Skolebestyrelsens årsberetning 2008 - 2009

Året har været præget af den nye struktur med en ny fællesledelse mellem Skovboskolen og Gørslev Skole, samt den nye bestyrelse, hvor vi har fået 3 nye medlemmer.

Valg til bestyrelsen

I foråret 2008 var der valg til Skolebestyrelsen. Her blev Bo Høier, Nette Schultz og Rikke Søndergaard valgt ind. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Peter Knappmann som formand og Nette Schultz som næstformand.

Ved udgangen af året er Knud Birkedal udtrådt af bestyrelsen, da han ikke længere har børn på skolen.
Første suppleanten blev indkaldt, men har efterfølgende fået tilladelse af Køge Kommune til at udtræde igen. Anden suppleanten er herefter indkaldt.


Ny fælles ledelse på Skovboskolen og Gørslev Skole

I april 2008 besluttede Køge Byråd at der skulle indføres fælles ledelse mellem Skovboskolen og Gørslev Skole. Dog stadig således at der er to selvstændige skoledistrikter.

I den forbindelse fik bestyrelsen mulighed for at deltage i ansættelsen af de nye medlemmer til den fælles ledelse.

Det første medlem af den nye ledelse som blev ansat var Per Skøt. Per startede den 1. august som skoleleder for de to skoler. Efterfølgende er stilling som pædagogisk afdelingsleder besat af Anne Mikkelsen. Anne startede efter efterårsferien.

Den sidste ledige stilling var som administrativ afdelingsleder. Denne stilling blev besat af Christian Steffensen pr. 1. november. Den nye ledelse består herefter af Per, Anne, Annemette og Christian som alle dækker begge skoler.

Ledelsen har efterfølgende lavet en ansvarsfordeling af opgaverne, således at der er en klar fordeling af disse.


Virksomhedsplan

I skoleåret 2008/2009 er og bliver der arbejdet med den virksomhedsplan som vi udarbejdede sidste år. Der har blandt andet været arbejdet en del med teamudvikling. De primære fokusområder i den tidligere plan er følgende:

 • Udvikling af den fleksible og faseopdelte skole
 • Brobygning - f.eks. børnehave/SFO/skole
 • Samarbejde mellem skole og SFO del
 • Udvikling af skolens specialcenter
 • PersonaleIntra, ForældreIntra og ElvevIntra som den bærende kommunikationssøjle
 • Udvikling af læseindsatsen
 • Evaluering og dokumentation
 • Skolens pædagogiske udviklingscenter (læringscenter)

Virksomhedsplanen for skoleåret 2009/10 er blevet udarbejdet her i foråret. Virksomhedsplanen for det kommende skoleår er en videreførelse af den foregående med følgende primære indhold:

 • Skoleudvalgets indsatsområder
 • Teamsamarbejde
 • Læringsstile
 • Konfliktløsning
 • Fælles ledelse
 • Anerkendende pædagogik
 • Kompetencecenter
 • Mål og indholdsbeskrivelse for SFO 1

Virksomhedsplanen skal godkendes af Skoleudvalget inden den bliver offentliggjort på skolens hjemmeside.


Skole/hjem-samarbejde

Der har været afholdt et kontaktforældremøde i efteråret. Mødet var meget velbesøgt. De fremmødte kontaktforældre fik mulighed for at komme med kritik, drømme og realisme. Disse er efterfølgende indsamlet og fordelt mellem de forskellige udvalg som er nedsat. Arbejdet med de indsamlede punkter skal tages op i den kommende periode.

Bestyrelsen har arbejdet videre med at gennemgå skolens principper. En række af disse er i løbet af året gennemgået for at sikre, at de stadig er ajour. Dette arbejde vil fortsætte i det kommende år. Nogle principper vil kunne laves sammen med Gørslev Skole, således at vi er klar til den fremtidige fælles bestyrelse. Dette har allerede udmøntet sig i det første fælles princip, nemlig princippet for indslusning fra Gørslev Skole.

Samarbejdet med elevrådet har været godt. De er kommet med rigtig mange gode ønsker, som vi desværre ikke alle har kunnet opfylde.


Høringssvar

Bestyrelsen har igennem året udarbejdet en række høringssvar. Svarene har omfattet kommentarer til følgende emner:

Budgetforslag 2009-2012,
Strukturændring - vedtægt for Køge Skolevæsen,
Ferieplan for skoleåret 2010/11
Ny klubstruktur


Tunnelprojekt

Tunnelprojektet bliv ikke som forventet til noget, da der pludselig blev indført et anlægsstop.
Bestyrelsen har forsøgt at fremhæve at der er tale om en trafikforanstaltning, men det har ikke været muligt at komme igennem med det.


Trivselsambassadører

Bestyrelsen har været med til at få trivselsambassadører i gang på Skovboskolen. Det er lykkes at få en gruppe på 10 meget engagerede medlemmer fordelt på næsten alle klassetrin. Alle medlemmer er rekrutteret blandt kontaktforældrerne.
Vi venter os meget af dette arbejde


Regnskab for 2008

Regnskab for 2008 udviser et underskud på ca. kr. 200.000,00 for skoledelen. SFO'en fik et overskud på kr. 114.000,00, som overføres til 2009.

Hovedårsagen til underskuddet ligger i en reduktion af tilskud som er blevet trukket tilbage efter regnskabsafslutningen. Dette beløb udgør ca. kr. 125.000,00.


Det kommende år

Arbejdet i 2009 vil udover de løbende høringer komme til at dreje sig om den kommende sammenlægning af de to skolebestyrelser. Der er nu aftalt det første fælles skolebestyrelsesmøde og det første princip er nu udarbejdet i fællesskab som nævnt ovenfor.

I foråret 2010 skal der igen afholdes skolebestyrelsesvalg med henblik på den fælles bestyrelse for Skovboskolen og Gørslev Skole.Bjæverskov den 24. marts 2009

På vegne af skolebestyrelsen
Peter Knappmann
Skolebestyrelsesformand


Sidst opdateret den 26. marts 2009