SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 305 - december 2006

INDHOLD:
Sidste skoledag inden juleferien.
Stakkels Jim.
Nyt fra skolelederen.
Referat fra skolebestyrelsesmødet den 14. november 2006.
Referat fra skolebestyrelsesmødet den 5. december 2006.
Nyt fra Skolefritidsordningen - ny struktur.
Blandet nyt fra SFO.
Skovboskolens sløjd og fysik lokale.
Efterlysning - røde gummistøvler str. 36.
Cyklens sikkerhedsudstyr.
Kalender for november/december 2006.


TOP

Sidste skoledag inden juleferien
Bjæverskov kirke

Onsdag den 20. december er der skolegang fra kl. 8.05 - 11.25.
0. - 2. klasser møder på Skovboskolen kl. 8.05 og går
         fra skolen kl. 8.30 til Bjæverskov Kirke kl. 9.15.
3. - 6. klasser møder kl. 8.05 i Bjæverskov Kirke.
7. - 9. klasse har juleferie.


TOP

Stakkels Jim

5.c har haft to vellykkede og velbesøgte opførelser af musicalen Stakkels Jim i slutningen af november. En opførelse for skolens børnehaveklasser og en for forældre, søskende og bedsteforældre. Stakkels Jim er en musical over nogle af Gasolins bedste sange, og Michael og klassen har øvet i klassens enlige musiktime om ugen. Derfor har musicalen også været et år undervejs.
Stor tak til Michael og 5.c for en dejlig oplevelse.

Signe Ejrnæs

TOP

Nyt fra skolelederen

Julen nærmer sig med hastige skridt, og i den anledning har vi - traditionen tro - planlagt at indskolingen afholder et større julearrangement. Aldrig tidligere har så mange forældre og elever tilmeldt sig et arrangement på skolen. I skrivende stund ved jeg, at et pænt stykke over 500 er tilmeldt sig juletræsfesten, hvor en del af lærerne og eleverne har planlagt at optræde på aftenen. Jeg ved, at der ligger store forberedelser bag, og glæder mig til at se resultatet heraf - og mon ikke også julemanden kommer frem igen i år…
Jeg husker sidste års julefest som en stor begivenhed med en rigtig god stemning blandt såvel børn som voksne.
En anden god tradition er den årlige Luciadag den 13. december, som jeg ved, at skolens musiklærer Michael Krysfeldt har øvet med nogle af eleverne. Efter først at have været rundt på gangene ved skolen, afsluttedes Lucia-optoget sidste år på skolens lærerværelse.
Det var meget højtideligt og flot.

Den 23. november havde vi et større arrangement for 5. - 9. klasserne. Oplægget var her noget ganske andet, nemlig misbrug og anvendelse af rusmidler. Oplægsholderne var Christoffer Eriksen og Daniel Mikkelsen, der begge kommer fra Nørrebro, og som gennem miljøet kender en masse til emnet. Både forældre og elever var inviteret til at komme på skolen, hvor skolens festsal blev anvendt til formålet.
Der kom rigtig mange! Faktisk var vi omkring 115 i alt, og der var også en rigtig god debat omkring det ellers alvorlige emne. Der blev stillet rigtig mange gode og direkte spørgsmål, og jeg syntes oplægsholderne svarede fint for sig. Blot var det lidt ærgerligt, at det manglede elever fra 8. og 9. klasserne. Det havde været helt ideelt, hvis der havde været ligeså mange fra skolens to ældste klasser med, som der til gengæld var med fra særlig 5. og 6. klasse.

Sammenlægningen med Køge Kommune er nu meget nært forestående. Det er lidt underligt at tænke på, at næste gang jeg skriver denne "klumme", hedder det ikke længere Skovbo Kommune, men Køge. Det betyder også, at skolebestyrelsen har skullet forholde sig til en ny styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen. Bl.a. forslås der fremover oprettet et fælleselevråd og et skoleråd. Herudover vil hvert skoledistrikt fremover skulle indgå i et område nord, midt og syd. Som sagt er det foreløbig kun forslag, og i første omgang er dette sendt til høring i samtlige skolebestyrelser. Først herefter kender vi den endelige udformning. Jeg vil sørge for, at styrelsesvedtægten bliver bragt på skolens hjemmeside, når den er endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen, så alle kan se den i sin fulde ordlyd.

