til Kontakten
  Anne-Marie Enevoldsen.

 2. Nyt fra elevrådet.
  Ingen repræsentanter mødt - men der er valgt 2.

 3. Godkendelse af referat
  Godkendt uden bemærkninger.

 4. Opfølgning og status af protokol

      Venter     Igangværende     Afsluttet  
   Forretningsordenen:  X
   Budget og regnskab:X  
   Udviklingsplanen: X 
   Principper for fleksibel skole: X 
   Princip for mobiltelefoner m/kamera:X  
   Legeplads/udearealer: X 
   Temaer for skolebestyrelsens arbejde:  X  
   Info-folder:  X
   Analyse af tildelingsnøgle
   til undervisningsmidler:
  X  
   Fysiklokale: X 

 5. Godkendelse af evalueringsrapport for Skovbo Center 10
  Skovbo Center 10 er nu i gang med sit 3. år og til brug for den evaluering, der skal ske i efteråret, omkring centrets fortsættelse i skoleåret 2005/2006, har centrets leder Jørgen Blond udarbejdet en rapport, der har været forlagt skolebestyrelsen. Jørgen Blond deltog derfor i mødet under dette punkt for at besvare evt. spørgsmål. Det blev besluttet at rapporten fremsendes til Børne- og Kulturudvalgt uden ændringer.

 6. Opfølgning på forældremødet d. 5. august
  Der var inviteret til forældremøde for hele skolen 5. august med emnet "Den ny Folkeskole". Fremmødet var på niveau med tidligere møder af denne art - der var omkring 34 hjem repræsenteret. Bent Elhegn orienterede om resultatet af arbejdet med indførelse af den fleksible skole på Skovboskolen. Der blev måske ikke lagt vægt nok på, at eleverne fortsat vil være tilknyttet en stamklasse, hvor størstedelen af undervisningen stadig vil foregå. Men det generelle indtryk var, at de, der var mødt frem, synes det var et godt møde. Udover den nye folkeskole blev der også orienteret om legepladsprojektet og skolens mobbeplan efter Helle Højby - metoden.

 7. Brug af mobiltelefoner
  Det blev drøftet om, skolebestyrelsen burde lave et princip for brug af mobiltelefon såvel med som uden kamera på Skovboskolen. Efter en kortere meningsudveksling, hvor man kom ind på mobiltelefoniens indtog i samfundet, de tidligere uformelle regler på skolen, lovgivningen og privatlivets fred, når vi taler om fotografering, var der enighed om, at der skal udarbejdes principper. Punktet tages derfor op igen på næste møde til vedtagelse.

 8. Emner til næste møde

  Principper for brug af mobiltelefoner på Skovboskolen.
  Økologi på Skovboskolen.
  Tilladelse til at forlade skolen i spisefrikvarteret for 7. klasse i skoleåret 2004/2005.

 9. Meddelelser
  Formanden: Ingen

  Skoleleder:
  God 1. skoledag trods regnvejr. 2. - 9. kl. samledes til mindesamling (en del af skolens sorgplan), da skolen har mistet en elev i ferien.

  Alle lærerne var på skolebænken efter skoletid 4.8 for at blive undervist i team-arbejde. Undervisningen fortsætter 18.8.

  Trafikforholdene er som lovet blevet forbedret i ferien, men der mangler fortsat noget. Der er etableret bump på Lidemarksvej, men belysningen mangler. Fortorvet før hallen er blev skiftet fra fliser til asfalt, og på kørebanen er der lavet nogle hvide felter i en halvbue, der viser at man ikke må køre op forbi hallen for at sætte børn af. Der skulle så vidt vides også komme en skiltning med forbuddet, men denne mangler. Desuden mangler afstribningen af cykelstien på parkeringspladsen foran skolen, og det hegn man har påtænkt at opsætte i tunnellen.

  Økonomiudvalget havde frigivet 200.000 kr. til SFO's legeplads-projekt.

  Andre:
  Bjarke kunne fra SFO orienterer om, at Caroline fra Guldminen har fået et barselsvikariat i 0.B. for Pernille. Dette gav et "hul" i SFO, men man har nu fundet et vikar for Caroline.

 10. Eventuelt
  Skoleledelsen og skolebestyrelsen skal blive bedre til at bruge skolens hjemmeside til informationer. Bl.a. var indbydelsen til forældremødet 5. august ikke lagt ud på hjemmesiden.

