SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 302 - September 2006

INDHOLD:
Nyt fra skoleledelsen - Velkommen til et nyt skoleår.
Nye lærere.
Nyt fra skolebestyrelsen.
Nyt fra skolefritidsordningen - En vidunderlig sommer er gået.
Ny vejleder - Kirsten Rubæk Olsen.
Nyt fra Skovbo Center 10 - Torsdagskantinen.
Nyt fra Pædagogisk UdviklingsCenter - Fra PSC til PUC.
Nyt fra landbetjenten.
Klubben på sommerlejr i Sverige.
Kalender for september 2006.


TOP
Nyt fra skoleledelsen

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår, som for eleverne begyndte den 14. august. Børnehaveklasserne startede dog først den 15. august. I dette skoleår er der begyndt hele tre børnehaveklasser, og elevtallet er stigende. I skrivende stund er der 511 elever på Skovboskolen.
Det var for mig en stor oplevelse at tage imod de nye elever og se deres forventningsfulde øjne. Jeg er sikker på, at mange havde glædet sig og set frem til den første store, rigtige skoledag i deres liv. Jeg vil gøre mit til, at vi lever op til forventningerne.
Jeg håber også, at alle har fået slappet godt af i den fantastisk gode sommer, vi har haft. Det har også været en ekstra lang sommerferie i år på hele 7 uger - i hvert fald for elevernes vedkommende.
Allerede i ugen op til skolestart, var mange på besøg omkring skolens kontor, og skolebiblioteket havde også travlt med at forberede sig på, at eleverne skulle starte.
Også en del forældre ringede i ugen op til skolestarten omkring praktiske ting; de fleste meget positive og fortalte, at børnene glædede sig - så det lover jo godt.

Vi står overfor mange nye udfordringer i det skoleår, der kommer. Her tænker jeg ikke mindst på kommunesammenlægningen, hvor der er udarbejdet et stort handlekatalog med forslag, som har været til høring i skolebestyrelsen.
Langt hovedparten af forslagene lægger op til besparelser (mindreudgiftsforslag), men på et punkt er der dog tale om en udvidelse. Det drejer sig om tiden til skoleledelsen, hvor man foreslår, at der oprettes en afdelingslederstilling i skoleledelsen.
På nuværende tidspunkt er det viceinspektøren og undertegnede, der udgør skoleledelsen, og jeg skal da ærligt erkende, at vi sagtens kunne bruge en ekstra person i ledelsen.

Repræsentanter fra skolebestyrelsen og jeg har været til dialogmøde på Køge Rådhus den 17. august, og efterfølgende har vi så behandlet høringsforslagene i skolebestyrelsen. Bestyrelsen har valgt at prioritere forslagene og er i skrivende stund i gang med at udarbejde et skriftligt svar til økonomi-, plan og udvalgssekretariatet i Køge Kommune.
Sammenlægningsudvalget har så møde den 7. september, hvor der er 1. behandling af budgettet for 2007 og 2. behandlingen (dvs. endelig beslutning) finder sted den 5. oktober. Der er således intet, der er vedtaget endnu.
Jeg vil sørge for, at handlekataloget lægges på www.skovboskolen.dk, så alle kan orientere sig den vej rundt, og herved har mulighed for at gå ind og læse forslagene.
Så må vi se, hvad der kommer ud af det. Der er intet, der er vedtaget endnu!
Hvis I som forældre alligevel er på vores hjemmeside, kan jeg også anbefale, at I kigger under punktet "Publikationer", hvor der ligger en undervisningsmiljøvurdering af Skovboskolen. Dette er resultatet af elevernes opfattelse af deres eget undervisningsmiljø. En undersøgelse som vi lavede på skolen i begyndelsen af året. De fleste af de problemstillinger, der kom frem i undersøgelsen, er allerede løst, som det fremgår af resultatet. Jeg er stolt af den seriøsitet, der blev lagt i arbejdet, og vil i den forbindelse takke elever, medarbejdere og bestyrelse for de mange timers arbejde, der er lagt i undersøgelsen, og de resultater den har skabt.

