En skole under forandring

Årsrapport for
skoleåret 1999/2000

Referent
Halvejen 2,  4632 Bjæverskov
Tlf. 56 87 01 26   Fax: 56 87 02 61
www.skovboskolen.dk

Indledning:

Der er i skoleåret 1999/2000 sket så mange nye ting på Skovboskolen, at skolens bestyrelse har besluttet sig for at udarbejde en skriftlig årsrapport.
På mødet den 23. august aflagde skolebestyrelsen en mundtlig årsrapport for Skovboskolens virke i det sidste skoleår, og denne rapport er en uddybning af den mundtlige rapport med den debat der var på årsmødet.
Bestyrelsen vil gerne modtage kommentarer til denne måde at aflægge årsrapport på overfor forældre, medarbejdere, m.m.

Folkeskolen generelt - og dermed også Skovboskolen - er i disse år inde i en stor udvikling. Overskriften for denne årsrapport er derfor - "Skovboskolen - En skole under forandring". Vi vil i årsrapporten komme ind på følgende 4 hovedområder:

  • Pædagogiske aktiviteter
  • Ny ledelse og ny ledelsesstruktur
  • Bygningsrenoveringen
  • Antal elever og lærere.

Pædagogiske aktiviteter:

Elevsamtaler:

Det blev det første år, hvor vi på Skovboskolen gennemførte de systematiske målsætningssamtaler med den enkelte elev. Vi valgte at gennemføre samtalerne som forsøg, da vi ikke havde megen erfaring i, eller adgang til erfaring på dette område. Vi valgte at gennemføre 4 målsætningsamtaler med hver enkelt elev i skoleåret 1999/2000. Vores konklusion er, at disse målsætningssamtaler er værdifulde for både elev og lærer. Det er for meget at holde 4 af disse samtaler pr. år, da anvendelsen af ressourcer ikke står i forhold til udbyttet. Fra skoleåret 2000/2001 vil vi gennemføre 2 elev - lærer samtaler pr. år, hvilket vi mener er optimalt for alle parter.

Teamsamarbejde:

Der er i sidste skoleår anvendt en del ressourcer på at vurdere mulighederne for, og planlægge, hvordan vi på Skovboskolen kunne indføre begrebet teamsamarbejde. Vi mener, at der er store fordele for både elever, lærere og skolen, hvis der blev etableret lærerteams omkring de enkelte klasser.
Nogle af fordelene er, at der er flere lærere, som den enkelte elev kan henvende sig til, samtidig med at man i planlægningen af undervisningen har nemmere ved at arbejde med emner og projekter på tværs. Vi forventer os meget af denne måde at organisere undervisningen og arbejdet på.
I dette skoleår afprøver skolen to typer af teams: klasseteams og fagteams. Sideløbende hermed forsøger vi os med et begreb vi kalder selvstyrende lærerteams på 1. og 10. klassetrin.
I dette skoleår har skolen besluttet at gøre udvikling af lærerteams til et indsatsområde og har i denne forbindelse engageret Erik Torm til at være procesmager.

Teamsamarbejde:

Indskolingen: Vi har siden begyndelsen på vores byggeprojekt arbejdet målrettet hen imod et fælles indskolingsafsnit. Det vil sige, at vi fysisk vil anvende de samme lokaler til undervisning i 0. til 2. klasse og SFO-1. Vi har i det sidste skoleår arbejdet videre med arbejdet omkring en fælles indskolingspædagogik. Vi har i det sidste skoleår haft et lokalefællesskab mellem undervisningsdelen og fritidsdelen, hvilket også fortsætter i år.
Inden vi fastlægger den endelige indskolingspædagogik, vil vi afvente resultaterne af teamssamarbejdet omkring 1. klasse.

EDB eller IKT !:

Vi har i det sidste skoleår arbejdet videre med vores EDB politik. Det er med lidt stolthed i stemmen, at vi omtaler vores EDB strategi og –politik, da det stadig er en af de mere moderne i Danmark. En ting der er bedre, er at vort arbejde med EDB'en har givet fine resultater. I sidst skoleår fik vi så vores egen hjemmeside, som vi også vil karakterisere som en af de bedre. Vi vil bede jer alle om at kigge på www.skovboskolen.dk. Der er utroligt mange informationer, og vi syntes, at det er dejligt at se at elevernes projekter og opgaver fylder så meget som de gør.

