SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 303 - Oktober 2006

INDHOLD:
Teatergruppen CRUSADE opførte musical for 4. - 6. klasse.
Nyt fra skoleledelsen.
Referat fra skolebestyrelsesmødet den 5. september 2006.
Materialer til håndarbejde.
Tænd lygten!
Vi starter skoleskak.
Politibesøg i 0.a.
Forældremøde i SFO'en tirsdag den 24/10 2006.
Elevfotografering.
Nyt fra SFO'en.
Torsdagskantinen.
Nye lærere pr. 1. august 2006.
Kalender for oktober 2006.


TOP

Crusade

Skolen havde den 21. september besøg af teatergruppen Crusade, der opførte en lille musical om korstogene i 1100-tallet.
Gruppen bestod af to indvandrere og en etnisk dansker. De fortalte og sang deres historie om Richard Løvehjerte og sultan Saladin med en aktuel vinkel, der viste et lidt andet billede af islam og kristendommen end det vante.
Muslimen Saladin var den humane og den kristne Richardt Løvehjerte var den krigeriske. Dog, sagde de i forestillingen, var begge kloge og vise og nåede på Saladins opfordring til en fredelig sameksistens.
Musikken, der var fra middelalderen, blev spillet på guitar, flere forskellige blokfløjter og cimbalon, et iransk strengeinstrument med 96 strenge.
Det lydhøre publikum kom fra skolens 4. 5. og 6. klasser, der efter forestillingen havde mange gode spørgsmål til gruppen.
Til sidst udpegede gruppen de tre bedste bidrag i konkurrencen om det flotteste våbenskjold:

1.præmie til Sara
2.præmie til Cecilie
3.præmie til Fardowsa


Cecilie                 Sara                 Fardowsa

Det var en god oplevelse at være i selskab med denne musikalske gruppe, der fangede børnenes interesse og forhåbentlig gik deres budskab om fredelig sameksistens med gensidig respekt ind hos eleverne.

Tekst og foto: Niels Langholm
Pædagogisk UdviklingsCenter


TOP

Nyt fra skoleledelsen

Allerede i sidste udgave af Kontakten havde vi fået nyt layout i A5 format, og nogle af siderne var endda i farver. Samtidig har vi bevaret vores logo, og selve opstillingsformen minder en del om den gamle.
Jeg håber, at man vil tage vel imod denne nye udgave af Kontakten i disse digitaliserede tider, hvor hele indholdet også kan ses på skolens hjemmeside www.skovboskolen.dk. Her kan man i øvrigt også se de seneste års udgaver af Kontakten, hvis der skulle være interesse herfor.
Som noget nyt er også SFO'en medinddraget i vores skoleblad. Det ligger mig eget på sinde, at SFO'en er en integreret del af skolen, så det må være naturligt, at de er med her, ligesom de også er medinddraget, når der skal udarbejdes dagsordener til pædagogiske rådsmøder, hvor både lærere og pædagoger deltager.

Som tidligere omtalt skal vi arbejde med elevplaner i det kommende skoleår. Jeg ser frem til et spændende skoleår, hvor vi skal forbedre vores praksis med evaluering som pædagogisk redskab.
Det er der nogen, der siger, man skal, men der er også gode grunde til at gøre det.
Målet med evaluering som pædagogisk redskab er at blive klogere, professionalisere og forbedre skolens virksomhed, så alle elever får optimale vilkår for faglig, social, kulturel og personlig udvikling. Evaluering og elevplaner er ikke noget i sig selv. Der skal også den mundtlige, personlige skole/hjem samtale til.
Det skal være ubureaukratisk, overskueligt og relevant.
I øjeblikket er man i Ny Køge Kommune ved at finde en fælles platform for, hvordan elevplanerne skal se ud. En lærer fra hver af de 16 skoler er med i et udvalg, der til januar kommer med et udspil til elevplanerne. Alle skoleelever skal i dette skoleår have hver sin elevplan. Det er nationalt politisk besluttet og dermed ikke til diskussion, men hvordan - er op til os ude på skolerne - og i de enkelte kommuner.