Endelig kan jeg meddele, at matematik, engelsk og idrætslærer Ian Pedersen har valgt at søge nye udfordringer pr. 1. januar, hvor han begynder som lærer på Hastrupskolen i Køge. Jeg vil gerne takke for den indsats, Ian som lærer har lagt på Skovboskolen og samtidig ønske ham held og lykke fremover.
Jeg kan samtidig afsløre, at der allerede er ansat en ny lærer i hans stilling. Valget faldt på Kay Scharck, 38 år, der kommer fra en stilling som lærer ved Selsmoseskolen i Høje Taastrup Kommune. Kay Scharck er først uddannet cand.scient. og har så siden hen uddannet sig til lærer. Kay har tillige en uddannelse fra idrætshøjskolen i Sønderborg. Jeg er sikker på, at vi har gjort et godt valg ved at ansætte Kay. Velkommen til Kay Scharck, der begynder som ny lærer ved Skovboskolen efter nytår.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god jul samt et godt og lykkebringende nytår og samtidig takke for samarbejdet i det snart forgangne år.

Henrik Marker
Skoleleder


TOP
Referat fra skolebestyrelsesmødet
den 14. november 2006

 1. Godkendelse af referat:
  Referat godkendt.
  Følgende pkt. skal rettes i referatet 3. oktober 2006
  - Navne skal være med fornavn og efternavn.
  - Forsømmelseslister - her menes fraværslister.
  - Rettelse af pkt. 3. Kenn Klinthøj var ikke enig i, at der i særlige tilfælde kan afholdes lukkede møder omkring skolens økonomi.

 2. Referat fra skolebestyrelsesdagen den 2. september 2006 - v/Knud Birkedal og Peter Knappmann:
  Peter Knappmann og Knud Birkedal orienterede om skolebestyrelsesdagen den 2. september.
  Strukturen i Ny Køge Kommune blev gennemgået.
  Der blev opfordret til, at skolebestyrelserne tager kontakt til forvaltninger, hvis der opstår spørgsmål i fremtiden.
  Der blev talt om "Hvilke forventninger har du til fremtidens skole".
  Peter Knappmann opfordrede til at alle nye bestyrelsesmedlemmer deltager i stormøderne.

 3. Økonomi i forbindelse med budgetfordeling. Bilag:
  Henrik Marker orienterede om budgetfordelingen.
  Pr. 14.11.06 udviste økonomiforbruget 87,12 % af skolens samlede ramme, hvilket ser rimeligt ud i forhold til tidspunktet i året.
  Annemette Jørgensen orienterede om SFO'ens budget:
  Budgetfordelingen 2007 er fordelt ud fra børnetallet.

 4. Skolens årsrapport 2005/2006. Bilag:
  Henrik Marker gennemgik hovedpunkterne i årsrapporten.
  Anne-Marie Enevoldsen spurgte ind til punktet 'Skole/hjem'.
  Vedrørende succeskriteriet, hvor forældre som minimum skal logge sig på ForældreIntra 30 gange. Dette punkt skal rettes til, således at succeskriteriet er tilfredsstillende, hvis der er en god udnyttelse og hyppig brug af ForældreIntra.

 5. Planlægning af forældreaften d. 23.11.06: Hvad ved vi egentlig om rusmidler?:
  Invitationer er blevet sendt ud til alle forældre i 5. - 10. klasse.
  Dorte Therkildsen byder velkommen.
  Skolebestyrelsen sælger øl og vand.

 6. Skolebestyrelsens årsberetning - planlægning af dato - Dorte:
  Punktet udsat.

 7. Samarbejdsaftalen - SFO:
  Punktet udsat.

 8. Meddelelser:
  a) Formanden: Intet.

  b) Skoleledelsen: Henrik Marker orienterede om Ian Pedersen, der har søgt nye udfordringer som lærer pr. 1. januar 2007. Vi ønsker ham tillykke med jobbet med held og lykke i fremtiden.
  Der er en langtidssygemelding på en lærer.
  Johnny Larsen orienterede om det nye busskur, som bliver etableret ud for Nørreskov mod Halvejen.
  Sløjdlokalet bliver renoveret fra uge 48 og ca. 2 uger frem.

  c) Forældreråd SFO: Forældrerådsmøde i SFO - nye formand Heidi Larsen, bestyrelsesmedlem Charlotte Dunkill.
  24. november 2006 er der stort show i Klubben.
  Der var mange børn tilmeldt til SFO'en i efterårsferien, så der var meget personale - men ikke mange børn.
  Nye børnehaveklasser skal måske starte den 1. juli 2007. Nærmere information følger.

  d) Øvrige: Anne-Marie Enevoldsen har været til møde vedrørende 10. klasser i Nye Køge Kommune.