Dette skoleår bliver også på andre punkter lidt anderledes, end vi tidligere har været vant til.
Alle skoleelever skal stifte bekendtskab med nationale test og personlige handleplaner. I første omgang bliver det 6. og 8. klasserne, hvor 6. klasse skal til prøve i matematik og 8. klasse i dansk og fysik/kemi. Dette vil dog først ske i slutningen af skoleåret.

Skoleåret 2006/07 bliver også året, hvor vi skal i gang med elevplaner. Det betyder, at alle elever i løbet af skoleåret modtager en elevplan fra lærerne, der indeholder oplysninger om resultatet af den løbende evaluering af undervisningen i de forskellige fag - og så hvordan vi beslutter at følge op på det.
På det seneste lærerrådsmøde er vi gået i gang med at diskutere udformningen af de områder, der skal med i elevplanen. Vi har talt om, at planen skal have en kort og præcis form, men først ved et af de kommende møder finder vi ud af, hvilken plan, der passer til Skovboskolen. Elevplanen vi også fremover kunne være et nyttigt redskab ved skole/hjem samtalerne, idet elevens faglige og sociale situation vil fremgå heraf. Jeg ser frem til et godt og nyttigt redskab, som tilgodeser samarbejdet med forældrene.
Dette vil I høre mere om senere.

I begyndelsen af september skal vi tage afsked med Niels Ole Nielsen, der har været knyttet til Skovboskolen siden skolens start. Foruden at have været lærer ved skolen har Niels Ole gennem rigtig mange år fungeret som erhvervsvejleder, og har her igennem hjulpet rigtig mange elever med at komme videre i livet.
Niels Ole holder afskedsreception den 6. september, og frem til denne dato har jeg bedt ham om at være vejleder for de nye lærere, der er begyndt på skolen i år. Jeg er sikker på, at de kan drage stor nytte af Niels Oles mangeårige erfaringer. Jeg ønsker det bedste for Niels Oles fremtidige liv og takker mange gange for det gode samarbejde, jeg har haft med ham gennem det forløbne år.

Henrik Marker
Skoleleder

 

TOP
Nye lærere

Birgitte Thrønner - 55 år - har været børnehaveklasselærer ved Vigersted skole i Ringsted gennem rigtig mange år, inden hun gik i gang med at videreuddanne sig til meritlærer, som blev afsluttet for to år siden. Birgitte kommer fra en stilling som barselsvikar fra Ellehøjskolen på Stevns.
Underviser 2. b matematik, 3. b dansk og klasselærer, 3. a-b natur & teknik 4. a-b billedkunst 3. kristendom. Herudover timer i holddannelse.
Velkommen til!

Lykke Lenna Andersen - 33 år - har netop afsluttet sin læreruddannelse i sommer med liniefag i matematik, billedkunst, historie og håndarbejde.
Inden Lykke uddannede sig til lærer, har hun været blomsterdekoratør gennem mange år, og har også en uddannelse indenfor dette område.
Underviser 3. b matematik, specialundervisning, 7.- 8. b historie. Herudover timer i holddannelse.
Velkommen til!

Desiree Wenzel - 40 år - valgte Skovboskolen, da Lykke havde talt meget varmt og medrivende om skolen.
Desiree har ligesom Lykke afsluttet sin læreruddannelse fra Haslev Seminarium i sommer med liniefag i dansk, engelsk, håndarbejde, og billedkunst. Har desuden arbejdet i et bofællesskab for udviklingshæmmede voksne. Tidligere arbejdet en del år i Københavns lufthavn.
Meget interesseret i det kreative - udstillinger af egne håndværk på biblioteker.
Skal have 5. - 6. kl. i billedkunst, 6. a i dansk, 7. a engelsk, 6. b engelsk, 5. b og 6. a kristendom. Herudover timer i holddannelse.
Velkommen til!