Som noget nyt for os i Skovbo kommune, har der været planlagt skoletilsynsbesøg fra skoleforvaltningen på alle skolerne i Ny Køge Kommune.
Skovboskolen havde besøg den 4. oktober, hvor vi som skole forinden havde modtaget en nøjere fastlagt dagsorden fra Forvaltningen i Køge omkring alle de punkter, man ønskede drøftet. Det var bl.a. skolens hjemmeside, skolens ledelsesstruktur, læseindsatsen på skolen, og hvordan skole og SFO arbejder sammen i hverdagen, som vi talte om. På den måde fik vi videregivet, hvordan vi arbejder med tingene i hverdagen. Personligt synes jeg, at vi kan være stolte af vores læseindsats, og samtidig synes jeg også, at vores hjemmeside tager sig flot ud. Skolen har nogle grundlæggende principper og regler, der kan ses på hjemmesiden, og som vi forsøger at medinddrage i hverdagen.
Det fører mig hen til, at vi for et par uger siden desværre havde en episode, hvor nogle elever i forbindelse med en klubfest i SFO havde røget hash ovre ved Spejderhytten. Det har været magtpåliggende for mig at opklare sagen til bunds, og det har bl.a. haft den konsekvens, at en planlagt klassetur til Polen ikke blev til noget for de implicerede elever.
Jeg vil også fremover udvise ”nul-tolerance” overfor lignende episoder, selvom jeg inderligt håber, de ikke opstår. Skole og SFO arbejder som tidligere omtalt tæt sammen, og uanset om det sker i skole- eller SFO-tiden, er det et fælles anliggende!

Endelig skal til vi her til sidst sige farvel til en lærer, der har været ansat i rigtig mange år på Skovboskolen. Jytte Hansen, der bl.a. er klasselærer i 4.a, har valgt at gå på efterløn med udgangen af oktober måned.
Jeg vil gerne takke for den indsats Jytte som lærer har lagt på Skovboskolen gennem årene, og samtidig ønske hende alt mulig held og lykke fremover.
Jeg ønsker det bedste for Jyttes fremtidige liv og takker mange gange for det gode samarbejde, jeg har haft med hende gennem det forløbne år.
Det betyder også, at vi har ansat nye lærerkræfter ved Skovboskolen.
Louise Svensson, 35 år, skal begynde som ny klasselærer i 4.a fra den 1. november. Louise er uddannet lærer fra 1999 med linjefag i dansk og religion. Foruden at have arbejdet som lærer ved Skelgårdskolen i Tårnby Kommune gennem tre år, har Louise været ansat som redaktør i danskredaktionen på Gyldendal. Senest har Louise været ansat som skolepædagog på Skovvangsskolen i Glostrup.

Her til allersidst skal jeg gøre opmærksom på, at Skolebestyrelsen har arrangeret foredragsaften med emnet ”Misbrug”, hvor der kommer to oplægsholdere udefra.
Det bliver torsdag den 23. november kl. 18.30 – 21 i skolens festsal. Alle forældre og elever fra 5. – 9. klasse er inviteret til dette arrangement, så I må meget gerne allerede nu sætte kryds i kalenderen.
Skolebestyrelsen vil også komme med en særskilt invitation, når tiden nærmer sig.

Henrik Marker
Skoleleder


TOP
Referat fra skolebestyrelsesmødet
den 5. september 2006

 1. Godkendelse af referat:
  Kenn Klinthøj ville ikke godkende referatet. Kenn ville have en begrundelse for punktet, der omhandler "lukket møde". Kenn vil have et punkt på næste møde, hvor skolebestyrelsen skal drøfte, hvad indholdet kan være under et lukket møde. Kenn mener, at økonomien bør være åben. Herefter blev referatet godkendt.

 2. Elevrådet:
  Der var ikke noget nyt.

 3. Fremvisning af udearealer:
  Annemette viste udearealerne frem. Skolebestyrelsen var meget tilfreds med den nye legeplads.

 4. Nye prøveformer - Johnny fremlægger:
  Johnny fremlagde de nye prøveformer for sommeren 2007. Se bilag.

 5. Afslutning af undervisningsmiljøvurdering:
  Henrik orienterede om undervisningsmiljøvurderingen. Alle elever fra 5. - 9. klasse har deltaget i undersøgelsen.
  Resultatet kan ses på skolens hjemmeside under menupunktet "Publikationer".