 9. Eventuelt:
  Elevrådet:
  Michaela Hindsbøl orienterede om elevrådsmødet.
  Mellemtrinnet ønsker stålskabe, knagerækker og klapborde - Rammer til udsmykning.
  Susanne Jensen vil lave en temauge "Sund kost og motion" i april - maj 2007.
  En vandkøler på gangen.
  7. - 8. klasser ønsker flere klapborde - 2 stk.
  Indeklima i Nørreskov ønskes undersøgt.

  Mødet sluttede klokken 21.25


TOP
Referat fra skolebestyrelsesmødet
den 5. december 2006

 1. Godkendelse af referat:
  Referat godkendt.

 2. Elevråd:
  Ingen meddelelser.

 3. Styrelsesvedtægten:
  Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. 1 af de 7 forældrerepræsentanter skal være valgt blandt forældrene i specialklasserne, hvis disse klasser er på skolen. Der er et forståelsesproblem til dette punkt, da nuværende skolebestyrelse er valgt i indeværende periode.
  Det ville være trist, at tvinge forældre fra specialklasserne ind i skolebestyrelsen, hvis der ikke er forældre fra specialklasserne, der har interesse for dette arbejde, som udgør en meget lille procentdel af Skovboskolen.
  Skolebestyrelsen opfordrer til, at der bliver forskudte valg jf. Skovbo-modellen.
  Skolerådet skal bestå af 16 skolebestyrelsesformænd. Her mener skolebestyrelsen, at det godt kunne være et menigt medlem fra bestyrelsen, der deltager i Skolerådet.
  Fristen til svar på styrelsesvedtægten er for kort.
  Til punktet "Bilag til styrelsesvedtægten".
  Under punktet "Områder, kap. 2". Disse områder har betydning for valget af skolebestyrelsesformænd til skolerådet. "Dette må være en fejl", idet der står i styrelsesvedtægten, at alle bestyrelsesformænd er medlemmer af skolerådet.
  Under kap. 6 vil det være hensigtsmæssigt, at der bliver indført et punkt, der omhandler et forældreråd som rådgivende organ.
  I kap. 7 står, at Skovboskolen har en modtagelsesklasse. Her forventes det, at de økonomiske rammer følger med til denne klasse.

 4. Skolebestyrelsens årsberetning - planlægning af dato:
  Dorte Therkildsen: Mødet vedrørende årsberetningen er den 27. februar 2007.

 5. Orientering om åbningstider i SFO'en - Annemette Jørgensen fremlægger:
  Annemette Jørgensen orienterede om åbningstider og lukkedage, som er beskrevet herunder.
  SFO 1, 0. - 3. klasse:
  Sommerferielukket i uge 29 og 30 i 2007.
  Lukkedage: grundlovsdag, fredag efter Kristi Himmelfart, 24. og 31.12.
  (Der er en lukkedag til, som ikke er meldt ud)
  SFO 1 holder lukket mellem jul og nytår og sparer derved en lille pulje timer sammen til arrangementer, såsom sommerfest, julefrokost for børnene, evt. koloni o.lign. (ca. 90 timer)
  Åbningstider i skoleuger:
  Mandag til torsdag: kl. 6.00 - 8.00 og kl. 12.45 - 17.30.
  Fredag: kl. 6.00 - 8.00 og kl. 12.45 - 17.00.
  Åbningstider i ikke-skoleuger:
  Mandag til torsdag: kl. 6.00 - 17.30.
  Fredag: kl. 6.00 - 17.00.
  SFO 2, 4. - 5. klasse:
  Sommerferielukket i uge 29 og 30 i år 2007.
  Lukkedage: grundlovsdag, fredag efter Kristi Himmelfart, 24. og 31.12.
  (Der er en lukkedag til som ikke er meldt ud)
  Lukket 2., 3. og 4.4. 2007 og 27. og 28.12. 2007.
  Åbningstid i skoleuger:
  Mandag til fredag: kl. 12.45 - 17.00.
  Åbningstid i ikke-skoleuger:
  Mandag til torsdag: kl. 9.00 - 16.00.
  Fredag: kl. 9.00 - 15.00.
  SFO, ungdomsklub:
  Der er to ugentlige åbningsaftener.
  Der er en pulje timer til udvidet åbningstid ved arrangementer til hverdag og i ferier, koloni o.lign.
  Timepuljen er 280 timer. Fra d. 1.1.07 til d. 30.6.07 bruges der 1½ time om dagen på at åbne for elever, der har fri 11.30. Det giver et forbrug på 169½ time. Så er der 110½ time tilbage til at dække ekstra åbning og særlige arrangementer.
  Ovenstående er godkendt.