Tina Holm-Pedersen - 44 år - Forholdsvis nyuddannet meritlærer fra Zahles Seminarium i 2005 med liniefag i dansk og billedkunst.
Kommer fra et barselsvikariat ved Kirstinedalsskolen i Køge, hvor hun underviste i indskolingen. Vil meget gerne arbejde i indskolingen - og meget gerne i selvstyrende team, så det passer jo rigtig godt sammen med Skovboskolen, hvor vi stod og manglede en lærer til indskolingen.
Underviser i 2. a dansk og kristendom, 3. c engelsk, 2. - 3 kl. idræt, 2. a natur & teknik samt timer i holddannelse.
Velkommen til!

Tina Stybe Vestergård - 50 år - Kommer fra Vemmedrupskolen, hvor hun har undervist gennem rigtig mange år og også videreuddannet sig efter læreruddannelsen.
Underviser 6. klasse i håndarbejde, 7. a i dansk og klasselærerfunktion, 4. - 5. kl håndarbejde. Herudover timer i holddannelse.
Velkommen til!

Lone Fischer, der skal være ny børnehaveklasseleder i c-klassen. Lone kender i forvejen både skolen og kommunen rigtig godt, idet hun tidligere har arbejdet som afdelingsleder i Skovboskolens SFO gennem 3 år.
Lone har siden hen været leder af Bjæverskov børnehave - og har altså nu fået lyst til at vende tilbage til skolen. Har mod og lyst til de nye udfordringer, der ligger i at være børnehaveklasseleder.
Velkommen til!

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Skolebestyrelsesmøde - tirsdag den 22. august 2006 kl. 18.30 - 21.00

 1. Godkendelse af referat:
  Anne-Marie forespurgte, om vi havde fået svaret Stig Sørensen, det havde vi den 15. juni 2006. Henrik har mailet brevet til samtlige skolebestyrelsesmedlemmer, men tilsyneladende havde kun Dorte modtaget mailen. Referatet godkendt.

 2. Elevrådet:
  Elevrådet holder først møde i morgen.

 3. Handleforslag til høring i Ny Køge Kommune. Bilag er fremsendt.
  Der skal udfærdiges et høringssvar. Alle skolebestyrelsesmedlemmer får handlekataloget sendt i punktform og laver en prioritering af forslagene.
  Dorte, Henrik og Annemette udfærdiger et udkast.
  Disse udkast sammenskrives, så svaret kan afsendes mandag eller tirsdag.
  Diskussion om skolebestyrelsen overhovedet kan gå ind for besparelser.
  Et enkelt medlem, Kenn Klinthøj, tilkendegav, at han ikke kan gå ind for de i handlekatalogets fremsatte forslag til besparelser under nogen form.

 4. Nyansættelser pr. 1. august 2006:
  Birgitte Thrønner: Nyuddannet meritlærer med virke i indskolingen.
  Lykke Andersen: Nyuddannet lærer med virke i specialklasserne og i udskolingen.
  Desiree Wenzel; Uddannet lærer med virke på mellemtrinnet og udskolingen.
  Tina Holm-Pedersen: Uddannet lærer underviser i indskolingen.
  Tina Vestergaard: Har været på Vemmedrupskolen i mange år. Underviser på mellemtrinnet og i udskolingen.
  Lone Fischer: Uddannet pædagog og er børnehaveklasseleder i 0.C.

 5. Økonomi - Lukket møde:
  Henrik Marker orienterede om personalesituationen og seneste nyt om økonomien.

 6. Meddelelser:
  a) Formanden: Ingen.

  b) Skoleledelsen: Kan mærke, at vi er på vej ind i Ny Køge Kommune. Skolechef Flemming Elikofer kommer på skoletilsyn onsdag den 4. oktober 2006, og der er en lang dagsorden til det 3 timer lange møde.
  Deltagere bliver: Henrik, Johnny, en læsekonsulent fra skolen, Flemming Elikofer, Niels Mønster og Annemette.

  c) Forældreråd SFO: Annemette berettede om sommeren i SFO'en. Stort fremmøde af børn i SFO1.

  d) Øvrige: Anne-Marie har modtaget et brev fra Stig Sørensen angående sikring af tunnel. Der er afsat kr. 250.000,00.
  HM undersøger status og emnet tages op som punkt på næste møde.