 6. Sikring af tunnelen ved skolen:
  Henrik orienterede om tunnelen, hvor der er afsat 250.000 kr. fra Skovbo Kommune.
  Henrik fortalte, at denne sag ikke bliver opprioriteret.
  Skolebestyrelsen mener, at der kan være menneskelige konsekvenser og farer herved.
  Skolebestyrelsen mener, der skal sættes en renovering i gang snarest - renovering skal senest finde sted i juni - juli 2007.
  Henrik orienterer Bent Kirkegaard, teknisk forvaltning om, at der ønskes udarbejdet en projektbeskrivelse omkring renoveringsarbejdet inden nytår.

 7. Brev fra Henrik Agner, forældrerådet. Dorte fremlægger:
  Anne-Marie orienterede om brevet fra Henrik Agner.
  Henrik Agner mener, at forældrerådet i SFO'en skulle have været hørt i forbindelse med høringssvaret til handlekataloget fra Ny Køge Kommune.
  Skolebestyrelsen var enige i det, og at det er beklageligt, at forældrerådet ikke er blevet taget med på råd.

 8. Elevplaner:
  Henrik orienterede om elevplaner og om evaluering.
  Alle elever på Skovboskolen skal have en elevplan i skoleåret 2006/2007.
  Elevplanen skal indeholde resultater fra elevens test og være et redskab til lærerne for at højne det faglige niveau.
  I Ny Køge Kommune vil man have en fælles retningslinie for elevplanerne, der vil blive etableret en arbejdsgruppe af lærere fra hver skole, til at lave rammerne for elevplanerne.

 9. Meddelelser:
  a) Formanden: Ingen.

  b) Skoleledelsen: Der vil være ansættelsessamtaler på skolen den 26. september kl. 15.00 vedrørende ny lærer.
  Der har været møde på skolen vedrørende brandvejen mellem skolen og hallen. Der vil blive sat skilte op med tidsrum - hvor det er ulovligt at køre ind på brandvejen. Der vil efter en periode blive uddelt bøder ved overskridelse af færdselsloven.
  Skolebestyrelsens høringssvar er sendt til Ny Køge Kommune.
  Dagsorden til skolebestyrelsesmøderne vil fremover komme via mail.
  Heidi Nielsen er i jobtræning på Skovboskolen og skal passe skoleboden.

  c) Forældreråd SFO: SFO'en har ansat Kitty Nielsen som fast morgenåbner.
  Der er legepladsdag lørdag den 9. september.
  Der er personaleweekend fredag den 6. oktober, så derfor vil der kun være åben for nødpasning i SFO'en.

  d) Øvrige: Peter orienterede om skolebestyrelsesmødet i Ny Køge Kommune. Peter foreslog, at vi satte dette punkt på næste skolebestyrelsesmøde og vil her fremvise de plancher, der blev gennemgået på mødet.
  Skolebestyrelsen er dybt bekymret over den manglende byggetilladelse til et busskur ved Skovboskolen. Sagen vil fortsætte, da skolebestyrelsen gerne ser, at eleverne kan stå tørt og vente på bussen.
  Kenn vil gerne have, at maden i skoleboden skal være sundere og helst økologisk.

 10. Eventuelt:
  Intet.
  Mødet sluttede kl.: 21.00


TOP
Materialer til håndarbejde

Kære forældre

Som ny lærer i håndarbejde har jeg et ønske til jer, hvis I ligger inde med:

Gamle, rene cowboybukser
Bomuldsgarn & bomuldsstof

Modtager vi med tak til afdelingen.
Mærk eventuelt pose: TV – håndarbejde og sæt den ved lærerværelset.

Tina Vestergaard


TOP
Tænd lygten!

Snart er det efterårsferie, snart lygtetid.
Måske en af dagene i efterårsferien kan bruges på at gøre cyklen efterårsklar?
www.sikkertrafik.dk kan I hente relevante oplysninger til, hvorledes I kan sikre børnenes færdsel i trafikken, samt regler for lygter, reflekser m.m.

Færdelskontaktlærer
Mette Bruun


TOP
Skoleskak

Vi starter skoleskak.
Første gang er onsdag den 4. oktober 2006 kl. 14.30 – 18.00 i Østervang 2.
Der bliver undervist af Hans Andersen og Tom Jensen.
Der vil blive opkrævet et kontingent på kr. 50,00 pr. sæson.
De første 2 gange er gratis. Både begyndere og erfarne er velkomne.
Eventuelle spørgsmål kan stilles til Hans på 22 11 85 89 eller Tom 56 87 23 57.