 6. Evaluering af forældre- og elevaften "Foredrag omkring rusmidler" den 23. november:
  Skolebestyrelsen syntes, der var stor deltagelse med ca. 120 personer til foredraget "Rusmidler". Foredragsholderne var gode til at fastholde og motivere deltagerne til at deltage i debatterne.
  Skolebestyrelsen undrede sig over, at der ikke var større deltagelse fra elever og forældre i 8. og 9. klasserne.

 7. Meddelelser:
  a) Formanden: Intet.

  b) Skoleledelsen: Henrik Marker. Køge Kommune har takket for den store indsats omkring høringssvaret i august måned.
  Der var en kort orientering omkring børnehaveklasser.
  Johnny Larsen. Nyt busskur er ved at blive bygget ud til Halvejen.
  Gulvet i sløjd er ved at blive renoveret.

  c) Forældreråd SFO: Annemette Jørgensen orienterede om den nye struktur og forældrebetaling i SFO.
  Pr. 1. januar 2007 er Skovboskolen og SFO en del af Køge kommune.
  Struktur og forældrebetaling er blevet vedtaget ved budgetvedtagelsen den 28. 9. 2006.
  Den nye struktur for SFO er:
  SFO 1: 0. - 3. klasse incl. morgenpasning.
  SFO 2: 4. - 7. klasse ingen morgenpasning.
  SFO 3: 7. klasse - 18 år.
  Det er ikke mere muligt at tilkøbe/fravælge morgenpasning i SFO 1.
  Overflytning fra børnehave til Skovboskolens SFO er 1. juli 2007.
  Der er overflytning af SFO 1 børn til SFO 2 den 1. april 2007.
  (dvs. 3. klasses børn bliver SFO 2 børn).

  d) Øvrige: Intet.

 8. Eventuelt: Intet.

  Mødet sluttede klokken 21.05


TOP
Nyt fra skolefritidsordningen - ny struktur

Til forældre med børn i Skovboskolens SFO
Bjæverskov den 5. december 2006

Pr.1. januar er Skovboskolen og SFO en del af Køge kommune.
Struktur og forældrebetaling er blevet vedtaget ved budgetvedtagelsen den 28. september 2006.

Den nye struktur for SFO er:
SFO 1:   0. - 3. klasse incl. morgenpasning.
SFO 2:   4. - 7. klasse ingen morgenpasning.
SFO 3:   7. klasse - 18 år.

Det er ikke mere muligt at tilkøbe / fravælge morgenpasning i SFO 1.
Overflytning fra børnehave til Skovboskolens SFO er 1. juli 2007.
Der er overflytning af SFO 1 børn til SFO 2 den 1. april ( dvs. 3. klasses børn bliver SFO 2 børn).
Ligeledes er der overflytning i SFO 2, så et 5. klasses barn den 1.april bliver SFO 2, 6. - 7. kl / juniorklub. I år vil den fysiske overflytning ske 1. juli.
SFO'en fortsætter den nuværende fysiske struktur, hvor 0. - 1. klasse er i Regnemark, 2. klasserne er i Dalmosen ved siden af klubben og 3. klasserne er i SFO 2 / klubben.

Lukkedage i SFO 1: Der er 5 faste lukkedage: Fredag efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag, juleaften, nytårsaften samt 1 dag der endnu ikke er fastlagt.
Disse dage koordineres med 0 - 6 års området.
Derudover er der lukket mellem jul og nytår (den 27. og 28. december)
Sommerferie: I uge 29 og 30 er der pasning for de børn, der har behov på udvalgte skoler.

