SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 251 - NOVEMBER 2001
INDHOLD: Månedskalender.
Julearrangement - Fredag den 7. december 2001.
Mælkeordning.
Madordning.
Fra skolevejlederen.
Personalesituationen i SFO-1.
Lus igen!
Referat af Kontaktforældremødet 23/10 2001.
Referat af Skolebestyrelsesmødet den 13. november 2001.

TOP

MÅNEDSKALENDER FOR NOVEMBER/DECEMBER 2001.

Tirsdag20. novemberSkole/hjemsamtale 8.d
Onsdag21. novemberLærer- og afdelingsmøder
Mandag
  - Fredag    
26. november
  - 30. november    
Erhvervsuge for 7., 8. og 9. årgang
Tirsdag27. novemberKontaktforældremøde - udskolingen
Onsdag
  - Fredag
28. november
  - 30. november
Fordybelsesdage for 0. - 6. klasse
Onsdag5. decemberEn del af 0.z til skolesundhedsplejerske
Onsdag5. decemberSkolebestyrelsesmøde
Fredag7. decemberJulearrangement i Regnemark
Tirsdag11. decemberSkolebestyrelsesmøde
Onsdag12. decemberEn del af 0.z til skolesundhedsplejerske
Torsdag13. decemberResten af 0.z til skolesundhedsplejerske
Torsdag13. decemberNy KONTAKTEN udkommer

TOP
Julearrangement - Fredag den 7. december 2001

Der vil senere blive omdelt programmer til eleverne.

 

TOP
Mælkeordning

Der omdeles girokort til indbetaling for sidste halvdel af skoleåret 2001/2001.
Sidste frist for indbetaling er fredag den 30. november 2001.

 

TOP
Madordning

Der gøres opmærksom på, at der ikke kan refunderes for indbetaling for enkelte dage, hvis en klasse f.eks. er på tur.

 

TOP
Fra skolevejlederen

E-Uge 26. – 30. november 2001.
Uge 48 er "E-uge", det har det været hvert år siden 1977.
Ugen, hvor det normale skema for alle elever på 7. – 8. og 9. årgang bliver ændret i forhold til det normale.
Eleverne arbejder med emner, der har relation til undervisningen i erhvervsorientering (U.E.A.), der bliver således besøg af repræsentanter fra erhvervslivet, forældre kommer på besøg og klasserne kommer også på et planlagt virksomhedsbesøg.
Også elevens "uddannelsesbog" bliver der arbejdet med.
Ugens program er sammensat i samarbejde mellem klasselærer og skolevejleder.
Niels Ole Nielsen
Skolevejleder

 

TOP
Personalesituationen i SFO-1

Den 1. november 2001 måtte vi desværre sige farvel til to kollegaer, som ønskede at fratræde deres stillinger.
Det drejer sig om Marianne Baumann-Jørgensen og Rikke Scharff. Marianne har været hos os siden foråret 1995, mens Rikke startede hos os efter endt barsel den 1. september 2000. Vi vil gerne her takke begge for et godt samarbejde samt ønske held og lykke fremover.
I vore bestræbelser på at erstatte Marianne og Rikke har vi annonceret efter pædagoger i løbet af oktober måned, imidlertid er der desværre ikke endnu funden nogen til at overtage arbejdet. Det er temmelig svært at rekruttere pædagoger og lærere for tiden. Indtil vi kan få fastansat personale i de ledige stillinger, er vi i den situation, at vore udmærkede vikarer, Camilla, Julie og Karina, dækker os ind i det omfang det er nødvendigt. Tak for det.
Vi må dog erkende – uden at det skal ses som nogen kritik af personalet – at vi forventer et nedsat aktivitetsniveau for børnene i den kommende tid. Der vil være ting, som vi ikke kan binde an med i en tid som denne. Mens vi arbejder på at bringe orden i sagerne, håber vi på forståelse fra forældre og børn.
Frands Kristiansen
SFO-leder

 

TOP
Lus igen!

Vi plages stadig af lus på skolen.
Jeg vil indtrængende bede alle hjem være opmærksomme og hjælpe med til at udrydde de små fyre.
Klasselærerne har sedler med forholdsregler. (Se: Lus).
Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Referat af Kontaktforældremødet 23/10 2001

På trods af den sene indkaldelse – lige inden efterårsferien – var der en flot deltagelse – 34 inkl. 2 fra ledelsen og 6 skolebestyrelsesmedlemmer, så stort set alle klasser var repræsenteret.

Her og Nu

 • Punktet indledte Bent Elhegn med Byggeriet, der skrider planmæssigt frem. Der er selvfølgelig visse gener, indtil forbindelsesgangen er færdig, og alle må derfor tage turen udenom.

