Skovboskolen
fortsat under forandring

Årsrapport for
skoleåret 2000/2001

Referent
Halvejen 2,  4632 Bjæverskov
Tlf. 56 87 01 26   Fax: 56 87 02 61
www.skovboskolen.dk

 

Indledning:

Skovboskolen bestyrelse har hermed udarbejdet sin 2. skriftlige årsrapport. Årsrapporten for 2000 / 2001 er udarbejdet under skyldig hensyntagen til de kommentarer og gode råd vi modtog til vores første årsrapport fra sidste år.
Skovboskolens årsrapport er primært udarbejdet til:

 • Skovboskolens forældre og elever
 • Skovboskolens medarbejdere

men sendes også til alle vore samarbejdspartnere:

 • Skovbo Kommunalbestyrelse
 • Medlemmer af FUSS
 • Skovbo Kommunes forvaltning
 • De øvrige Skoler og SFO'er i Skovbo Kommune
 • Danmarks Lærerforening Kreds 42
Folkeskolen generelt – og dermed også Skovboskolen - er i disse år inde i en stor udvikling. Overskriften for denne årsrapport er derfor – "Skovboskolen - fortsat under forandring". Vi vil i årsrapporten komme ind på følgende 5 hovedområder:
 • Pædagogiske aktiviteter
 • Kontraktstyring og Målsætninger
 • Byggerenoveringen
 • Antal elever og lærere
 • SFO

 

Pædagogiske aktiviteter:

Elevsamtaler:

Det blev det andet år, hvor vi på Skovboskolen gennemførte de systematiske målsætningssamtaler med den enkelte elev. Vi valgte efter det første forsøgsår, at reducere antallet af samtaler fra 4 gange om året til 2 gange om året. Vores konklusion er, at disse målsætningssamtaler stadig er værdifulde for både elev og lærer, men at der bruges mange ressourcer på dette. Vi har derfor, for det kommende skoleår besluttet, at disse samtaler skal ligge som en del af undervisningen, og ikke som særskilte timer.
Skovboskolens bestyrelse ønsker, at I forældre forsøger at lægge mærke til denne forandring, da vi selvfølgelig skal finde den samtaleform, der giver størst udbytte for den enkelte elev.

 

Teamsamarbejde:

I det forgange skoleår har vi gennemført et forsøg med at organisere undervisningen i "Teams". For os på Skovboskolen er det noget helt nyt, men det praktiseres på mange skoler rundt omkring i Danmark.
Vi forventer os meget af denne måde at organisere undervisningen og arbejdet på. I det netop afsluttede skoleår har vi haft to typer af teams på Skovboskolen: klasseteams og fagteams. Sideløbende hermed har vi haft selvstyrende lærerteams på 1. og 10. klassetrin.
Det har været et spændende år, med både gode og mindre gode erfaringer. Vi mener dog, det er den rigtige måde at lave udvikling på, og fortsætter derfor i det kommende skoleår.
Det er meget vigtigt med en åben og massiv kommunikation omkring dette emne, og vi opfordrer derfor vore forældre og kontraktforældre til at arbejde videre med disse emner. Der vil bliver udarbejdet foldere om dette emne, så vi som forældre har et bedre grundlag at diskutere på end vi har i dag.

 

Indskolingen:

Vi har siden begyndelsen på vores byggeprojekt arbejdet målrettet hen imod et fælles indskolingsafsnit, ligesom vi har arbejdet hen imod en fælles "Indskolingspædagogik". Nu, da vi har fået indviet vort nye fælles "Indskolingsafsnit" i Regnemark, synes vi det vil være en fordel for vores børn, at den pædagogik, der bliver anvendt i undervisningsdelen, så vidt muligt er afstemt med pædagogikken i fritidsdelen. Vi nåede desværre ikke at få denne del færdig til indvielsen af Regnemark i januar, men vi arbejder videre med projektet, inden vi fastlægger den endelige indskolingspædagogik.
Vi vil gerne henvise til arbejdet med "Undervisning i Teams".

 

Nyt princip omkring "Mobning":

Ordet "Mobning" optræder med jævne mellemrum i den offentlige debat, men så sandelig også på vores skole. Spørgsmålet er altid: Hvor udbredt er det ? Hvad er mobning ? Bliver mit barn mobbet ? Hvad gør skolen ved det ? Hvad gør vi selv ved det i hjemmene ? osv. osv. osv.
Vi har i bestyrelsen vedtaget "Handleplan for imødegåelse af mobning på Skovboskolen".
Det skete lige før sommerferien, og derfor er den sat i gang herefter sommerferien. Handlingsplanen findes på nettet Http://www.skovboskolen.dk, eller kan udleveres ved henvendelse på kontoret. Det var måske en god idé, at diskutere denne handlingsplan på et forældremøde eller blandt kontaktforældrene, for det er jo kun hvis vi alle – "Forældre – Elever – Medarbejdere – Ledelse" hjælper til, at vi når det ønskede resultat – at undgå at nogen bliver "Mobbet".