Lukkedage i SFO 2: Der er 5 faste lukkedage: Fredag efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag, juleaften, nytårsaften samt 1 dag der endnu ikke er fastlagt.
Derudover er der 5 variable lukkedage, der bliver fastsat for et år ad gangen.
Der er lukket mellem jul og nytår (den 27. og 28. december 2007)
og de tre dage før påske (2., 3. og 4. april 2007).
Sommerferie: Der er lukket i uge 29 og 30.

Åbningstid i SFO 1 ( 0. - 3. klasse ):
- På skoledage:

Morgenåbning kl. 6 - 8
Samt efter 5. lektion til kl. 17.30 mandag - torsdag og fredag til kl. 17.
- På skolefridage:
Kl. 6 - 17.30 mandag til torsdag og fredag kl. 6 - 17.

Åbningstid i SFO 2 ( 4. - 5. klasse ):
- På skoledage:

Efter skoletid (kl. 12.50) til kl. 17.
- På skolefridage:
Mandag til torsdag: kl. 9 - 16. Fredag kl. 9 - 15.

Åbningstid i SFO 2 ( 6. - 7. klasse / juniorklub ):
- På skoledage:

Efter skoletid (kl. 12.45) til kl. 16.30
Samt en aftenåbning.
- På skolefridage:
Mandag til torsdag: kl. 9 - 16. Fredag kl. 9 - 15.
Sommerferie: Der er lukket for 6. - 7. klasse i juli måned.

Åbningstid i SFO, ungdomsklub:
Der er to ugentlige åbningsaftener.

Annemette Jørgensen
SFO-leder

TOP
Blandet nyt fra SFO

Klubben har afholdt sit årlige show. Det var et stort arrangement, der var ca. 60 børn med i showet og 300 betalende publikummer fordelt på de to forestillinger. Børnene har øvet længe på deres numre, men for de fleste af børnene skal der alligevel stor overvindelse til at optræde for så mange forældre og børn. Vi takker for den store opbakning og håber alle nød forestillingen.

Torsdag den 14. december afholdes den store juletræsfest for indskolingen. Børnene, lærerne og SFO-personalet har i løbet af denne uge forberedt sig til festen. Vi håber alle får en god aften.
I denne uge er der nogle børn fra SFO'en der går Lucia-optog. Onsdag er det i ældrecenteret, torsdag til skolefesten og fredag eftermiddag optræder de til forældrekaffe i SFO 1.

Her kommer så en lille bøn: Har I husket at tilmelde jeres barn til julefrokosten onsdag den 20. december for 0. og 1. klasses børn i Regnemark.
Husk også at tilmelde om jeres barn kommer i SFO den 21. og 22. december samt den 2. januar!!!!!

Børnene i både SFO 1 og SFO 2 har haft travlt med at fabrikere julegaver. Der er blevet fremstillet mange rigtig flotte ting, som vi håber bringer glæde rundt om træet den 24.12. Herfra ønsker vi alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

I SFO 1 siger vi farvel til Linda Nielsen. Hun har fået et job, hun har drømt om i lang tid. Vi ønsker hende held og lykke i fremtiden.
Sonny Mathiasen stopper sit vikariat - også ham ønsker vi held og lykke.
Kirsten Aagaard Sørensen kommer tilbage fra sin barselsorlov - velkommen tilbage.

Mange julehilsner
Annemette Jørgensen
SFO-leder

TOP
Skovboskolens sløjd og fysik lokale

Der har været flere forespørgelser omkring indeklimaet på Skovboskolen. Enkelte forældre har henvendt sig omkring skimmelsvamp i fysik og sløjd lokalet.
Skolens ledelse har taget disse henvendelser meget alvorligt og har henvendt sig til miljøfirmaet Østergaard Miljø.
Østergaard Miljø har fortaget målinger i lokalerne og renoveringen af fysiklokalet blev straks etableret i perioden februar - april 2006. Gulvet og en del af cementen blev fjernet, rør blev fjernet og lukket af, gulvet blev forseglet med asfalt, hvorefter der blev lagt linoleum på gulvet. Renoveringen er foretaget efter kyndig vejledning af firmaet Østergaard Miljø.