 7. Eventuelt:
  Brian bad om hjælp fra gårdvagter til at se, om der står elever og ryger ved flaske- og papirind-samlingen ved Spejderhytten. HM lovede at give besked videre.
  Der er opsat videoovervågning på grund af brand i ferien ved SFO1.

  Ny UUV-vejleder i stedet for Niels Ole Nielsen: Kirsten Rubæk Olsen.
  Kirsten Rubæk har følgende mailadresse: Eeskkro@koegekom.dk

  Punkter til SB-møde 5. september 2006.
  1. Sikring af tunnel.
  2. Ændrede prøveformer 2006/2007. V/Johnny Larsen.

  Mødet sluttede kl.: 21.00

 

TOP
Nyt fra skolefritidsordningen

En vidunderlig sommer er gået

En vidunderlig sommer er gået. Vi har i sommerens løb lært en hel del af de nye 0. klassers børn at kende, og de har lært, de voksne, der har været på arbejde at kende, samt ikke mindst vigtigt for børn i den alder, de har lært de øvrige børn at kende og genset kammeraterne fra børnehaven og det er så småt det nu er mere vigtigt med kammerater end så meget andet.

Et nyt skoleår er startet - et år hvor vi i SFO 1 nu har 110 børn i Regnemark og 46 børn i 2. klasserne.

For overskuelighedens skyld har vi delt børnene lidt op, så det er en voksen, der er ansvarlig for den enkelte klasse. I 1. A er det Pia, som var med i børnehaveklassen, for 1.B er det Lisbeth, 0.A her er Morten med i klassen, mens Linda S. er backupper om eftermiddagen. 0.B her er Lene med i klassen og Ruth er backup, da Lene også er tilknyttet Guldminen om eftermiddagen. 0.C her er Linda N med i klassen og Naile vores nye studerende er backup.
Naile er nytiltrådt som 2. års studerende fra Roskilde Pædagogseminarium og skal være her til februar. Hjertelig velkommen til dig!

Sommertid er desværre også en tid hvor folk gerne vil videre i deres uddannelses liv - som en far og jeg blev enige om er uddannelse livslang. Derfor vil vi se mindre til Charlotte, der starter uddannelse som pædagog og Nicole som også er ved at lægge grundstenene til hendes drømmeuddannelse. Vi ønsker dem held og lykke og håber at det trods alt vil være muligt at trække på deres arbejdskraft her i huset i det omfang, de kan klare.

Inden længe er det sidste gang at der er Rend og Hop dag i Borup. I år er det den 25. august. En dag med sjov og leg med de øvrige SFO'ere i kommunen. Da vi altid er friske på at give børnene så mange sjove oplevelser som muligt er vi i fuld gang med forberedelserne. Det bliver en herlig dag, men også lidt vemodigt da det er sidste gang på grund af kommunesammenlægningen. Nu vil det blive for stort og uoverskueligt, da vi jo er betydelig flere SFO'ere i NY Køge Kommune.
Vi er ligeledes i fuld gang med at planlægge den pædagogiske weekend for personalet, og jeg vil i den forbindelse gøre især nye forældre opmærksom på at fredag den 5.10 har SFO kun åbent for nødpasning. Endelig gør jeg opmærksom på, at vi har legepladsdag den 5. september så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen for begge datoer.
Endelig vil jeg gerne gøre opmærksom på hvem du kan møde i SFO 1 nemlig:
Lisbeth vores uforlignelige dame i værkstedet, når der er mulighed for det.
Pia som er den overordnede ansvarlige for eftermiddagscafe og sørger for at vi har det i huset vi skal bruge i den forbindelse.
Ruth som kan en masse på legepladsen.
Linda N som er pædagog og med i skolen i 0. c.
Lene som er pædagog på Guldminen sammen med
Bjarke som ligeledes er pædagog på Guldminen.
Naile som er studerende.
Charlotte som er vores morgenåbner og ellers vikar om eftermiddagen.
Carina R. er fast morgenåbner mandag og tirsdag.
Linda S som er afdelingsleder og pædagog i SFO 1.
Derudover får vi hjælp af Morten som er pædagog i 0.a i skoletiden og ellers arbejder i klubben om eftermiddagen.
Vores vikarer som du kan møde hedder: Nicole og Lone p.t.
Endelig sidst men ikke mindst, må jeg gøre opmærksom på, at man skal være tilmeldt morgenpasning for at komme inden kl. 7.45. Tilmeldingsskema fås i SFO1 hos Linda S.

