SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 262 - Oktober 2002

INDHOLD:Ahorn Den Gode Historie - på tværs.
SSP på Skovboskolen.
Månedskalender.
Erhvervsuge.
Af- og pålæsning af elever.
Skolerne syd for motorvejen.
Referat af Skolebestyrelsesmødet 13. august 2002.
Referat af Skolebestyrelsesmødet 8. oktober 2002.
Kontaktforældremødet 1. oktober 2002.
Vedr. erhvervs-uge   -   E-uge virksomhed.
Mælkeordning - betaling for sidste halvdel af skoleåret.
Skovboskolens ferieplan for skoleåret 2003/2004.

TOP
Den Gode Historie - på tværs

ABC-læser Skovboskolen afviklede i uge 40 feature med emnet:
  "Den Gode Historie - på tværs".
Tilbagemeldingerne lyder fra alle afdelinger at det var en god og spændende uge. Dog lyder det også, at eleverne har problemer med at være lydhøre i større forsamlinger.

Vi har efterfølgende evalueret elevernes opførsel. Personale og ledelse er enige om, at lave en forstærket indsats for at lære eleverne "god opførsel".

I den forbindelse beder vi forældrene medvirke hertil.

Skovboskolen vil fortsat være en udadvendt skole og vil inddrage det omgivende samfund i vores undervisning.

Der vil i de respektive afdelinger blive taget initiativer til at vænne eleverne til at være sammen i større forsamlinger.

Der skal fra ledelsens side lyde en stor ros for god og engageret planlægning og afvikling af "Den Gode Historie".

Bent Elhegn
skoleleder

 

TOP
SSP på Skovboskolen

Politi Nu nærmer vi os den kolde tid - hvor eleverne tager de dyre mærkevarejakker på. Vi har tidligere haft problemer med tyveri af tøj. Der skal derfor lyde en opfordring til at forældre er opmærksomme hvis deres barn pludselig har en ny jakke eller lignende på.
Vi anmelder alle tyverier til politiet, således også det seneste tilfælde af tyveri fra en lærer.
Vi håber at forældre og lærere vil tage fat i problematikken, så alle både elever og medarbejdere kan have deres ting i fred.

Jan Mindegaard
Souschef

 

TOP

Månedskalender for november 2002

Særlige dage:

Ugedag Dato Aktivitet
fredag 1. november 2002 8. årg. karakterblade med hjem.
fredag 8. november 2002 HIK klokken 15.00.
onsdag 13. november 2002 5.A sundhedsundersøgelse.
onsdag 20. november 2002 5.B sundhedsundersøgelse.
mandag
- fredag
25. november 2002
- 29. november
ERHVERVSUGE:
6. klasse mandag - tirsdag.
7. klasse mandag - tirsdag.
    7. klasse Gørslev skole deltager.
8. klasse mandag - fredag.
9. klasse mandag - fredag.
    Præsentationskursus tirsdag - torsdag.

Alle klasser har i øvrigt fordybelsesuge.
Eleverne møder kl. 8.05 - 12.50.
torsdag 28. november 2002 5.A+B (rest) sundhedsundersøgelse.


Klassernes skole/hjem-samarbejde:

Ugedag Dato Aktivitet
mandag4. november 2002 7.A Skole/hjem-samtale 1/2
8.B Skole/hjem-samtale 1/2
9.B Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag5. november 2002 2.B Skole/hjem-samtale 1/2
7.A Skole/hjem-samtale 2/2
8.B Skole/hjem-samtale 2/2
9.B Skole/hjem-samtale 2/2
onsdag6. november 2002 1.A Skole/hjem-samtale 1/2
2.B Skole/hjem-samtale 2/2
torsdag7. november 2002 1.A Skole/hjem-samtale 2/2
mandag11. november 2002 4.A Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag12. november 2002 4.A Skole/hjem-samtale 2/2
onsdag13. november 2002 4.B Skole/hjem-samtale 1/2
torsdag14. november 2002 4.B Skole/hjem-samtale 2/2
mandag18. november 2002 7.B Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag19. november 2002 1.C Skole/hjem-samtale 1/2
7.B Skole/hjem-samtale 2/2
onsdag20. november 2002 1.C Skole/hjem-samtale 2/2
9.D Skole/hjem-samtale 1/2
torsdag21. november 2002 9.D Skole/hjem-samtale 2/2
tirsdag26. november 2002 8.A Skole/hjem-samtale 1/2
onsdag27. november 2002 8.A Skole/hjem-samtale 2/2
fredag29. november 2002 1.A Forældremøde