På nuværende tidspunkt er sløjdlokalet ved at blive renoveret. I uge 48 blev alt inventar taget ud fra sløjd, hvorefter gulv og gulvlægter blev fjernet. I uge 49 blev gulvet forseglet med asfalt og der er lagt et nyt gulv. Vi forventer at renoveringen af sløjd lokalet er færdigt i uge 50, så lokalet står klart i det nye år.

Skovboskolens skolebestyrelse har i flere år arbejdet på at få et busskur til eleverne, som i regn og slud står og venter på skolebussen. Dette er nu bygget færdig i samme stil som den nye legeplads. Busskuret er bygget ved Halvejen ud for Nørrevang, som en afslutning på legepladsen ved SFO 2.
Vi håber, at eleverne vil benytte det nye busskur og dermed komme hjem uden at være gennemblødte af regnen.

Johnny Larsen, Viceskoleinspektør.


TOP
Efterlysning

Efter at have besøgt klubben for ca. 14 dage siden skulle jeg hjem og gik ud for at iføre mig mine splinternye røde gummistøvler - til min store overraskelse var de PIIST væk. Støvlerne var i str. 36, så jeg går ud fra, at der er et andet medlem, der fejlagtigt har fået mine støvler med hjem.
Hvis mine støvler savner mig halvt så meget som jer savner dem, så står de i et fremmed hjem og græder vand. Jeg går i 5.A her på skolen.

Hilsen Sille (Cecilie Vendelboe)


TOP

Cyklens sikkerhedsudstyr

Det er en god idé at tjekke din cykel jævnligt. Mindst to gange om året - om foråret, og inden efteråret kommer med mørke morgener og eftermiddage.
Du har pligt til at vedligeholde din cykel, så den altid er sikker at køre på.
Vi ved ikke hvor mange uheld, der skyldes, at cyklens udstyr ikke var i orden. Men vi ved, at en del eneuheld på cykel skyldes fejl ved cyklen.

 1. Pedalreflekser:
  Cyklen skal have mindst to gule bevægelige reflekser som ses bagfra, når cyklen kører.

 2. Refleks bag på cyklen:
  Cyklen skal have en rød refleks bagpå.

 3. Refleks foran cyklen:
  Cyklen skal have en hvid refleks, der er synlig forfra.

 4. Reflekser i hjulene:
  Der skal være mindst én gul refleks i hvert hjul, der er synlig fra siderne. Eller der skal være hvide, reflekterende dæk- eller fælgsider.

 5. Bremser:
  Nye cykler (købt efter 1. januar 1998) skal have bremser på begge hjul. Enten to håndbremser eller en fodbremse og en håndbremse til forhjulet.

 6. Forlygter:
  Forlygten skal kunne ses tydeligt 300 meter væk. De skal være synlige fra siderne. De skal lyse hvidt eller gulligt. Du må kun køre med blinkende lygter foran på cyklen, hvis lygterne er hvideog blinker med mindst 120 blink pr. minut. De gule lygter kan forveksles med gule alarmlys eller gule blinklys på bilerne.

 7. Baglygter:
  Baglygter skal kunne ses tydeligt 300 meter væk og være synlige fra siderne. De skal være røde og må gerne blinke (mindst 120 blink pr. minut).

 8. Ringklokke:
  Klokken skal lyde klart og sidde på styret. Du må ikke erstatte ringklokken med andre signalapparater.

 9. Lås:
  Cyklen skal have en godkendt lås.


TOP
Kalender for december 2006 og januar 2006

Dato: Tid: Hvad:
19.12. 17.00 - 21.00 7. - 9. klasse julearrangement.
20.12.   8.05 - 11.25 Sidste skoledag 0. - 6. klasse.
21.12. - 2.1.07   Juleferie.
  4.1.   5.C til skolesundhedsplejerske.
  8.1.   8.15 - 12.15 9. årgang - terminsprøve i dansk.
  9.1.   8.15 - 12.15
18.30 - 21.00
9. årgang - terminsprøve i matematik.
Skolebestyrelsesmøde.
11.1.   5.C til skolesundhedsplejerske.
22.1. - 26.1.   8. årgang har projektopgave.
23.1.   Skolebestyrelsen har besøgsdag.
25.1.   3.A til skolesundhedsplejerske.
30.1.   3.A til skolesundhedsplejerske.


TOP


Sidst opdateret den 12. december 2006