 

Et år med nyt princip omkring "Vikardækning":

I skoleåret 1999 / 2000 satte vi fokus på vores brug af vikarer, samt udbyttet af vores store forbrug af vikarer. Dette udmøntede sig i et nyt princip for vores "Vikardækning", som blev vedtaget i foråret 2000. Dette princip kan du også finde på nettet Http://www.skovboskolen.dk, eller du kan få det udleveret på kontoret.
Vi har således levet med denne nye ordning i et år. En del af princippet består i at bestyrelsen 2 gange om året får en detaljeret analyse af antallet af timer dækket af vikarer, hvor eleverne er sendt hjem osv. Med udgangspunkt i den analyse er bestyrelsen bedre i stand til at revidere vores princip, ligesom skolens ledelse har et godt instrument til at rette op på klasser med mange "vikartimer/fritimer".
Det er interessant, at bemærke at lærerne nu har nogle mapper for hver klasse, således at vikarerne kan gå ind og fortsætte et planlagt undervisningsforløb.

 

Skolekantinen:

Ved en stor indsats fra elevrådene, fik vi fra sidste skoleårs start indført en længe ønsket kantineordning. Ordningen fungerede til de flestes tilfredshed, og vi synes det gik fint.
Priserne var formentlig for små, for det var ikke så god en forretning for dem der leverede varerne, og derfor blev den ordning stoppet ved nytåret 2001. Vi har igennem foråret forsøgt at finde en ny løsning. Den er fundet ved at vi har lavet en forsøgsordning med start fra ca. 1. september, hvor vi får maden leveret fra Skovbo Kommunes Enhedspleje i Borup. Vi ønsker at arbejde videre med en kantine på Skovboskolen, og ønsker derfor gerne jeres kommentarer – "Ris & Ros".
Det har mange fordele at have en kantine på Skovboskolen, og en af dem vi i bestyrelsen var glade for, er at trafikken til centeret blev minimeret med mange færre klager til følge.

 

Skovboskolens Målsætninger og Kontraktstyring:

Målsætninger:

For at komme videre i arbejdet med at udvikle vores skole satte vi et arbejde i gang med at diskutere vore målsætninger, og gøre dem mere synlige i vores arbejde end de havde været indtil nu. Vi vedtog vores nye og renoverede målsætninger i marts i år. De kan ses på vores hjemmeside Http://www.skovboskolen.dk, eller kan udleveres ved henvendelse på kontoret.
Meningen med disse målsætninger er at alle – medarbejdere / forældre / elever / og andre interesserede kan se hvilke mål og principper Skovboskolen ledes og udvikles efter.
Med et fint ord kan man sige, at det er muligt for nye medarbejdere / elever og forældre at se "Skovboskolens Profil". Vi vil hvert år diskutere og behandle disse målsætninger, således at de altid er tidssvarende. I er alle velkomne til at påvirke "Skovboskolens Profil", ved at stille forslag til ændringer i vore målsætninger.

 

Bestyrelsens udvalg.

Bestyrelsen har erfaret at arbejdspresset bliver større og større, og har derfor videreudviklet udvalgsstrukturen, således at 2 fra bestyrelsen har taget ansvaret for et eller flere udvalg. På den måde har I som forældre, på linie med elever og medarbejdere nemmere ved at overskue hvad der sker, og hvem I skal kontakte, hvis I har spørgsmål eller idéer til nogle af de opgaver vi arbejder med. I kan se hele Bestyrelsens Udvalgsstruktur på vores hjemmeside Http://www.skovboskolen.dk, eller kan udleveres ved henvendelse på kontoret.

 

Forskudt valg og valg til bestyrelsen:

Vi har i løbet af de sidste par år erkendt, at der er et stort behov for at der bliver en kontinuitet og større interesse for at deltage i Skolebestyrelsens arbejde. Vi har derfor gennemført 2 ting i sidste skoleår for at få interesserede forældre med i SB-arbejdet.
Den ene ting er at vi har søgt Kommunalbestyrelsen om lov til at gennemføre valg til skolebestyrelsen hver 2. år i stedet for hver 4. år. Vi har modtaget en accept fra Skovbo kommunalbestyrelse og senere en dispensation fra Undervisningsministeriet. Derefter har vi foretaget et formandsskifte pr. 1 august. Dette skyldes at Stig Sørensen ønsker at stoppe i skolebestyrelsen pr. 1 april 2002. Vi synes derfor det var en god idé, at få en af dem, der gerne ville fortsætte til at overtage posten allerede nu, for at skabe den ønskede kontinuitet.
Vi synes selv at rammerne for at få interesserede personer med i SB-arbejdet nu er bedre end de har været, fordi de nye medlemmer har muligheden for at komme til at arbejde med de opgaver de har mest lyst til hurtigt, sammen med en der har lidt erfaring.

 

Kontraktstyring.

