SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 272 - November 2003

INDHOLD:
Nyt fra skoleledelsen - Trafikforhold omkring Skovboskolen.
Nyt fra kontoret - Mælk - Lus igen.
Nyt fra skolekonsulenten - E-uge - Præsentationskurser - Gymnasiebesøg.
Nyt fra eleverne - 8.A - Om Bjæverskov
Nyt fra Skolebestyrelsen - Referat fra 4. november 2003.
Månedskalender - For november/december.

TOP
Nyt fra Skoleledelsen

Trafikforhold omkring Skovboskolen
Så tages der hul på en forbedring af trafikforholdene omkring skolen. Der vil blandt andet ske en fysisk adskillelse af den bløde og hårde trafik på skolens forplads. Omkring Skovbo Hallen, vil der blive begrænsninger i tilkørselsforholdene således at ingen må sætte børn af der. Der bliver etableret bump og opsat skilte. Børnene skal sættes af i en såkaldt "Kiss and ride" zone ved enden af hallen. Fliser og asfalt langs skolen renoveres, hvilket betyder at en del af beplantningen fjernes, så trærødder ikke vil ødelægge belægningen.

På Lidemarksvej, bliver der ud for Banestien lavet bump og opsat lys, så bilernes hastighed kan blive nedsat.

Vi arbejder fortsat på at bedre forholdene i tunnelen under Lidemarksvej, vi har påpeget at oversigtforholdene ikke er gode, og at de bør ændres. Det er foreslået, at der opsættes et hegn gennem tunnelen, så cyklister og gående tvinges over i den rigtige færdselsretning. Vi er ikke helt sikre på, at det er den optimale løsning, og vi har bedt Teknisk Forvaltning om at se på sagen endnu engang.

Til sidst en opfordring til at alle checker om lys og reflekser er i orden - det er ved at være mørkt når børnene skal hjemmefra om morgenen.

Jan Mindegaard
viceskoleinspektør


Udgivelsesdatoer for Kontakten - Skoleåret 2003/2004
Måned Deadline for indlevering af stof Udgivelse
Juni Tirsdag den 8. juni Tirsdag den 15. juni
Maj Torsdag den 6. maj Fredag den 14. maj
April Torsdag den 2. april Torsdag den 15. april
Marts Mandag den 8. marts Mandag den 15. marts
Februar Fredag den 6. februar Fredag den 13. februar
Januar Torsdag den 8. januar Torsdag den 15. januar
December Mandag den 8. december Mandag den 15. december
November Fredag den 7. november Fredag den 14. november


TOP
Nyt fra kontoret

mælk
Sidste frist for betaling af mælk er den 28. november 2003.

Lus igen
Vi plages stadig af lus på skolen.
Vi vil indtrængende bede alle hjem være opmærksomme og hjælpe med til at udrydde de små fyre.
Kontoret har sedler med forholdsregler (Se også her på hjemmesiden).

Kontoret

 

TOP
Nyt fra skolekonsulenten

Uge 48 er "E-uge" - ugen hvor eleverne på 6. – 9. årgang følger et særligt skema, hvor der sættes focus på undervisning i Uddannelse og Erhvervsorientering.
Alle elever på 6. – 9. årgang har fået program for " E-ugen " med hjem.

Præsentationskurser
Alle elever på 9. årgang er på kursus på en af amtets fagskole. Kurset strækker sig over 3 dage ( 25. – 27. nov.), hvor eleverne følger en specielt tilrettelagt undervisning på den selvvalgte fagskole.
Kørselsudgifter refunderes af Skovboskolen mod kvittering.

Gymnasiebesøg
Elever, der er specielt interesserede i en gymnasial uddannelse, skal på studiebesøg på Køge Gymnasium d. 3. december, Solrød Gymnasium d. 3. – 4. dec.

Niels Ole Nielsen
Skolekonsulent

 

TOP
Nyt fra eleverne - 8.A

Vi er en 8. Klasse på Skovboskolen, (8.a) som har haft et lille emne om Bjæverskov. Vi fik nogle spørgsmål, som vi skulle besvare, og det gav nogle ret interessante resultater. Vi har skrevet spørgsmålene og nogle af svarene ned og sendt dem her til Jer!

Spørgsmål og svar:

Hvor tilknyttet er du til Bjæverskov? Giv karakter fra 1-10.
Når man lægger alle 27 resultater sammen, så bliver gennemsnittet: 6,92

Hvad er det bedste ved Bjæverskov?
De fleste elever har skrevet centeret, men mange kan også godt lide: Hallen, klubhustet, pizzariaet og at der ikke er så langt til skole, venner og Køge.

Nævn et par gode ting ved Bjæverskov.
Der er jo kommet rigtig mange forskellige meninger, men de hyppigste er: IF. Frem sportsforening, hallen, klubhuset, centeret og vennerne.

Hvad er det værste ved Bjæverskov?
At der er så meget hærværk som der er, skolen, Kildegjerggård, biblioteket og skolens pengemangel.

Er der noget I mangler i Bjæverskov?
Der har de fleste svaret: En biograf, et diskotek, en svømmehal, nogle butikker og en masse penge.

Hvis I kunne ændre noget ved Bjæverskov, hvad skulle det så være?
Der skule selvfølgelig være flere penge og der skulle være: et storcenter, siddepladser ved fodboldbanerne, skolekantiner som i USA og Sverige, én ville opstille et tøjhus, for der er simpelthen ikke nok tøj, og bygge en biograf.

Savner I Bjæverskov når I er på ferie og lignende?
Der er et tydeligt stort flertal, som siger nej! Det eneste de savner er vennerne deres eget hjem og deres familie. Grunden til det er nok, at der ikke sker nok i Bjæverskov. Der skal være mere aktivitet for dem, som ikke dyrker så meget sport.

