Skolebestyrelsens årsberetning for 2007 - 2008

Skovboskolens ledelse:
Perioden har været præget af den tidligere skoleledelses fratræden med konstitueringer i skoleledelsen som følge heraf. Allerede inden sommerferien opsagde viceinspektøren sin stilling, mens skolelederen fratrådte 31. december 2007.

Med indtræden i Køge Kommune den 1. januar 2007 blev ledelsesstrukturen ændret, således at ledelsen på den enkelte skole i dag består af 1 skoleleder, 1 pædagogisk afdelingsleder - der også skal fungere som souschef for lederen, 1 SFO-leder samt 1 administrativ afdelingsleder.
Igennem året har der været gentagne forsøg på at få den pædagogiske og administrative afdelingsleder bragt på plads uden det dog er lykkedes at opnå enighed i samtaleudvalget, der består af repræsentanter for skoleafdelingen, skolebestyrelsen, medarbejderne og ledelsen.

Fælles ledelse mellem Skovboskolen og Gørslev Skole:
Sidst i 2007 fik skolebestyrelsen forelagt et forslag fra Køge Kommunes Skoleudvalg vedr. ændring af skolestrukturen med henblik på oprettelse af fælles skoleledelse for Skovboskolen og Gørslev Skole. Forslaget er netop nu i høring i skolebestyrelserne.
Det er hensigten, at Skovboskolen og Gørslev Skole videreføres som 2 selvstændige skoler med hver sit skoledistrikt. Dog således der fra nyvalg til skolebestyrelsen i 2010 kun vælges én bestyrelse ligesom det pædagogiske personale foreslås organiseret som ét pædagogisk råd.
Byrådet træffer beslutning om fælles ledelse mellem de to skoler på møde sidst i april og i givet fald fra hvilken ikrafttrædelsesdato. Herefter kan stillingerne vedr. skoleledelsen på Skovoskolen opslås. Det forventes, at en ny ledelse kan tiltræde ved det nye skoleårs start den 1. august 2008.

Skolebestyrelsen har haft fokus på involvering af de ansatte og der har i den forbindelse været afholdt et møde mellem alle ansatte fra de to skoler sammen med Skoleudvalget og skolebestyrelserne den 12. marts.

Skolebestyrelsen har fortsat fokus på processen og følger debatten i lokalsamfundene. Skolebestyrelsen er opmærksom på, at udviklingsprojekter mellem de to skoler på længere sigt kan være til gavn for udvikling af nye tiltag på begge skoler.

Virksomhedsplan 2008:
Fra 2008 skulle skolerne i gammel Skovbo Kommune udarbejde en virksomhedsplan.
Det blev til en god proces, hvor både ansatte og skolebestyrelsen bidrog med nye tiltag, der skal gennemføres i det nye skoleår. Der kan bl.a. nævnes:

  • fokus på brobygning (fra børnehave til skole, fra fødeskole til overbygningsskole, fra folkeskole til de videregående uddannelser)
  • udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen
  • læseindsats for alle - startende med indskolingen
  • den specialpædagogiske indsats
  • kompetenceudvikling (fokus på teamsamarbejde og førstehjælp)
  • at læse og lære i et digitalt medielandskab - et udviklingsprojekt mellem 4 skoler i Køge Kommune

Med udgangspunkt i virksomhedsplanen har skolebestyrelsen lagt det spor, Skovboskolen skal styres efter. Når virksomhedsplanen er godkendt i skoleudvalget lægges den ud både på Skovboskolens hjemmeside samt Køge Kommunes hjemmeside.

10. klasse - ændring af styrelsesvedtægten:
I efteråret blev der udsendt forslag til høring vedr. fremtidig placering af 10. klasser i Køge Kommune. På baggrund af en faldende søgning til 10. klasse har byrådet netop besluttet, at der fremover kun udbydes 10. klasse på Ellemarkskolen.
På Skovboskolen går der i indeværende år kun 18 elever.

Energi:
Skolebestyrelsen modtag i efteråret Agenda 21-prisen på 10.000 kr. for arbejdet med at gøre Skovboskolen til en skole, der er meget miljøbevidst omkring energiforbrug. Pengene skal anvendes til at øge bevidstheden om det daglige forbrug, med henblik på ændrede adfærd hos såvel elever som ansatte. Dette gælder både forbrug af el (med et voldsomt stigende forbrug bl.a. på grund af mange computere, der til stadighed står tændte), vand og varme.
Pr. 1. januar 2007 fik Skovboskolen overdraget Center 10-bygningen samt den tilhørende træpavillon. Bygningen er ikke velisoleret, hvilket der bør satses på, dersom den fortsat skal anvendes af Skovboskolen.

Skovboskolens økonomi:
Skoledelen havde i 2007 et meget stort forbrug til lærervikarer. I forbindelse med fratrædelse af stillinger skal der udredes feriepenge, hvilket kan udgøre betragtelige beløb.
Ved tilbageholdenhed på alle områder i efteråret lykkedes at minimere underskuddet for skoledelen til 23.682 kr. for 2007 - et absolut tilfredsstillende resultat.
Skovboskolens SFO har overført et overskud på 610.960 kr. En større del af overskuddet skal anvendes i forbindelse med nye ting på legepladsen. Det usædvanlige overskud stammer fra udsættelse af legepladsrenoveringen samt den vakante stilling for afdelingslederen i SFO 2 i efteråret.

