Skolebestyrelsens Årsrapport 2004

Der har ikke været de store nye opgaver i skolebestyrelsen det foregående år, da det er blevet prioriteret at afvikle de opgaver, der allerede er sat i gang.

Den rummelige og fleksible skole:
De tidligere år har skolebestyrelsen brugt mange kræfter på, at få indført en skolestruktur der gør det muligt at ændre planlægning af timer og indsatsområder på en nemmere måde end hidtidig.
I 2003 blev der kommunalt lanceret en plan for en anden skolestruktur. Planen lignede på mange områder den plan skolebestyrelsen havde arbejdet på, derfor var det fra skolebestyrelsens side en enkelt opgave at indføre strukturen.
Strukturen deler skolen op i 3 teams:

  • Indskolings team A bestående af 0. - 1. klasse
  • Indskolings team B bestående af 2. - 3. klasse
  • Mellemtrins team bestående af 4. - 6. klasse
  • Udskolings team bestående af 7. - 9. klasse
For at ledelsens og lærernes uhindret kunne arbejde med implementeringen af den nye struktur, blev det besluttet, ikke at vedtaget nye principper før efteråret 2004, der så kunne afspejle den måde, tingene i virkeligheden er.
De nye principper er nu vedtaget og kan findes på skolens hjemmeside.
Tilbagemeldingen fra de enkelte teams efter det første ½ år er positivt. Samarbejdet mellem lærerne i de enkelte team er blevet forbedret og det har også været lettere for teamet hurtigt at foretage ændringer i indsatsområder hvor det er nødvendigt. I indskolings team A er der tilknyttet pædagoger fra SFO'en, dette har resulteret i, at børnenes hverdag har fået et bedre sammenhæng mellem skoletid og SFO-tid. Vi forventer os meget af dette samarbejde i fremtiden. Forventningen om, at lærerne kunne planlægge sig ud af vikardækning af planlagt fravær, har kun delvist været indfriet. Lærerne har forstået, hvor hindringerne for mere fleksibilitet ligger, og ledelsen vil arbejde sammen med lærerne på andre løsninger.

Ny legeplads på Skovboskolen:
I januar 2005 blev den nye legeplads indviet.
Fortjenesten for at dette var muligt ligger på SFO´s forældreråd, personale og ledelse. Det var muligt at finde ca. 300.000 kr. på SFO´s og skolens budget, og kommunen har bidraget med 200.000 kr. således at der var 500.000 kr. til rådighed.
SFO´s forældreråd m.m. har foretaget undersøgelser af forskellige muligheder og besøgt legepladser, for at danne sig et kvalificeret billede af hvad der var muligt.
Valget faldt på et legesystem der består af naturtræ, leveret at Fantasileg.
Der er udarbejdet en grovplan for hele skolens udeareal, og det var den første fase der blev indviet af borgmester Ole Hansen og formand for Børne- og kulturudvalget Hans Henning Andersen. Denne fase indeholder blandt andet et område, hvor enhederne er placeret således, at det er muligt at lege "jorden er giftig" og et område med en bålhytte og amfiteater.
Det er blevet besluttet at bevilge 100.000 kr. i 2005 til næste fase som bl.a. består af en ny svævebane.

Trafik forhold:
Skolebestyrelsen havde i 2003 et møde med Teknisk Forvaltning omkring de trafikale forhold omkring Skovboskolen. Problemerne er specielt,

  • mellem skolen og hallen, når forældrene sætter deres børn af,
  • cykelstien der slutter på kørebanen ved hallen
  • området ved cykelsti og cykelparkeringen på skolens parkerings plads.
Der er nu indkørsel forbudt på vejen mellem skolen og hallen, og afsætning af børnene skal foretages enten som afsætning ved fortovet på hallens parkeringsplads eller ved at parkere på hallens parkerings plads.
Fortov ved SFO op til hallen, er blevet ændret så cyklende ikke skal ud på kørebanen.
På skolens parkerings plads, blev der i første omgang malet striber for cykelsti og sidst på året blev der etableret et værn mellem bil og cykel i form af store sten, samt cykelparkeringen er placeret indenfor dette hegn.
Ønsker til fremtiden er at sikre de cyklister der kommer ad cykelstien fra Vollerslevvej, samt etablering af bump ved indgangen til skolens parkerings plads.
Der er ikke fundet en tilfredsstillende løsning for trafik gennem tunnelen som tilgodeser alle behov.

Kontaktforældre samarbejde:
Skolebestyrelsen har ikke været gode nok til at samarbejde med kontaktforældrene. Vi har nedsat en gruppe, som har undersøgt muligheder for, at forbedre dette samarbejde. Som resultat af dette arbejde, er der blevet vedtaget et nyt princip for samarbejdet med kontaktforældrene, samt der bliver indkøbt bøger til kontaktforældrene, der fortæller om kontaktforældrenes arbejde og om hvordan de kan bruge skolebestyrelsen.

Brugerundersøgelse:
Vi afsluttede i 2004 en brugerundersøgelse. Denne undersøgelse viste både positive og negative områder på skolen. Vi vil nu sammenligne de tiltag, der er foretaget i 2004, for at sikre at vi har forbedret de negative områder og bibeholdt de positive.
Dette arbejde vil være en af de opgave der skal håndteres i 2005.

Fremtiden:
Året 2005 vil være et år, hvor der skal revideres på måden den fleksible skolestruktur fungerer. Det skal sikres, at de opgaver skolen har og bliver pålagt bliver løst. Vikarproblematikken er selvfølgelig et område, der har vores bevågenhed, men også lokalekapacitet, specialundervisning og resurseudnyttelse vil være områder, der skal følges op på.
Et nyt område er madordning på skolen, hvor kommunen, via en generel kostpolitik, lægger det op til de enkelte skoler, at etablere en eller anden form for madordning. Det vil vi i Skovboskolens skolebestyrelse tage op.
Vi ser frem til næste etape af legepladsen og til et forbedret samarbejde med kontaktforældrene.
Vi takker repræsentanter for elever og lærekredsen og skolens ledelse for et godt samarbejde.
Med disse ord siges tak for år 2004, og velkommen til 2005.

Dan Oddershede
Skovboskolens bestyrelsesformand


Sidst opdateret den 20. februar 2005