Læseplaner – "Hjemkundskab i 4. klasse":

Et af skolebestyrelsens ansvarsområder er også godkendelse af læseplaner. Det er ikke et arbejde vi har brugt megen tid på i det forgangne år, men vi har dog nu fået godkendt en ny læseplan for hjemkundskab i 4. klasse.

Skole – Hjem samarbejdet:

Det har i flere år været et af skolebestyrelsens højst prioriterede områder. Vi har i år arbejdet med en fornyelse i dette samarbejde, hvor vi bl.a. har revideret og omprioriteret indsatsen på dette område. Vi har i flere klasser testet en ny form for forældrekonsultation, hvor vi har prioriteret at samtalen skal fokuseres på den enkelte elev, og dennes udvikling. Altså ikke alene sammenlignes med klassen, men også sammenlignes med egen udvikling.
En anden væsentlig del af skole - hjem samarbejdet er vores klasserepræsentant system. Dette system synes vi fungerer godt, selvom der selvfølgelig også her er forskel på de opnåede resultater. Det lykkedes sidste år at få nogle af klasserepræsentanterne til at deltage i nogle af skolebestyrelsens projekter, hvilket vi hilser velkomment.

"Mobbe" – udvalgene:

Ordet "Mobning" optræder med jævne mellemrum i den offentlige debat, men så sandelig også på vores skole. Spørgsmålet er altid: Hvor udbredt er det ? Hvad er Mobning ? Bliver mit barn mobbet ? Hvad gør skolen ved det ? osv.
Spørgsmålene var for os svære at besvare. Derfor besluttede vi os for at undersøge dette diskussionsemne nærmere. Vi har i bestyrelsen besluttet at angribe denne sag på en ny måde. Det sker nemlig ved, at vi i den første fase lader medarbejderne arbejde med sagen, det samme gør eleverne igennem elevrådene, og skolebestyrelsens folkevalgte lader klasserepræsentanterne deltage i vores arbejde.
Indtil nu har vores arbejde ført til spørgeskemaundersøgelsen før sommerferien, og vi vil arbejde videre med denne opgave i dette skoleår.
Målet er at få problemet belyst, samt få en beskrivelse af hvordan vi arbejder med den opgave på Skovboskolen. Det er jo et af de mange områder der giver de bedste resultater, når vi har et stærkt skole – hjem samarbejde. Vi forventer at have en handlingsplan færdig på dette område til maj 2001.

Nye principper for vikardækningen:

De fleste hjem har nok bemærket et usædvanligt stort forbrug af vikarer i sidste skoleår, samt et stort antal aflyste timer. Det var et specielt problem i sidste skoleår, men vi besluttede alligevel, at de vedtagne principper for vikardækning trængte til en modernisering og tilpasning. Vi synes selv, at vi under de givne omstændigheder har fået nogle enkle og pædagogisk forsvarlige principper vedtaget. Vi glæder os til at se dem afprøvet i praksis.

Ny skolekantine:

Det er elevrådenes fortjeneste, at vi fra dette skoleårs start har fået indført en kantineordning. Det har været et emne vi har arbejdet med ved flere lejligheder igennem de seneste år, uden dog at finde en brugbar løsning.
Den løsning vi har fundet nu, er forholdsvis billig for skolen, idet varerne bliver produceret udenfor skolen af Skov's Selskabsservice, der også selv står for salget med hjælp fra bl.a. 10. klasses elever. Vi håber meget, at denne ordning bliver en succes, og at vi på længere sigt får en "meget mindre" trafik til centeret i det store spisefrikvarter.