TOP
Erhvervsuge

For 25 år siden startede traditionen med afholdelse af erhvervsuge i uge 48. Erhvervsugen er den uge, hvor det normale skema er suspenderet til fordel for et særlig tilrettelagt program, hvor indholdet koncentrerer sig om undervisning i erhvervsorientering.
I starten omfattede "E-ugen" 8. – 10. årgang, men de senere år er også 6. og 7. årgang kommet med, inkl. 7. klasse fra Gørslev, dog ikke alle ugens dage.

Der har været mange spændende arrangementer i E-ugen" gennem årene med bl.a. gæstelærere, virksomhedsbesøg, teaterprojekter og lignende.

Planlægningen af dette års program er i fuld gang i samarbejde mellem klasselærerne og skolevejlederne. Det er med særlig spænding, vi følger 8. årgang, som har valgt at starte egen virksomhed, for øvrigt i nært samarbejde med én af vore tidligere elever, som nu er salgschef på en virksomhed i Herlev.

Når det endelige program for "E-ugen" er færdigt medio nov., bliver det hjemsendt til alle elever på 6. – 9. årgang.

Anette Brix og Niels Ole Nielsen
skolevejledere

 

TOP
Af- og pålæsning af elever

Velocipede Der skal så lidt til at sikre vejen til og fra skole. Hvis vi alle overholder færdselsreglerne, undgår vi både små og store ulykker.
Det er vigtigt, at forældre fremstår som et godt eksempel. Derfor vil vi gerne bede Jer om at respektere færdselsloven.

Respekter skiltene og vær med til at gøre det lidt mere sikkert at færdes til og fra skole.
Det er for farligt at sætte eleverne af langs hallen over for omklædningsrummene.
Det er en af grundene til, at der er "Parkering og standsning forbudt".
Det vil være sikkert for børnene at gå fra parkeringspladsen og over til skolen, hvis ALLE respekterer ovenstående.
Skolen har afmærkede båse på Skovbohallens parkeringsplads til af- og pålæsning.

Færdselsloven siger stadig, at man skal køre efter forholdene.
Det betyder, at man i områder ved skoler ofte skal køre mindre end 50 km/t for at tage hensyn til de små og bløde trafikanter.

Der må i øvrigt ikke cykles på fortovet.

Helene Tschernja
Færdselslærer

 

TOP
Skolerne syd for motorvejen

Skolerne syd for motorvejen er som bekendt, Gørslev skole, Skovboskolen, og Vemmedrupskolen.
Kommunalbestyrelsen har sat et projekt i gang for at undersøge, om en samdrift af skolerne i en eller anden form kan give en økonomisk besparelse. I det kommunale sprog kaldes projektet et "Afdækningsprojekt" fordi det samtidig skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige modeller.

Kommunalbestyrelsen har ikke lagt skjul på, at man står overfor store økonomiske udfordringer de kommende år. Frem til år 2006 forventes antallet af børn mellem 6 og 16 år at stige fra 2.149 til 2.455. Samtidig er der et stort ønske om en mere fleksibel skole med højere kvalitet i undervisningen.

Med lidt over 300 flere børn fordelt på kommunens skoler, er der brug for alle de skoler, vi har i dag, og vi må ikke lade os afskrække af de modeller, projektgruppen stiller op. Sammen med modellerne følger jo netop en beskrivelse af fordele og ulemper, som indgår i beslutningsfasen, hvor skolernes bestyrelser naturligvis også bliver hørt.

Det er dog vigtigt, at vi indstiller os på forandringer, for vi har brug for at udvikle vores skoler. Jeg hører mange sige, at politikerne kun tænker på økonomien og derfor vil vælge de billigste løsninger, der ikke nødvendigvis er de bedste. Vi vil derfor opfordre vore politikere til en diskussion med kommunens borgere om, hvilke opgaver der fremover skal løses i det kommunale regi.