  Rengøringen på skolen var oppe at vende, og Bent Elhegn kunne berette, at skolens rengøring er under konstant vurdering.

  På forældremøde i Indskolingsafdeling A blev der spurgt om, hvad man gør når et barn er sygt.
  Skolen forventer at forældre til børn i 0-2 kl. ringer til skolens kontor om morgenen. Skolens kontor giver så beskeden videre til SFO.

  Det undersøges om skolemælken, specielt her i sommervarmen, kommer på køl ved ankomsten til skolen, idet nogle børn klager over, at den er varm.

  For referatet
  Anne-Marie Enevoldsen

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat fra Skolebestyrelsesmødet den 7. september 2004

Fremover vil referatet til Kontakten blive skrevet af skoleledelsen.
Der er heldigvis blevet valgt elevrepræsentanter til skolebestyrelsen, så Maria O. Hansen 8.b og Therese Aahøj 8.a havde flere punkter, de gerne ville have taget op. De ønsker bænke ved busstoppestedet og vil gerne have en kantine med sund mad. Det vil vi arbejde videre med.
7. klasserne fik tilladelse til at forlade skolen i pauserne.
9. klasserne ønsker at komme på selvbetalt studietur. Det er helt i orden, hvis skolens ledelse kan finde økonomi til at aflønne lærerne.
Legepladsbyggeriet er godt i gang og byggeprocessen vil blive fulgt tæt.
Efter gennemgang af skolens forbrug i 2004, blev det besluttet at skolens ledelse skal søge om en ekstra bevilling til udskiftning af det nedslidte telefonanlæg og nøglesystemet.
Det blev diskuteret om SFO'en skulle benytte økologiske varer, vi blev enige om, at sagen skal tages op med forældrerådet i SFO.
Skolebestyrelsen vil arbejde med følgende principper på næste møde:
Princip for hytte- og studieture
Princip for tilladelse til, at eleverne i 7 - 9 klasse kan forlade skolen i pauserne
Princip for brug af mobiltelefoner på Skovboskolen.

Referat
Jan Mindegaard

 

TOP
Følgende princip for brug af mobiltelefon gælder indtil videre:

Princip vedrørende medtagelse af mobiltelefon

Hvis elever tager deres mobiltelefon med i skole, skal mobiltelefonen være slukket og anbragt i tasken i undervisningstiden.
Overtrædelse heraf betyder inddragelse af telefonen, som efterfølgende skal afhentes på kontoret efter skoletid.

LYD- OG BILLEDOPTAGELSE:
Fotografering og lydoptagelse med mobiltelefon på skolen er ikke tilladt.
Overtrædelse heraf betyder inddragelse af telefonen, som efterfølgende skal afhentes af forældre på kontoret.
I krænkende tilfælde kan det medføre politianmeldelse.


TOP
Kalenderen

Kalender for september/oktober 2004

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
mandag
- fredag
20. september 2004
- 24. september
6.A+B på lejrskole.
onsdag 22. september 2004 FIML-klub klokken 17.30 - .
torsdag 23. september 2004 Slusen sundhedsundersøgelse.
tirsdag 28. september 2004 Afskedsreception for skolebibliotekar Kirsten Hansen klokken 11.30 på lærerværelset.
torsdag 30. september 2004 0.B sundhedsundersøgelse.
mandag
- fredag
4. oktober 2004
- 8. oktober
7. - 9. klasse har motionsuge.
tirsdag 5. oktober 2004 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
onsdag 6. oktober 2004 Elevrådsmøder klokken 8.05 (4.-6.) og 8.50 (7.-9.).
onsdag
- fredag
6. oktober 2004
- 8. oktober
Vestervang har temadage (sund mad/motion). Aflyst
torsdag 7. oktober 2004 5.B sundhedsundersøgelse.
fredag 8. oktober 2004 Skolernes Motionsløb/TRIM.


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
onsdag29. september 2004 7.B Skole/hjem-samtale 1/2
torsdag30. september 2004 7.B Skole/hjem-samtale 2/2
mandag4. oktober 2004 1.A Skole/hjem-samtale 1/2
7.A Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag5. oktober 2004 2.Y Skole/hjem-samtale
4.A Skole/hjem-samtale 1/2
onsdag6. oktober 2004 4.A Skole/hjem-samtale 2/2
torsdag7. oktober 2004 1.A Skole/hjem-samtale 2/2
7.A Skole/hjem-samtale 2/2

TOP


Sidst opdateret den 23. september 2004