Skolebestyrelsens årsberetning 2009 - 2010

Din - Min: Vores skole


Skovboskolen er vores fælles skole. Både som elev, ansat og forælder har vi alle glæde af en skole, hvor vi hver især føler ansvar for at bidrage til at gøre den til et rart, lærerigt og godt sted at være. Nogen kan bidrage med meget, andre kan bidrage med lidt, og begge dele er lige vigtige i det daglige puslespil med at få en skole til at trives og udvikle sig.

I det forgangne år, har skole og SFO på flere måder udviklet sig i en rigtig god retning. Teamsam-arbejdet blandt lærerne og mellem lærere og pædagoger er blevet en naturlig del af skolens hverdag, og bidrager positivt til læringsmiljøet på skolen. Ligeledes er skolens kompetencecenter blevet en god sparringspartner til klasser hvor der er brug for ekstra indsats både fagligt, f.eks. læsevejlederne, eller socialt, f.eks AKT-hjælp (Adfærd, Kontakt og Trivsel).

Den nye ledelse på vores skole, er nu ikke helt så ny mere, og mange gode rutiner er kommet op at køre. Skolen har i løbet af året måttet sige farvel til flere medarbejdere som er gået på pension, og vi siger dem tak for den tid de har været på skolen, og har derfor også sagt goddag til flere nye med-arbejdere, som vi er glade for er blevet en del af vores fælles skole. Alt i alt har vi en skole og SFO, som er velfungerende, men dermed ikke sagt at alt er godt, der er stadig plads til forbedringer. Så gå kritisk og konstruktivt ind i debatten, når der er noget, som kan gøres bedre, det er sådan en skole udvikler sig i den rigtige retning.

Forældre og velfungerende kontaktforældre har stor betydning for, at eleverne i en klasse trives og kommer videre på en god måde, når konflikter opstår. Skolens trivselsgruppe, som består af frivillige trivselsambassadør forældre, har i løbet af 2009 deltaget i forældremøder i indskolingen og uddelt trivselsfolderen med gode råd og vejledning til at komme godt i gang med kontaktforældre og forældresamarbejdet i klassen.

Den årlige efterårsdebat 2009 med alle skolens kontaktforældre var både kritisk og konstruktiv. Det primære debatemne var ”Indsats mod rygning blandt skolens elever”, hvor den foruroligende tendens til at flere og flere elever på skolen starter med at ryge blev debatteret. Der var bred enighed om, at skolen skulle iværksætte både præventive og her og nu tiltag, og mange gode forslag var oppe at vende. Dette er der nu arbejdet videre med på bestyrelsesmøder og medarbejdermøder, og det forventes at den øgede opmærksomhed og konsekvens overfor problemet vil give flere røgfri elever i skoletiden.

Skolens økonomi her i starten af 2010 er ikke tilfredsstillende. Vi har måttet overføre et underskud på 690.000 kr. fra sidste år, primært pga. højt sygefravær herunder langtidssygemeldinger. Dette skal der arbejdes af på i form af omprioriteringer/besparelser for budgettet 2010. Det er ikke særlig sjovt, men det skal gøres, for at skolen kan bevare en vis grad af råderum til prioritering af skolens drift. SFO’ens økonomi er tilfredsstillende.

Skovboskolens og Gørslev Skoles skolebestyrelser har i løbet af året haft flere fælles bestyrelses-møder i bestræbelserne på, at gøre opstarten af den kommende fælles skolebestyrelse for begge skoler så gnidningsfri som mulig. Den kommende fælles skolebestyrelse bliver valgt til skole-bestyrelsesvalget her i foråret 2010 og træder endelig i kraft august 2010. Begge skoler er sikret mindst to repræsentanter blandt de i alt syv forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og deriblandt er skolens specialklasserække også sikret en repræsentant. Vi har brug for engagerede forældre til skolebestyrelsesarbejdet, så mød op til valgmøde på skolen den 23. marts!


Lidemark den 14. marts 2010

Skovboskolens Skolebestyrelse

v/ Nette Schultz, Formand


Sidst opdateret den 22. marts 2010