I den diskussion indgår nemlig også muligheden for, at opgaver kan vælges fra, hvilket kan være nødvendigt for at få penge nok til at opnå en tilfredsstillende kvalitet i de opgaver, kommunen er forpligtet til at løse. Det betyder ikke, at de fravalgte opgaver ikke er vigtige eller relevante, men at vi må finde andre veje til at løse dem.

Embedsmænd og kommunalpolitikere må være indstillet på, at der løbende kommer reaktioner fra forældre, brugerbestyrelser og den øvrige befolkning. Nogle mere lødige end andre. Nogle, der skal handles på. Nogle, der skal svares på. Og nogle, der blot skal ignoreres.

Det er udtryk for et velfungerende demokrati i funktion, når vi hver især giver udtryk for vores holdninger til modellerne. Vi håber, at denne åbenhed omkring kommunens udvikling er kommet for at blive.

Lars Frederiksen
Formand for Skovboskolens bestyrelse

 

TOP
Referat af Skolebestyrelsesmødet 13. august 2002

Temadag - Den fleksible skole
Skolebestyrelsen vil i nær fremtid afholde et møde med temaet: Den fleksible skole.
Foredragsholderne vil komme fra en skole i Virum, hvor den fleksible skole allerede er indført. Den 2. oktober afholdes et fælles møde med ledergruppen og medarbejdergruppen, hvor der bliver mulighed for at spørge ind til de mindste detaljer - også økonomidelen. Formålet er, at såfremt Skovboskolen efterfølgende skulle ønske at indføre den fleksible skole, skal der bl.a. tages højde for dette ved planlægningen af næste års budget.


Vikarsituationen
Forvaltningen har udmeldt, at vikarbudgettet for 2002 ikke må overskrides og skoleledergruppen i kommunen har derfor sat sig sammen og har udarbejdet en prioriteringsliste. Den viser, hvilke konsekvenser vikardækningen får med de drastiske nedskæringer, kommunen forlanger, at skolerne skal arbejde efter. Dette forslag er ganske uacceptabelt for skolebestyrelsen og formanden vil derfor tage kontakt til de øvrige skolebestyrelser i kommunen med henblik på en samlet klage.
Lærerne har 1 måned før sommerferien sendt en protestskrivelse til Kommunalbestyrelsen vedrørende beskæringen i vikarkontoen, men har ikke fået noget svar - end ikke at brevet er modtaget.


Repræsentation i klasserne
Der vil snarest blive udarbejdet en liste til klasselærerne over, hvem der repræsenterer skolebestyrelsen i de enkelte klasser, sådan at hver klasse vil kunne få en repræsentant med til det første forældremøde - inden der skal vælges klasserepræsentanter.


Regnskab 2001 blev godkendt.


Budget 2002 blev vedtaget.


Budget 2003 – Bemærkninger sendt med til Kommunalbestyrelsen:

 • Ledelsesstruktur på Skovboskolen - Perioden udløber den 30.6.03 og skolen har derfor anmodet kommunalbestyrelsen om at gøre strukturen permanent, idet det fungerer godt med en skole af Skovboskolens størrelse.
 • Legearealer - Skolen har søgt om tilskud til etablering af legearealer efter renoveringen af byggeriet.
 • Kantine/festsal - Skolen har søgt om tilskud til møbler til festsalen, så den i det daglige kunne anvendes som kantine.

Teknisk forvaltning skal rykkes for svar om ændring af trafik- og parkeringsforholdene omkring skolen, så sikkerheden for de bløde trafikanter øges.


Punkter til kommende møder:

 • Budget 2003 - skolebestyrelsesmedlemmerne bedes komme med prioritering til budget 2003, som skal ligge klar til vedtagelse inden årsskiftet.
 • 7.kl. udgang i store frikvarter har skolebestyrelsen ikke godkendt - hvad er formålet?
 • Foto skal tages af skolebestyrelsesmedlemmer til hjemmesiden .
 • Årsrapport for vikardækningen skal fremlægges


Meddelelser:

 • Forældreinformation til 2A inden skolestart har været for ringe. Forældrene vidste ikke, hvor deres børn skulle være (Dalmosen eller Regnemark).
 • Skovbo Center 10 er kommet rigtig godt fra start - Der er valgt to forældre til det rådgivende organ, som træder sammen første gang sandsynligvis den 27. august.
 • Pedel Eva Jensen havde 40 års jubilæum og blev fejret på festlig vis.