Har I tænkt jer at blive boende i Bjæverskov når I flytter hjemmefra?
De fleste har svaret nej, men enkelte har da også svaret ja.

Har I tænkt Jer at vende tilbage til Bjæverskov, når I evt. Har taget en uddannelse?
Nogle svarer ja, da det jo trods alt er deres fødeby, men mange svarer og så nej, da de synes, at Bjæverskov bare er kedelig!
Flertallet siger bare måske.

Det var så spørgsmålene og svarene. Det er vist ikke svært at se, at mange synes, at Bjæverskov er en kedelig by, men det er jo så heller ikke alle der mener det. Tak fordi I ville læse vores brev!

Med venlig hilsen
8.A Skovboskolen

 

TOP
Nyt fra Skolebestyrelsen

Referat fra Skolebestyrelsesmødet
4. november 2003


 1. Udpegning af referent til Kontakten.
Benny Mathiesen udpeget.

 2. Nyt fra elevrådet.
Udsat – elevrådet var ikke til stede.

 3. Godkendelse af referat.
Udsat – Referatet var ikke fremsendt og skoleledelsen var ikke til stede.

 4. Opfølgning af protokol.
Udsat.

 5. Konstituering af skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalg.
Dan Oddershede er konstitueret formand.
Ejner Andersen er fungerende næstformand.
Videre behandling af skole-bestyrelsesvalg udskydes til næste møde i december – valglister og kandidatlister skal være klar i starten af det nye år.

 6. Udearealer.
Da elevrepræsentant ikke var til stede udskydes emnet Østervang / Kokkebro til næste møde.
Ledelsen på Skovboskolen har modtaget materiale ang. sikkerhedsforanstaltninger, som også omhandler udearealer – Ledelsen på skolen skal udarbejde en handlingsplan for hele skolen til fremlæggelse i skolebestyrelsen.
SFO beretter om et aktivt forældreråd mht. forbedringerne på legepladsen (kr. 200.000,- fra fonde + kr. 200.000,- fra kommunen).

 7. Trafikfremmende foranstaltninger.
Lasse Buus orienterede om et møde med teknisk forvaltning.
Tilstede: Bent Kirkegård – Bent Elhegn – Jan Mindegård – Ejner Andersen – Lasse Buus.
Følgende emner er drøftet:
Etablering af bump og lys ved Lidemarksvej og Smedevej – forbedring af cykelsti fra Halvej og op til indgangen af hallen – etablering af bump + tilladelse af ærindekørsel til og forbi hallen – cykelrute fra tunnelen til indkørsel til skolens parkeringsplads beskyttes af kampesten – hegn midt i tunnelen blev afvist og der anmodes om bedre løsninger.
Bent Elhegn udsender et godkendt referat fra mødet.

 8. Budgetopfølgning, herunder vikarregnskab
udsættes til næste møde, hvor Jan Mindegård vil være til stede.

 9. Brugerundersøgelse.
Generelt mener man, at den er relevant og god.
Den skal skrives i et let og forståeligt sprog, så den ikke virker afskrækkende på folk.
Punkter ang. skolebestyrelsen skal skæres lidt ned.
Punkter vedr.: Vikardækning, indhold i undervisning og SFO tilføjes.
Bent, Dan & Jørgen vil redigere den, hvorefter den vil blive sendt ud.

10. Beklædning.
Efter henvendelse fra et lærerteam vedr. skolebestyrelsens holdning ang. beklædning har forældregruppen i skolebestyrelsen besluttet, at det op til den enkelte lærer, at gribe ind, hvis det er nødvendigt.

11. Punkter til kommende møder.
Trafikfremmende foranstaltninger
Udearealer
Budgetopfølgning
Forældremøde med årsberetning (evt. inkl. oplæg om alkohol ).

12. Meddelelser.
Ny SFO – leder Bente Bøegh Kamp tiltræder torsdag 6/11-'03.
Skolebestyrelsens udvalg for fleksibel skole har trukket sig.

13. Eventuelt.
Ønske om opdatering af hjemmesiden.
Skolebiblioteket lukket i frikvartererne – hver klasse har udlånstimer.
Udvidet åbningstid vil kræve mere aflønnet personale – mere opsyn med computere.

 

TOP

KALENDER FOR NOVEMBER/DECEMBER 2003.

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
onsdag 19. november 2003 Drenge fra 8. og 9. årg. til stævne i basketball i Greve.
Lærermøde klokken 14.00 - 15.30.
mandag
- fredag
24. november 2003
- 28. november
ERHVERVSUGE:
6. klasse: mandag - tirsdag.
7. klasse: mandag - tirsdag.
8. klasse: mandag - onsdag.
9. klasse: mandag - fredag.
    Præsentationskursus tirsdag - torsdag.

Alle klasser har i øvrigt fordybelsesuge.
Eleverne møder kl. 8.05 - 12.50.
fredag 28. november 2003 0. - 2. klasse kl. 8.05 - 11.25. Julearrangement.
tirsdag 2. december 2003 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.00 - 20.00.
tirsdag 9. december 2003 Piger fra 8. og 9. årg. til stævne i basketball i Greve.


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
mandag17. november 2003 7.A Skole/hjem-samtale 1/2
onsdag19. november 2003 7.A Skole/hjem-samtale 2/2
tirsdag25. november 2003 7.B Skole/hjem-samtale
onsdag3. december 2003 0.B Skole/hjem-samtale 1/2
torsdag4. december 2003 0.B Skole/hjem-samtale 2/2

TOP


Sidst opdateret den 13. november 2003