TOP
Ny vejleder


Mit navn er Kirsten Rubæk Olsen og jeg er ansat i Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Fra dette skoleår vil jeg fungere som vejleder på bl.a. Skovboskolen og glæder mig til et godt samarbejde med elever, forældre og ansatte på skolen.
Mit arbejdsområde på skolen er bl.a., at bistå lærerne med Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering, forestå vejledningssamtaler med eleverne i 6.-10. kl. deltage på forældremøder i primært 6. og 8. kl., koordinere brobygning, praktik og præsentationskurser for eleverne mm.
Jeg kan træffes på skolen tirsdag formiddag, torsdag samt fredag. Mit tlf.nr. er 28792617 og min mail er eeskkro@koegekom.dk
Er der spørgsmål vedr. ovenstående er man meget velkommen til at kontakte mig og man kan læse meget mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning på www.uuv.dk

Mange hilsener fra
Kirsten Rubæk Olsen

 

TOP
Nyt fra Skovbo Center 10

Torsdagskantinen

Kære alle
Så starter torsdagskantinen op igen. Første gang bliver torsdag den 31. august.
I år hedder torsdagskantinen V.F - Vagns Foderbræt. Det skal understreges, at eleverne selv foretog dette valg!   ;-)
Af praktiske årsager mht. lokaletildeling er vi pt. ikke i stand til at levere ud til de små klasser, som vi ellers har gjort tidligere. Vi arbejder på en løsning, men kan pt. ikke love noget.
Alternativt laver vi to boder, hvorfra vi sælger i 10-pausen og spisepausen. 10-pausen med begrænset udvalg.
Den ene bod står ved festsalen som sædvanligt. Denne bod er tiltænkt de store elever.
Den anden bod bliver opstillet ved Vestervang. Her kan elever fra Vestervang, Dalmosen og Regnemark handle. Denne bod vil have begrænset udvalg (drikkevarer, pølsehorn, lune håndfrikadeller, frugt samt pizza). Elever der ønsker andre varer må "vove" sig til den store bod ved festsalen.
Der vil blive ophængt menu med priser.
Venligst tal med eleverne om ovenstående.
Vi glæder os til samarbejdet og servicering af Skovboskolen.

Med venlig hilsen
Skovbo Center 10

 

TOP
Nyt fra Pædagogisk UdviklingsCenter

Fra PSC til PUC

Fra dette skoleår ændres PSC (Pædagogisk ServiceCenter) til PUC (Pædagogisk UdviklingsCenter). Det er ikke noget vi selv har fundet på - det er nogen højere oppe i systemet. Men - nye tider nye skikke! Vi vil derfor prøve noget nyt:
Det bliver kun 0. - 2. klasserne, der får tilbudt 1 fast ugentlig udlånstime.
Fra 3. - 8. klasse vil vi i samarbejde med klasselærerne lægge biblioteksundervisningen, så eleverne kan få den undervisning, de har brug for på det helt rette tidspunkt.
Måske vælger lærerne i fx 3.B, at eleverne skal deles i 2 hold, der skal ned og lære at scanne billeder ind i en opgave i 2 lektioner efter hinanden. Eller 7. klasseslærerne vil gerne have, at deres elever i løbet af 2 dage skal lære, hvilke værktøjer og muligheder, de har til rådighed, når de skal lave projektopgave.
Vi vil prøve dette frem til jul og så evaluere på, om vi skal fortsætte.
Vi har lagt PUC's årsplan på skolens hjemmeside, hvor I kan se, hvad der ellers kan/vil ske i løbet af skoleåret.
Lektiecafè: Vi fortsætter succesen! Fra uge 33 er der lektiecafè mandag, tirsdag, onsdag og torsdag for elever fra 3. - 9. klasse.