Hans Andersen og Tom Jensen


TOP
Politibesøg i 0.a

Fredag den 15. september 2006 var Viktorias mor Ditte på besøg i børnehaveklassen.
Det specielle ved dette besøg var, at Ditte fortalte os en masse om sit job som politibetjent. Vi sad alle sammen med store øjne samt ører.

Ditte var naturligvis i flot uniform og medbragte en kæmpe taske indeholdende diverse spændende ting: Politistav – håndjern – hjelm – beskyttelsesdragt – skinner til arme + ben samt røgmaske.
Børnene fik lov til at røre ved alting, og der blev stillet mange spørgsmål – senere tegnede alle børnene flotte tegninger om det, vi havde hørt.
Alt i alt en dejlig formiddag samt stor tak til Ditte, fordi hun tog sig tid til at give os denne oplevelse.

Karen Rubæk
Klasselærer


TOP
Forældremøde i SFO'en
Tirsdag den 24/10 2006 kl. 19.00 – 21.00

Mødet er for alle forældre i både SFO 1 og klubben og afholdes i Regnemark, SFO 1.

Før mødet er der mulighed for at få en rundvisning i alle SFO’ens lokaler og på legepladsen. Rundvisningen starter kl. 18.30 ved SFO 1.

Dagsorden:
Beretning fra formanden.
Orientering om harmoniseringsforslag i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Derefter deler vi os afdelingsvis: SFO 1, 2. klasserne og SFO 2.
Der taler vi om dagligdagen og det kommende års aktiviteter.

Vi samles igen og skal vælge 2 nye medlemmer til forældrerådet og 2 suppleanter.

Vi glæder os til at se jer
Personalet i SFO’en


TOP
Elevfotografering

Skoleårets elevfotografering bliver onsdag den 1. og torsdag den 2. november 2006. I vil få nærmere besked om dag og tidspunkt.

Sonja Vangkilde
Sekretær


TOP
Nyt fra SFO'en

I denne måned afholdes det årlige forældremøde, der skal vi tage afsked med forældrerådets formand, Henrik Agner. Henrik har været i forældrerådet i mange år samt med i legepladsudvalget. Der har han været drivkraft, ihærdig og opbakkende i årenes forskellige legepladsprojekter. Vi kommer til at savne dit engagement og virke i SFO'ens drift og dagligdag.
Ligeledes skal vi tage afsked med Katarina Jondahl, der både har siddet i forældrerådet og i legepladsudvalget. Katarina har deltaget med stor ildhu i legepladsudvalgets arbejde vedr. at få etableret en ny legeplads. Også dit engagement kommer vi til at savne.
Vi håber at få valgt to nye, engagerede forældre ind i forældrerådet.
Se indbydelse til forældremøde den 24/10 2006.

Legepladsdagen den 9/9 2006
Der mødte få men aktive forældre op. Der var to store opgaver på dagen, den ene var oliebehandling af trælegeredskaberne. Vi nåede så langt, vi havde forventet, men der er stadig en arbejdsopgave i de ting vi ikke nåede, bålhytter, legehuse og afgrænsningskanter. Den anden store opgave var nedbrydning af blomsterkummerne på SFO 2's legeplads. Der blev knoklet, og vi nåede at bære svellerne på trailer og genplante buskene. Det store gamle legefort blev renoveret for hovedklemfælder og andre småting. Vi takker meget de fremmødte for arbejdsindsatsen.

SFO 1
Nu starter den våde årstid. Børnene bliver bedt om at tage sko og støvler af i forgangen. En god idé er at have et par sutsko i garderoben. Ligeledes vil det være dejligt, at alle børn har en pose med skiftetøj og ekstra strømper. Husk at tøjet skal være mærket med navn.
Forældrene opfordrer vi til at bruge "de blå sutter", så gulvet kan forblive rent det meste af dagen, for børnene sidder også dernede og leger.
Årets hemmeligheder står for døren i den anledning står vi og mangler syltetøjsglas, så vi vil være meget taknemmelige, hvis I har nogle I kan undvære til os.

Hvornår kan børnene møde om morgenen:
Hvis dit barn ikke er tilmeldt morgenpasning, må barnet møde ind på skolen kl. 7.50.

Beskeder til SFO 1
I må meget gerne skrive beskeder på en seddel, hvorpå I også skriver barnets navn, efternavn, klasse samt en dato på.

