SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 239 - OKTOBER 2000
INDHOLD: Månedskalender.
Skoleelever og forsikring.
Uddannelsesbogen.
Skovboskolen netop nu - Rejsegilde og Ombygning.
Æblemanden kommer.
Featuredage - Matematik.
Skolebod.
Skolebuskørsel.
Erhvervsuge.
Referat fra Skolebestyrelsesmødet den 3. oktober 2000
Æble
TOP

MÅNEDSKALENDER FOR OKTOBER 2000.

5. - 6. oktoberElevfotografering.
9. - 12. oktoberMatematikfeature.
9. oktoberForældrekonsultation i 2.B.
10. oktoberÆbledag.
10. oktoberForældrekonsultation i 2.A, 2.B og 7.A/C.
11. oktoberForældrekonsultation i 7.A/C.
13. oktoberIdrætsaktiviteter - Motionsløb.
14. - 22. oktoberEfterårsferie.
23. oktober
    - 17. november    
10. årgang i "brobygning".
23. - 24. oktoberForældrekonsultation i 3.B og 4.A.
24. oktoberKontaktforældremøde.
25. oktoberPædagogisk råds møde.
26. oktoberForældrekonsultation i 6. A/C.
26. oktober8.B på ekskursion.
27. oktober9. årgang - karakterblade med hjem.
30. oktoberForældrekonsultation i 5.A og 6.A/C.
31. oktoberForældrekonsultation i 6.B, 7.B og 8.C.
1. novemberForældrekonsultation 5.A og 6.B.
2. novemberForældrekonsultation 7.B.
2. novemberNy "KONTAKTEN" udkommer.

 

TOP

SKOLEELEVER OG FORSIKRING.
Der har været en smule tvivl om, hvordan elever er dækket forsikringsmæssigt, når de er i skole. Hos forsikringsoplysningen kan der gratis rekvireres en folder:

DET ER DIN SKYLD!
Skolen og forsikring.
Telefon 33 13 75 55
www.forsikringsoplysningen.dk
Jan Mindegaard

 

TOP

UDDANNELSESBOGEN.
Det har været en fornøjelse at deltage i forældremøderne for 6. – 10. årgang og få mulighed for at orientere om arbejdet med uddannelsesbogen.
Den første runde med elevsamtalerne for 9. og 10. årgang er afsluttet og snart starter jeg med eleverne på 8. årgang.
Eleverne får udskrift af elevsamtalerne med hjem til underskrift og returnering.
Jeg har allerede fået flere gode reaktioner på indholdet af de hjemsendte udskrifter.

Med venlig hilsen
Niels Ole Nielsen
Skolevejleder

 

TOP

SKOVBOSKOLEN – NETOP NU!

REJSEGILDE.
Fredag den 29. september 2000 blev en festlig dag på skolen. Med sol, sang og taler holdt vi rejsegilde og fejrede sammenbygningen af den nye fløj med den "gamle" 30-årige skole.
I overensstemmelse med traditionerne på Skovboskolen har vi igen benyttet lokalområdets stednavne. Lærerværelset hedder: Kvistskov og administrationen hedder: Duehusene.
Efter rækken af talere var det traditionelle traktement ved rejsegilder: røde pølser, sodavand og øl. Den praktiske del var lagt i hænderne på 9.A, der derved tjente en "skilling" til deres udenlandstur til sommer. Fra skolens side skal der lyde en stor tak for veludført arbejde til elever, forældre og klasselærer.
Et indslag i rejsegildet var afsløringen af mindepladen, der sad på den gamle skole, det nuværende bibliotek i Bjæverskov. Mindepladen er nu placeret i indgangspartiet på Skovboskolens hovedindgang.

OMBYGNINGEN.
I skrivende stund flytter 3.B ind i den nyrenoverede Vestervang. De vil hurtigt få følgeskab af 3.A, 4.A, 5.A og 5.B.
Ved nytårstid er Regnemark klar til at huse de mindste klasser.
Efter planen skulle vi herefter i gang med Læskov/Kildebjerg, men har af hensyn til elever og medarbejdere valgt at etapen efter Regnemark bliver Østervang.
Resultatet af denne rokade bliver, at vi inden sommerferien har renoveret alle klasselokaler.
Tilbage har vi så faglokaler, pædagogisk servicecenter (skolebibliotek) og gymnastiksal.

Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP

ÆBLEMANDEN KOMMER!Æble
Tirsdag den 10. oktober 2000 handler det ikke kun om dansk, matematik og engelsk. Det handler også om at spise danske æbler.
Tirsdag den 10. oktober får alle elever et dejligt, dansk æble. Den dag kommer æblemænd og kvinder fra Kræftens Bekæmpelse på besøg i skolen med æbler til alle. Æblerne er sponsoreret af GAU (Gartneribrugets Afsætningsudvalg).
Frugt og grønt er sundt, godt og giver energi. Og så beskytter de også mod en række sygdomme. Anbefalingerne siger, at vi skal have 6 om dagen – 600 gram frugt, grønt - børn under 10 år kun 400 gram. Men vi får kun det halve!
Det er en god idé at holde en frugtpause i løbet af dagen, både for børn og voksne. Gode vaner grundlægges i barndommen.