PUC - Anna Marie Holsting

 

TOP
Nyt fra landbetjenten

I anledning af det nye skoleårs start, har jeg været på og omkring skolen flere gange. Jeg har set lidt på de trafikale forhold, og jeg vil i den forbindelse gerne rose de fleste børn og forældre samt lærere for en god og hensynsfuld afvikling af trafikken ved skolen. Fortsæt endelig med det.

Jeg har dog også givet et par påtaler, og i den forbindelse vil jeg gerne lige minde om, at overtrædelser af færdselsloven minimum udløser en bøde på 500 kr. Der kan også blive tale om klip i kørekortet.

Er man kørende i bil, så skal der anvendes sikkerhedsseler. Der må ikke være flere personer på forsæderne, end der er seler til. 0-3 årige må ikke anvende forsæde. Personer under 135 cm skal anvende særligt sikkerhedsudstyr, eks. selepude. Vær i øvrigt opmærksom på, at der er ubetinget vigepligt ved ind/udkørsel på Halvejen. Det vil sige, at man skal holde tilbage for færdsel fra både højre og venstre, og det gælder også over for cyklende og gående.

Er du bilist, så husk venligst på, at der er indkørsel forbudt med motorkøretøjer mellem skolen og hallen. Dette er lavet for at beskytte alle børnene, også dine.

Jeg vil gerne opfordre til, at alle elever, som har mulighed for det, cykler til og fra skolen. Der er kun fordele forbundet med det. Eleverne får motion. De bliver bedre til at færdes i trafikken. Der er ikke så mange biler ved skolen, som kan gøre det farligt for cyklende/gående. Forældrene skal ikke ulejlige sig med at køre børnene om morgenen og aftenen.

Er børnene lige startet på skolen og ikke så gamle, så er det en rigtig god ide at forældrene bruger lidt tid på at følge børnene til og fra skole i et stykke tid. Herunder vise den sikreste vej, som ikke nødvendigvis den korteste vej, og samtidig lære dem færdselsreglerne.

Jeg håber at den gode trafikale start på skoleåret ved skolen vil fortsætte, således at jeg bliver fri for at udskrive bøder, hvilket jeg da helst er fri for. Omvendt vil jeg heller ikke gå på kompromis med børnenes sikkerhed, som vi forhåbentlig alle har en fælles interesse for.

Jim Petersen

 

TOP
Klubben på sommerlejr i Sverige

TOP
Kalender for september 2006

Dato: Tid: Hvem: Hvad:
04.09 - 05.09   3.A På hyttetur.
07.09 19.00 - 21.00 2.B Forældremøde.
12.09 19.00 - 21.00 9.B Forældremøde.
18.09 - 19.09   9. årgang Biologi- og fysikdag.
19.09 08.05 - 12.50 2.A Tur på Køge Sydstrand.
20.09 18.00 - 20.00 Lærere og pæd. Pædagogisk råds møde.
21.09  
08.50 - 09.35
1.A
4. - 6. årgang
Krible-krabletur til Naturskolen.
Skolekoncert med Crusade.
25.09. - 29.09   7. - 9. årgang "Videnskabsuge".
25.09 08.05 - 13.00 3.C og 3.Y Biograftur.
28.09   1.B Krible-krabletur til Naturskolen.


TOP


Sidst opdateret den 31. august 2006