Ny Skoledelse og ledelsesstruktur:

Pr. 1. august 1999 overtog Bent Elhegn arbejdet som skoleinspektør, og Jørgen Hansen blev konstitueret som viceinspektør, indtil bestyrelsen havde fået færdigforhandlet Skovboskolens ønske om en ny ledelsesstruktur.
Det arbejde blev færdig i januar/februar måned, med et for os positivt resultat, idet vi fik lov til at prøve vores ønske om at have et ledelsesteam på Skovboskolen.
Pr. 1. maj fik vi ansat Jan Mindegaard, som afdelingsleder og souschef, og pr. 1. august i år Hans Peter Stokholm som afdelingsleder.

Vi er mange, der forventer os meget af dette team, og håber og regner med at beslutningen er den rigtige, således at ordningen kan gøres permanent, når forsøget udløber til august 2003.

Bygningsrenoveringen:

I midten af oktober 1999, gik vi endelig i gang med renoveringen af vores skole. Der er to ting i denne renovering, nemlig renovering af en 30 år gammel skole inklusive udbygning til ca. 200 elever mere frem til år 2007. I denne del er også medregnet en fornyelse af vores lokaler, så vi er tilpasset kravene i den nye folkeskolelov.
Den anden del af renoveringen – og den tales der mest om – er den del der omfatter bekæmpelsen af vores svampe- og indeklimaproblemer.
Det er et stort projekt vi er i gang med, og nogle gange går det fint, og andre gange er vi lidt utålmodige. Vi har haft lidt modgang – bl.a. to storme. Vi følger stort set planerne, med en fortsat planlagt færdiggørelse pr marts 2002.
Det der ikke går som ventet er, at der i nogle bygninger har vist sig stadig at være nogle fugtproblemer – ikke svampeproblemer, men fugtproblemer.
Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget endelig tilbagelevering af noget bygningsafsnit overhovedet, idet vi stadig arbejder på at nå de fastsatte grænseværdier.
Det er selvfølgelig frustrerende, at vi endnu ikke har fået færdig renoveret et eneste af de planlagte bygningsafsnit. Vi er dog glade for at vi har kunnet tage dem i brug, men en forsinkelse på op imod 4 måneder er meget. Der er ingen tvivl om, at vi nogle dage kunne ønske os at det gik lidt stærkere, og at vi nogle dage kunne undvære nogle af de mange udfordringer, som vi har haft.
Når det er sagt, er skolebestyrelsen tilfreds med, at der stadig arbejdes 100 % koncentreret om at løse vores indeklimaproblemer, og at vi får god hjælp af eksperter på både fugt og svampeområdet.
Pr. 1. august tog vi vores nye administrationslokaler og lærerværelse i brug, hvilket har givet os adgang til mange ekstra midlertidige rum i den tid der går med renovering af den resterende del af skolen.

Antal lærere og elever på Skovboskolen:

Ved indgangen til dette skoleår kan vi konstatere, at Skovboskolen har 429 elever fordelt på 25 klasser og ved skolen er ansat 49 lærere inkl. ledelsen.
På personalesiden blev der pr. 01.08.1999 ansat 4 lærere, alle nydimitterede. I løbet af dette skoleår rejste 2 lærere, 1 gik på pension og 1 gik på barsel. Til erstatning herfor blev i løbet af året ansat 2 og 1 lærer kom på fuld tid.
Ved dette skoleårs start ansatte vi 5 lærere, hvoraf 2 var nydimitterede. Set over denne korte periode kan vi konstatere, at der har været en udskiftning på ca. 20 % på personalesiden.
Vender vi os mod elevsiden, kan vi se at Skovboskolens elevtal har været næsten konstant gennem de sidste 3 skoleår. Fra 439 i 1998/99, til 426 i 1999/2000 og til 429 i dag.
Hvis vi betragter klassekvotienten blandt almen klasserne kan vi derimod se en stigning fra 19,23 elev pr. klasse i 1998/1999, til 19,6 elev pr. klasse i 1999/2000 og endelig til 19,95 elev pr. klasse i dag.

Skovboskolens Bestyrelse vil gerne takke for et godt og konstruktivt samarbejde med elever, forældre, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.

Bjæverskov – August 2000.

Skovboskolens Bestyrelse.


Sidst opdateret 9. september 2000