Ugen i SFO 1
Hver dag er der forskellige aktiviteter. Hver klasse har en dag på træværkstedet. Om tirsdagen er der gymnastiksal for dem, der har lyst til det. Det er desværre denne aktivitet, der må udgå, når der er sygdom eller ferie blandt personalet.
I uge 45 laver vi et projekt om uhygge. Dette foregår i samarbejde med de store børn i SFO 2.

Godt brugt legetøj
Hvis I er ved at smide godt legetøj ud, fordi det ikke bliver brugt hjemme hos jer mere, så prøv at tage det med i SFO'en. Vi vil gerne arve legetøjet. Der er sikkert nogen andre børn, der synes, det er spændende.

Årets show i klubben
Reserver allerede nu datoen fredag den 24. november om aftenen. Der afholder klubben sit årlige store show, hvor mange børn optræder med forskellige numre de har øvet sig på i lang tid. Der kommer yderligere oplysninger i klubbladet og kontakten i november og der vil blive solgt billetter.

 

TOP
Torsdagskantinen

Torsdagskantinen holder pause i ugerne efter efterårsferien, da vi skal i brobygning og praktik. Vi er tilbage i uge 47.

Vagns Foderbræt takker for alles opbakning og ser frem til at servicere Skovboskolen igen.

Vagns Foderbræt
Skovbo Center 10


TOP
Nye lærere pr. 1. august 2006

Birgitte Thrønner – 55 år – har været børnehaveklasselærer ved Vigersted skole i Ringsted gennem rigtig mange år, inden hun gik i gang med at videreuddanne sig til meritlærer, som blev afsluttet for to år siden. Birgitte kommer fra en stilling som barselsvikar fra Ellehøjskolen på Stevns.
Underviser 2. b matematik, 3. b dansk og klasselærer, 3. a-b natur & teknik 4. a-b billedkunst 3. kristendom. Desuden timer i holddannelse.
Lykke Lenna Andersen – 33 år – har netop afsluttet sin læreruddannelse i sommer med liniefag i matematik, billedkunst, historie og håndarbejde.
Inden Lykke uddannede sig til lærer, har hun været blomsterdekoratør gennem mange år, og har også en uddannelse indenfor dette område.
Underviser 3. b matematik, specialundervisning, 7.- 8. b historie. Herudover timer i holddannelse.
Tina Stybe Vestergård – 50 år – Kommer fra Vemmedrupskolen, hvor hun har undervist gennem rigtig mange år og også videreuddannet sig efter læreruddannelsen.
Underviser 6. klasse i håndarbejde, 7. a i dansk og klasselærerfunktion, 4. – 5. kl håndarbejde. Herudover timer i holddannelse.
Tina Holm–Pedersen – 44 år – Forholdsvis nyuddannet fra Zahles Seminarium i 2005 med liniefag i dansk og billedkunst.
Kommer fra et barselsvikariat ved Kirstinedalsskolen i Køge, hvor hun underviste i indskolingen. Vil gerne arbejde i indskolingen - og gerne i selvstyrende team, så det passer jo rigtig godt sammen med Skovboskolen.
Underviser i 2. a dansk og kristendom, 3. c engelsk, 2. – 3 kl. idræt, 2. a natur & teknik samt timer i holddannelse.


TOP
Kalender for oktober 2006

Dato: Tid: Hvad:
03.10 18.30 - 21.00 Skolebestyrelsesmøde.
04.10 - 06.10   9. årgang på studietur til Polen.
05.10   Halvdelen af 7.A til skolesundhedsplejerske.
2.A skole/hjemsamtaler
09.10 - 13.10   7. – 8. årgang har idrætsuge i 5. og 6. lektion.
9. årgang i erhvervspraktik.
10.10   Halvdelen af 7.B til skolesundhedsplejerske.
12.10   Resten af 7.B til skolesundhedsplejerske.
13.10 08.05 - 11.35 Skolernes Motionsløb/TRIM.
14.10 - 22.10   Efterårsferie.
23.10   4.A på ekskursion.
24.10   ”Slusen” til skolesundhedsplejerske.
2.A på svampetur til naturskolen.
5.A skole/hjemsamtaler.
26.10   9.A og 9.B til skolesundhedsplejerske.
27.10   9. årgang skal have karakterblade med hjem.
30.10   2.B skole/hjemsamtaler.
3.A på biograftur til København.
31.10   1.A skole/hjemsamtaler.
1.B holder forældremøde.
4.B på tur til København.


TOP


Sidst opdateret den 11. oktober 2006