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Referat af Skolebestyrelsesmødet 8. oktober 2002

Natteravne
Skolebestyrelsen blev gjort opmærksom på, at der foregår visse ting omkring skolen/hallen i nattetimerne og i weekends. Det vil sandsynligvis kunne forebygges ved at få frivillige forældre eller ansatte voksne street walkers til at gå rundt i området, i stil med hvad der findes i andre byer. Skolebestyrelsen anbefalede, at punktet blev sat på dagsordenen i Center 10's rådgivende organ, i udskolingsudvalget og i det store elevråd for at høre, hvad de unge og forældre synes om idéen og hvordan man kan løse problemet. Der mangler klart et værested syd for motorvejen til den gruppe unge.


Budget 2003
Skolebestyrelsen vil gerne have et oplæg fra skolen om, hvilke ønsker skolen har til budgettet – også taget den fleksible skole med i betragtning.


Fleksibel skole
Vision og målsætning samt en model for den fleksible skole er blevet præsenteret for alle grupper: Lærere, pædagoger, skolebestyrelse og ledelse. Det er blevet meget positivt modtaget overalt og vil klart højne kvaliteten i folkeskolen. SFO ønsker at blive inddraget mere i processen (via indskoling). Der er enighed om, at projektet ikke kan søsættes, før der er tilsagn om, at de økonomiske midler, der skal til, faktisk også er til rådighed. Skolebestyrelsen blev enig om, at "den fleksible skole" skal tages op med Børne- & kulturudvalget i nær fremtid.

Den fleksible skole vil givetvis også kunne tiltrække lærere til Skovboskolen, som har haft endog meget svært ved at tiltrække lærerkræfter i de senere år – bl.a. på grund af beliggenheden langt fra offentlige transportmidler.

Skolens ledelse udarbejder en handlingsplan, med start fra 1/8 2004, evt. med teams-start året før i fast skema.


Punkter til kommende møde:

 • budget 2003
 • vikardækning
 • økonomisk status


Meddelelser:

 • Børn og professionel musik bruges i skolen – pjece omdelt. Et muligt emne til en fælles oplevelse for eleverne.
 • Fælles dialogmøde med alle skolebestyrelser og Børne- og kulturudvalget den 24. Oktober.


Eventuelt:

 • Der er bestilt et hegn til arealet uden om mediateket (ved skrænt på 1 meters fald)
 • Der er ved at blive sat lys op langs Vestervang
 • Ledelsen rykker kommunen for svar på de trafikale forhold omkring skolen.
 • P-plads foran skolen burde være grønt areal – grundet cykelsti over P-plads. Men den er lærerne ikke meget for at få nedlagt, fordi der i flere tilfælde er begået hærværk på de læreres biler, der stilles ved den store P-plads ved hallen.
 • Skolepatruljen – hvor er den?


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Kontaktforældremødet 1. oktober 2002

Det hasteindkaldte møde fik stor tilslutning – 50 personer i alt.

Undervisningssituationen/vikardækning
Lars Frederiksen redegjorde for den kedelige situation. I den efterfølgende diskussion kræver forældrene at få kvalitet ind i vikarundervisningen, og de store klasser skal ikke straffes med manglende undervisning, fordi læreren skal vikariere i de små klasser. Det er i øvrigt ikke lykkedes på kommunen at få oplyst helt nøjagtigt, hvor meget man har forbrugt på de enkelte skoler af midler på sygevikarkontoen i de tre foregående år. Kommunen har helt klart lavet en budgetteringsfejl, som man ikke vil indrømme. Herefter var der en bred diskussion om, hvilke muligheder forældre og skole har for at få politikerne i tale. Man var enige om, at problemet skal løses på kommunen og ikke på skolerne, idet det er økonomi, det drejer sig om, og at det haster med at gøre noget.

En telefonkæde sættes straks i værk, så at så mange forældre som muligt møder op på Rådhuset på torsdag kl. 19, hvor der er et offentligt borgermøde omkring budgettet. Lars Frederiksen vil tage kontakt til de andre skoler. Jo flere der møder op, desto større effekt.