Skole/hjem-samarbejdet:
Skolebestyrelsen valgte i efteråret at foreslå en gennemgang af de gældende principper dels for at gøre både ansatte, elever og forældre ajour med dem samt at korrigere dem, hvis der var behov for dette.
På nuværende tidspunkt har skolebestyrelsen gennemarbejdet følgende principper:

  • sociale og kulturelle arrangementer (gældende fra næste skoleår)
  • godt ord igen (tiltaleformer elever/lærere/pædagoger)
  • mobiltelefon (lyd- og billedoptagelser)
  • skole/hjem-samarbejdet (gældende fra næste skoleår)

I efteråret afholdt skolebestyrelsen møde med kontaktforældrene omkring emnet konflikthåndtering.
Pia Borg, Køge Kommunes SSP-koordinator fortalte om, hvorledes forældrenes indsats kan fremme skolens rummelighed.
Efterfølgende har kontaktforældre i nuværende børnehaveklasse fået igangsat et forsøgsprojekt, hvor der gives forældrene mulighed for at deltage i et større konflikthåndteringskursus. Det ser p.t. ud til at tilslutningen er god. Kurset forventes gennemført i indeværende skoleår.

Skovboskolen fik tilbudt et foredrag om mobning via en forælder. Dette blev afholdt i januar, hvor ca. 80 mennesker hørte Stig Sørensen fra projekt Mobbeland give bud på, hvilke initiativer der kan tages for at stoppe mobning blandt børn.

Kommunikation mellem skolen og hjemmet:
Skolebestyrelsen har i indeværende år lagt op til at mest mulig information til forældre sker elektronisk. Den har samtidig sikret de forældre, der endnu ikke har adgang til den elektroniske kommunikation, ved at de ved henvendelse til kontoret kan få informationerne på papir.

Skolebestyrelsen vægter anvendelsen af ForældreIntra og skolens hjemmeside www.skovboskolen.dk som informationskanal. Dette er i overensstemmelse med ønsker på mødet med kontaktforældrene.

Skolebestyrelsen er tilfreds med det opbyggede system omkring kontaktforældre og forældrerådet i SFO.

Hyttetur, lejrskole og skolerejse:
Da skolerne i gammel Skovbo Kommune nu på lignende måde som skolerne i gammel Køge Kommune kun får midler til afholdelse af ét lejrskoleophold i skoleforløbet, har skolebestyrelsen valgt at gennemføre lejrskolen i 7. klasse, da Skovboskolen skal sikre, at de overførte elever fra Gørslev Skole også får en lejrskole.
Desuden har Skovboskolen valgt at prioritere en hyttetur i 3. klasse samt tilbud om en skolerejse for 9. årgang, hvor forældrene betaler for elevernes tur og hvor skolens efter de gældende regler skal afholde udgifterne til de ansatte, der deltager. Midler til de to sidste former for ture skal finansieres af Skovboskolens samlede økonomiske ramme.

Elevernes undervisning:
Der har i år været stor udskiftning i lærerpersonalet. Tre lærere har valgt at opsige deres stillinger. Diverse kurser - herunder et kursus af 6 ugers varighed - har bevirket, at klassernes undervisning i nogle perioder skulle læses af vikarer. To klasser har desuden måttet skifte klasselærer midt i skoleåret. Ledige lærerstillinger har været vanskeligere at få besat end først antaget.
Dette sammen med almindeligt sygefravær, langtidssygdom og omsorgsdage for mindre børn m.v. har været problematisk for nogle klasser.
Sikring af kvalitet i undervisningstilbudet er skolebestyrelsen opmærksom på.

Skolemad:
Efter vinterferien besluttede skolebestyrelsen på foranledning af elevrådet at indgå aftale med firmaet "Søster & Ko" om levering af skolemad. Madordningen skulle kunne opfylde en række krav bl.a. om produkternes sammensætning, distribution og betalingsmåde. Skolebestyrelsens indtryk er, at elever og forældre er tilfredse med den nye madordning.

Bygninger m.v.:
Der er etableret overdækket cykelparkering ved Vestervang. Desuden er der planlagt indkøb af nye borde og stole til en klasse.
Skolebestyrelsen har atter presset på, for at få rettet vejføringen ved tunnelen, så der kan blive gode oversigtsforhold. Der er udarbejdet et forslag, der også omfatter en omlægning af cykelstiføringen og parkeringsforholdene ved Skovboskolens hovedindgang. Skolebestyrelsen forventer, at arbejdet påbegyndes i skolens sommerferie 2008.
I kommende år vil Skovboskolen få 3 børnehaveklasser. Som prognoserne ser ud lige nu, vil der fortsat blive 3 børnehaveklasser de kommende år. I skoleåret 2008/2009 giver det ikke umiddelbart problemer med at rumme klasserne.
Specialklasserne vil i kommende skoleår blive placeret i samme område som normalklasserne.

Forskudt valg til skolebestyrelsen:
Der blev udskrevet forskudt valg til skolebestyrelsen. Det var dejligt, at der meldte sig 8 kandidater. Valget er netop gennemført og en ny skolebestyrelse er konstitueret.
Skolebestyrelsen har fået tre nye medlemmer. Skolebestyrelsen ser frem til de kommende to års arbejde herunder valg af ny skoleledelse til Skovboskolen.

      På vegne af skolebestyrelsen
      formand Ejner Vismoes Andersen


Sidst opdateret den 30. marts 2008