 

TOP

FEATUREDAGE.
I dagene 9. - 12. oktober 2000 har vi feature på SKOVBOSKOLEN, alle elever møder fra kl. 08.05 – 12.50.

Emnet er MATEMATIK.

Vi har valgt emnet, da år 2000 er MATEMATIKKENS ÅR. Eleverne skal arbejde sammen med elever fra andre klasser

0. - 1. Klasse
2. - 3. Klasse
4. - 5. Klasse
6. - 7. Klasse
8. - 9. Klasse
Der vil være aktiviteter "ud af huset", idrætsaktiviteter, kreative aktiviteter. Alle med hovedvægt på matematik.

 

TOP

SKOLEBOD.
Vores forsøg med skolebod er kommet godt i gang. Eleverne er glade for tilbudet og mange spiser en eller flere gange om ugen mad fra boden.
Desværre er vi nødt til at sætte prisen op - så fra mandag den 9. oktober 2000 er der følgende priser i skoleboden:
  Grovbollerkr. 7,00
  Sodavandkr. 8,00
  Frugtkr. 3,00
  Fredagskage   kr. 3,00

 

TOP

SKOLEBUSKØRSEL.
Fra mandag den 2. oktober 2000 er der kommet ny ordning for skolebuskørsel.
Ordningen med, at elever med særtransport blev kørt til bopælen ophører. Men indtil januar vil ordningen fungere kl. 13.00, resten af eftermiddagen kører skolebussen kun til nærmeste bus-stoppested på skoleruten.

 

TOP

E-UGE.
Traditionen tro afholdes erhvervsuge som sædvanlig i uge 48. Program for denne uges aktiviteter hjemsendes medio november 2000.

Med venlig hilsen
Niels Ole Nielsen
Skolevejleder

 

TOP


Referat fra Skolebestyrelsens (SB)
møde den 3. oktober 2000

Referent

Regnskabsopfølgning
Til regnskabet var der blot nogle enkelte områder, der blev uddybet, hvorefter det blev godkendt.

Budget 2001
Budgettet for 2001 er som for 2000 med blot et tillæg på 1%! Tages op på mødet med BKU.
Indsatsområdet for 2001 vil være undervisningsmidler (dvs. bøger, CD-rom ordbøger osv.).
Fagudvalget vil fremkomme med en ønskeliste.
SB ønsker et dokument for udskiftningstakten af undervisningsmidler forelagt på december mødet.
Til udskiftning af skolemøblementet bør der fremover afsættes et fast beløb pr. år.

Kommissorium for mobbeudvalg
Mobbeudvalgets arbejdsopgaver blev godkendt og bør være fuldendt til maj 2001.

Dagsorden til fællesmødet mellem SFO's forældreråd og SB den 30/10 blev godkendt.

SB's forretningsorden
Forslaget til ændringerne i SB's forretningsorden blev gennemgået. Nyt første punkt på dagsordenen bliver godkendelse af referat fra sidste møde.
Den vigtigste ændring er, at SB ønsker et forskudt valg gennemført, dvs. valg hvert andet år for hhv. 4 medlemmer og for 3 samt suppleanter. Grunden hertil er, at SB ønsker en kontinuitet i arbejdet, og at give forældre til de små årgange en mulighed for at komme med i arbejdet.
SB sender snarest en ansøgning herom via Børne- & Kulturudvalget til Undervisningsministeriet.
SB vil også gøre en indsats for at gøre det mere attraktivt at komme i SB.
Forretningsordenen renskrives og godkendes på næste møde.

Punkter til kommende møder
Ny forretningsorden.
SB's arbejdsfordeling.
Oplæg til målsætningsvisioner medsendes til orientering.

Meddelelser:

  • Pædagogisk udvalg arbejder med udviklingsprojekt teamsamarbejde i samarbejde med Erik Torm og med "social træning".
  • Vestervang er godkendt og indflytningen er i fuld gang. Forventes afsluttet inden featureugen.
  • Featureuge med matematik mandag-torsdag og trimdag fredag.
  • Giesegård vil gerne forære Skovboskolen et egetræ, når ombygningen er tilendebragt, og vil også gerne være behjælpelig mht. naturoplevelser i undervisningen.
  • Det store elevråd vil meget gerne på deres næste møde have, at et medlem fra SB og skolens ledelse deltager i mødet for at forklare, hvad arbejdet i en skolebestyrelse består i.

Kantineudvalg
Prisen på en bolle stiger til 7 kr. og en sodavand stiger med 1 kr.

Kontaktforældremøde tirsdag den 24. oktober
Kontaktforældrene bedes sætte kryds i kalenderen allerede nu, og såfremt der er forslag til dagsordenen, bedes I snarest give besked til enten Pia Lange eller undertegnede. (Skulle der mod forventning ikke have været valg endnu i enkelte klasser, anmodes forældrerepræsentanter fra sidste skoleår om at deltage.)

Næste møde er udsat til onsdag den 8. november .

Med venlig hilsen

Susanne Reiff Petersen

Referent

TOP


Sidst opdateret 4. oktober 2000