 • Ledelsesområdet. På grund af sygdom er Bente Nielsen i en periode konstitueret i ledergruppen. Dette indebærer, at hun kun vil være i dansktimerne i sin 2. klasse. Hun fungerer dog stadig som klasselærer. En vikar overtager resten af hendes timer i perioden.

 • Ny Centerklasse. Der er etableret en ny centerklasse under Roskilde Amt. Der er dertil ansat en specialklasselærer og en pædagog og der skal ansættes en pædagog til pasningsdelen.

 • Vikarer. Ved sidste annoncering kom der ingen ansøgninger, og der måtte derfor ansættes vikarer med anden uddannelse (dvs. gymnasielærer, cand.merc. mv.) for indeværende skoleår. De store klassetrin har fået en del fritimer. Skolen følger i øvrigt skolebestyrelsens principper med hensyn til vikardækning (se www.skovboskolen: Principper).

 • Praktikanter. Fra Haslev Seminarium er der kommet 2 hold praktikanter, der skal følge undervisningen i 2 x 3½ uge. Den sidste halvdel skal praktikanterne undervise alene, hvor læreren skal kunne tilkaldes. Skolen håber også, at dette er en vej til at kunne rekruttere nye lærere.

 • Valg til skolebestyrelsen. Der vil blive opstillingsmøder i januar og sat lister op, som man kan skrive sig på. Såfremt der kun er 10 personer på listen, vil der blive "fredsvalg", dvs. at der er valgt 7 medlemmer og 3 suppleanter. Er der flere, vil der blive kampvalg – der skal så stemmes om, hvem der skal med.

Hvad skal jeg som kontaktforælder?
Til det første forældremøde har der i næsten alle klasser været et medlem fra skolebestyrelsen, der har fortalt om arbejdet i skolebestyrelsen og også om kontaktforældrenes rolle, nemlig at vi ønsker både aktive forældre til sociale arrangementer og forældre der interesserer sig for det primære skolearbejde. Pia Lange foreslog, at man holdt et "åbent hus" møde i skolebestyrelsen, så forældrene kan se, hvad der foregår. Bent Elhegn ville checke med reglerne, om det i det hele taget er muligt.

Skole/hjem samarbejdet
Principperne for skole/hjem samarbejdet blev omdelt. De nye forældre efterlyser helt konkret, hvad deres opgave er. Det blev foreslået, at "gamle" forældre i indskolingen over en kop kaffe kunne fortælle de nye, hvad der forventes.
I punkt 3 i principperne står, at "kontaktforældrene skal være med i planlægning og afvikling af forældremøder og fællesarrangementer". Derved får kontaktforældrene også bedre mulighed for at checke trivslen i klassen og på den måde forebygge evt. mobning og andre problemer i klassen.
Et andet forslag var, at der blev skrevet et A-4 ark med oplysninger omkring det praktiske arbejde som kontaktforælder. Disse oplysninger, skal sættes ind på skolens hjemmeside.

Traditioner
Der var en lang og frugtbar diskussion om, at vi bør holde fast i traditionerne, at de er vigtige for det sociale liv, og om hvordan man kan løse dette med så få lærertimer som muligt – ved at tilføre forældreressourcer. F.eks. kunne en skolekomedie have forældredeltagelse i forberedelsen og en del af selve indøvningen (børnene kunne evt. selv skrive stykket, lave kulisser i andre fagtimer, sy dragter i klubben osv.) På denne måde koster en forestilling ikke de 300 lærertimer, der normalt skal afsættes til det. Man kunne også forestille sig en forårsfest, hvor forældrene sørger for hele arrangementet. Det er kun vores fantasi, der sætter grænser. Forårskoncerten er også forsvundet.
Konklusionen blev, at kontaktforældrene i hver gruppe sætter sig sammen og kommer med forslag til, hvilke traditioner skolen bør have, og hvordan vi kan løse ressourceproblemerne. Det tages så endeligt op i skolebestyrelsen, når vi har sammenholdt de forskellige forslag.

Kommende kontaktforældremøder:
Indskolingen:12. november og8. april
Mellemtrinnet:   14. november og     10. april
Udskolingen:27. november og9. april
Fællesmøde:7. februar 2002 

Eventuelt

 • Madordning – er for nedadgående. Forslag: En differentieret madpakke (stor/lille), da der er forskel på børns sult. Alternativ: Hallens cafeteria - tages op med den nye halbestyrer.

 • Kontraktstyring – har skolen haft siden 1/8. Den gælder p.t. for et år, men arbejdet er en fortløbende proces, der styres i forretningsudvalget sammen med ledelsen.
  Kommunalbestyrelsen sendte Skolebestyrelsen en kompetenceliste, der er returneret med vores ønsker tilføjet.