Samdrift af skoler syd for motorvejen
Der er sat en undersøgelse i gang omkring de forskellige muligheder, der kunne være i forbindelse med en samdrift af de 3 skoler. Der er nedsat en styregruppe, som arbejder med tre meget forskellige modeller. Der ses på ulemper, fordele både økonomisk og pædagogisk. Alle berørte faggrupper deltager i arbejdsgruppen, dog undtaget elever og forældre!
Der er lavet en tidsplan for færdiggørelsen af de forskellige modeller, således at de kan afleveres til Børne- og kulturudvalget allerede den 5. november. Skolebestyrelsen vil i hele forløbet orientere forældrene.


Fleksibel skole
Lars Frederiksen fortalte i korte træk, hvad en fleksibel skole er.
Fuglsanggårdsskolen i Virum har indført den fleksible skole for 3-4 år siden, og et par lærere derfra har på et ekstraordinært møde holdt et foredrag for skolebestyrelsen og ledelsen om, hvordan det foregår der – og med succes. Hele lærerkollegiet på skolen vil få samme foredrag på et møde onsdag den 2.10. Den fleksible skole kræver selvfølgelig flere ressourcer, men ikke meget mere end svarende til ca. 3 ekstra lærerstillinger. I den fleksible skole indgår i øvrigt, at lærerne vikarierer for hinanden, så vikartimer kan konverteres til rigtig undervisning.


Er vores skole farlig?
Her er der tale om adgangsveje, parkeringsforhold og legepladser.
Der blev efterlyst lys på Halvejen fra skolen til den store parkeringsplads. P-forholdene er skrækkelige. Hvorfor skal der være P-pladser foran, hvor der går en cykelsti? Der er jo masser af pladser på P-pladsen ved hallen. Hvorfor skal bilerne absolut køre op foran hallen? Kan man ikke sætte en bom der? Hvorfor skal enhedsplejen parkere foran indgangen og ikke på P-pladsen ved hallen?
Indeklimakontrol – et emne til skolebestyrelsen. Ja, som I kan se, er der nok at tage fat på. Teknisk forvaltning er i øvrigt blevet bedt om at komme med en vurdering af forholdene efter ombygningen, men svaret lader vente på sig. Ledelsen rykker teknisk forvaltning igen.


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Vedr. erhvervs-uge

NON Til elever og forældre på Skovboskolen.

Daloon æbleskiverI uge 48 holder 8. årgang erhvervs-uge på Skovboskolen, hvor der vil blive solgt: T-shirts, æbleskiver, pebernødder, varm kakao, til-fra kort, bolcher og karameller.
T-shirts kan bestilles på en særlig bestillingsseddel hvor der også er billeder af de logoer man kan få på.
Æbleskiverne kan bestilles ugen før på en bestillingsseddel hvor priserne også er på. De bliver leveret i klassen og man betaler ved levering.

Der vil være separat salg af æbleskiver, varm kakao, bolcher, pebernødder, og karameller og jule til-fra kort fra Red Barnet ved festsalen.

Med venlig hilsen
E-uge virksomheden

Jakob Baggesen 8.B
Direktør
Jonathan Wassberg 8.B
Marketingschef

 

TOP
Mælkeordning

Mælk Der er vedlagt mælkesedler til indbetaling for sidste halvdel af skoleåret 2002/03.

Sidste frist for indbetaling er fredag den 29. november 2002.

 

TOP

Skovboskolens ferieplan for skoleåret 2003/2004

- Ferie - - Første fridag - - Sidste fridag -
Sommerferie lørdag 21/6 - 2003 søndag 3/8 - 2003
Efterårsferie lørdag 11/10 - 2003 søndag 19/10 - 2003
Juleferie lørdag 20/12 - 2003 søndag 4/1 - 2004
Vinterferie lørdag 14/2 - 2004 søndag 22/2 - 2004
Påskeferie lørdag 3/4 - 2004 mandag 12/4 - 2004
Store Bededag fredag 7/5 - 2004 søndag 9/5 - 2004
Kr. Himmelfart torsdag 20/5 - 2004 søndag 23/5 - 2004
Pinseferie lørdag 29/5 - 2004 mandag 31/5 - 2004
Sommerferie lørdag 19/6 - 2004 xxxdag X/8 - 2004
(Grundlovsdag er en lørdag)

TOP


Sidst opdateret 27. november 2002