Den nuværende bestyrelse har ønsket at få indført et system, således at Skovboskolen kan få en længere aftale med kommunalbestyrelsen end de nuværende 1 års aftaler, der ifølge vores opfattelse er for kort. Vi har efter et stort arbejde fået kommunalbestyrelsens tilladelse til at indføre kontraktstyring pr. 1. august, som en forsøgsordning. Den med kommunalbestyrelsens indgåede kontrakt er en god start, men både skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen er enige om at den skal videreudvikles. Det arbejde er vi allerede begyndt på, men det kræver efter vores mening nogle større ændringer i den kommunale styrelsesvedtægt. Vi forventer dette arbejde afsluttet i dette skoleår.

 

Bygningsrenoveringen:

Bygningsrenoveringen har jo kostet Skovboskolen mange kræfter igennem de seneste år.
For en gang skyld kan vi med nogen overbevisning sige, at renoveringen går nogenlunde ifølge planen. Vi har planlagt at skulle være færdige med udgangen af marts 2002. Lige før sommerferien havde vi en opfølgning på dette, og da kunne vi konstatere at planen er skredet med en måned, hvilket vil sige, at vi til maj 2002 må sige farvel til vore håndværkere. Det glæder vi os til !! selvom vi har haft et godt samarbejde med dem.
Status lige nu, er at alle normalklasser er renoveret, ligesom gymnastiksalen lige er leveret tilbage. Vi mangler således kun hovedfløjen og Kokkebro.
Vi har fået mange dejlige renoverede lokaler, men vil dog her gerne fremhæve Regnemark og vores nye hjemmekundskabslokaler.
Vi vil her gerne understrege, at der i nogle af de renoverede bygninger har vist sig stadig at være nogle fugtproblemer – ikke svampeproblemer, men fugtproblemer. Der vil fortsat blive arbejdet på at få disse fugtproblemer løst hen ad vejen, som de bliver opdaget.

 

Antal lærere og elever på Skovboskolen:

Ved indgangen til dette skoleår kan vi konstatere, at Skovboskolen har 426 elever fordelt på 27 klasser og ved skolen er ansat 51 lærere inkl. ledelsen.
På personalesiden blev der pr. 01.08.2000 ansat 1 leder og 3 lærere, hvoraf 2 var nydimitterede. I løbet af dette skoleår rejste ingen lærere, ingen gik på pension og 1 gik på barsel. Til erstatning herfor blev i løbet af året ansat 1 lærer.
Ved dette skolårs start ansatte vi 1 børnehaveklasseleder og 2 lærere.
Vender vi os mod elevsiden, kan vi se at Skovboskolens elevtal har været næsten konstant gennem de sidste 3 skoleår. Fra 439 i 1998/99, til 426 i 1999/2000, til 429 i 2000/2001 og til 426 i dag.
Hvis vi betragter klassekvotienten blandt almen klasserne kan vi derimod se en stigning fra 19,23 elev pr. klasse i 1998/1999, til 19,6 elev pr. klasse i 1999/2000, til 19,95 elev pr. klasse i 2000/2001 og endelig til 18,09 i dag.

 

Skolefritidsordning:

Skolebestyrelsens forlængede arm i SFO'en er forældrerådet, der også igennem året har arbejdet med at få nedsat en række udvalg. Udvalgene skal fungere som arbejdsgrupper, der bl.a. skal komme med forslag til nye eller reviderede principper for SFO'ens virke.

Forældrerådet har givet sit bidrag til skolens overordnede vision og målsætninger. Her skal det især fremhæves, at der i hverdagen lægges vægt på de pædagogiske opgaver frem for serviceopgaver. Der venter et spændende arbejde for forældrerådet i den kommende periode, hvor man i samarbejde med ledelse og medarbejdere skal konkretisere dette i en række principper.

Som tidligere nævnt afventer vi et oplæg til en fælles indskolingspædagogik mellem skole og fritidsdel. Dette gælder også den fælles legeplads omkring Regnemark. Alle er enige om, at forholdene p.t. er særdeles uholdbare. Det skyldes dels det igangværende byggeri og dels stor slitage. Vi er til dato kun blevet imødekommet positivt med hensyn til at få økonomien på plads, når følger af byggeriet enten skal genetableres eller fornys. Det har vi en begrundet forventning om også er tilfældet med hensyn til legepladsen.

Folketinget har vedtaget en lov omkring rygning på bl.a. folkeskoler. Loven supplerer den rygepolitik, vi har på skolen. Til klubben har vi søgt om tilladelse til at etablere et rygerum. Ungdomsklubben har en stor forebyggende opgave og skal derfor være et sted for alle unge. Både rygere og ikke rygere.

Endelig skal vi fremhæve vores forældremøder i starten af skoleåret, der har været en ubetinget succes med deltagelse af et meget stort antal forældre og børn. Vi synes, det er vigtigt, at forældre og børn har oplevelser med SFO'en sammen.


Skovboskolens bestyrelse vil gerne takke for et godt og konstruktivt samarbejde med elever, forældre, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.

Bjæverskov – September 2001.

Skovboskolens Bestyrelse.


Sidst opdateret 19. september 2001