 • Integration – med elever med anden etnisk baggrund. Et tema for SSP (skole, social og politi). Klasselærerne fra hele kommunen til 0.-6. Klasser har været på et aftenkursus.

 • P-plads kaos – Landbetjenten har netop holdt møde med færdselslæreren omkring oprettelse af en skolepatrulje. Der bør tages kontakt med skolebusserne, idet de ikke retter sig efter "indkørsel forbudt" skiltet og i øvrigt kører alt for stærkt.

Tak for en meget positiv og vellykket aften, som ikke mindst kontaktforældrene var skyld i.

Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Ugle Referat af Skolebestyrelsesmødet
Den 13. november 2001

Forberedelse til budget 2002
Der var en bred og livlig debat omkring emnet. Det er især vigtigt at prioritere:
  1) flere penge til undervisningsmidler,
  2) inventar,
  3) PR aktivitet, dvs. informations foldere og
  4) vikarbudget.

Vikarer – budgetmæssigt forklaret
Skolen får pr. kalenderår tilført ca. 200.000 kr. til dækning af planlagt fravær, dvs. lærere på lejrskole, hytteture, ekskursioner, kurser, fordybelsesdage, omsorgsdage og øvrige regulativer, der er opført i personalehåndbogen.
Sygefravær (korttidssygdom under 14 dage, langtidssygdom, barns 1. sygedag, barsel m.m.) dækkes af forvaltningens pulje og belaster derfor ikke skolens budget.

Kommissorium for udvalget for Fysiske Rammer
Udvalget har udarbejdet en liste over, hvilke opgaver udvalget dækker. Ud fra listen har vi valgt 4 punkter, der skal fokuseres på indtil valget i marts, idet listen er meget omfangsrig.
De 4 punkter er: byggeudvalg, sikkerhedsforhold, miljø og undervisningsmidler.

Evaluering af forældremøder
Der var enighed om, at det er vigtigt, at skolebestyrelsen hvert år deltager i det første møde efter sommerferien og kort fortæller om arbejdet. Ledelsen skal give klasselærerne besked ved et nyt skoleårs begyndelse, så alle klasser får besøg.

Kontaktforældremøde i indskolingen 12/11 2001
Det havde været et fantastisk godt og konstruktivt møde med engagerede forældre.

 • Der var enighed om, at erfaringerne fra det første år med teams ville have været rare at have i en folder til de nye forældre.
  2. Klasses forældrerepræsentanter var meget positive overfor hele teamsamarbejdet og vil derfor gerne være behjælpelig med at komme med bud på indhold i en folder.
 • Der var nogen undren over, at 3 personer i SFO var stoppet inden for kort tid. Der kunne måske gøres noget for at gøre det attraktivt at arbejde der?
 • Legepladsen er ikke udfordrende nok. En arbejdsopgave for SFO's forældreråd.
 • Juletræsfest for indskoling skal der være – og en gammel julemand ligeså. Der ønskes også underholdning, om muligt.
 • Forældreønske om at undervisning og fritidsdelen flettes bedre sammen, dvs. integration af lærer og pædagoger. Regnemarksudvalget har taget det op.
 • De 3 børnehavegrupper ønskede meget, at grupperne kunne fortsætte uændret i 1. klasse. Problemet er bare, at det er Børne- & Kulturudvalget, der bestemmer antallet af klasser, og da klassekvotienterne ikke kommer op på 28, er det nok lidet sandsynligt, at man vil acceptere vores synspunkter.

10. klasses center
Børne- & kulturudvalget har møde i dag og drøfter det fælles oplæg fra skolelederne. Når kommunalbestyrelsen har drøftet oplægget sendes det til høring i skolebestyrelserne. Der er derfor et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde den 5. december kl. 18-19 med dette ene punkt.

Punkter til kommende møder:

 1. Budget 2002
 2. Ændringsforslag til principper vedr. fagfordeling, skemaønsker, og oplæg til skolens sorgpolitik.
 3. Kvartalsopgørelse på vikarer
 4. Skolens hjemmeside

Meddelelser

 • Samarbejdsudvalget og skolebestyrelsen får tilsendt et oplæg vedrørende service information. Det kommende Børne- & kulturudvalg skal arbejde med de overordnede målsætninger i Skovbo kommune.
 • Kontaktforældrene og elevrådet vil få tilsendt en skrivelse vedrørende traditioner på Skovboskolen. Skolebestyrelsen ønsker at få en tilbagemelding herpå så hurtigt som muligt.
 • Et udkast til et festarrangement for 6. klassetrin blev omdelt.

Næste ordinære skolebestyrelsesmøde er den 11. december 2001 kl. 18.00!.

Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

TOP


Sidst opdateret 15. november 2001