OmSorgs-Plan
Skovboskolen

Yinyan

"At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.
Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan f.eks. være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller på skolen, skilsmisse, langvarig sygdom blandt de nærmeste eller mere socialt betingede kriser som f.eks. misbrug i hjemmet.
Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt, at skolen er parat og rustet til at træde til i disse situationer. Det er samtidig vigtigt at understrege, at den hjælp skolen umiddelbart kan tilbyde, tager udgangs-punkt i medmenneskelig støtte."

(DLF, Skole og Samfund samt Kræftens Bekæmpelse: Børn i sorg)

Skolens beredskab og generelle forholdsregler

 

Forholdsregler ved sorg/krise-situationer

Skolens indsats i forbindelse med sorg/krise-situationer koordineres af en OmSorgs-gruppe. Den af skolens ansatte der bliver klar over en sorg/krise-situation har pligt til at henvende sig til en af OmSorgs-gruppens medlemmer.

Ved følgende situationer skal OmSorgs-gruppen straks kontaktes:

 • Dødsfald eller alvorlige ulykker blandt en af skolens elever
 • Dødsfald blandt en af skolens elevers søskende eller forældre
 • Dødsfald blandt personalet
 • Selvmord/selvmordsforsøg blandt skolens elever eller forældre

I andre situationer kontaktes OmSorgs-gruppen i arbejdstiden. Det drejer sig f.eks. om:

 • Ulykker/overfald på skolens elever

  Der er situationer hvor OmSorgs-gruppen skal kontaktes, men hvor kontakten ikke haster:

 • Livstruende sygdom


  OmSorgs-gruppen

  OmSorgs-gruppen består af ledelsesrepræsentanter, personalerepræsentanter og psykolog:

  Skoleleder   
  Pædagogisk afdelingsleder      
  SFO-leder   
  Specialcenterkoordinator   
  AKT-pædagog   
  Skolepsykolog   

   

  OmSorgs-gruppens opgaver

  Skolens leder har indkaldende myndighed.
  OmSorgs-gruppen har til opgave:

  • at indkalde klasselærer m.fl. og primærpædagog til koordineringsmøde ved sorg-/krisesituationer
  • at opsamle og videndele erfaringer
  • at vedligeholde sorg-/kriseplaner
  • at vedligeholde krisekasse

  Koordineringsmøde

  På koordineringsmødet skal følgende forhold afklares:

  • Hvad er facts - er der oplysninger nok – hvis ikke hvordan og af hvem skal de skaffes
  • Hvem skal orienteres, hvordan og af hvem
  • Hvem kontakter hjemmet (normalt klasselærer/primærpædagog)
  • Hjemmebesøg efter de pårørendes ønsker
  • Orientering af personale
  • Orientering af eleverne:
   - klassen, afdelingen, alle
   - mindestund
  • Orientering af forældre: klassens, alle
  • Opfølgning på kort og langt sigt:
   - barnet
   - hjemmet
   - personale
  • Flagning og anden markering på skolen
  • OmSorgs-gruppen/skoleledelsen fungerer som støttepersoner for lærer/pædagog
  • Begravelse og evt. inddragelse af præst

  Handleplaner

  Skolens handleplan vil afhænge meget af den konkrete situation. I denne folder er medtaget eksemplariske handleplaner for følgende situationer:

  • Når et barn på skolen dør
  • Når et barn mister en af sine nærmeste (forældre eller søskende)
  • Det kollegiale tab
  Disse handleplaner dækker de situationer, der kræver øjeblikkelig handling. Det gør selvmord blandt skolens elever eller forældre også, men her vil handleplanen afhænge meget af den konkrete situation.

  Handleplanerne i dette hæfte vil kunne bruges til inspiration.
   

  Krisekasse

  Der etableres en krisekasse med følgende indhold:

  • Lys + tændstikker.
  • Dug
  • Liste over egnede sange
  • Børnebibel og andre tekstforslag
  •  
  Krisekassen opbevares på kontoret.
  Krisekassen vedligeholdes af OmSorgs-gruppen.
   

  Litteraturliste
  På skolens bibliotek findes

  • Liste over egnede uv-materialer
  • Ideer til skønlitterære bøger/digte
  • Materialer om sorgreaktioner
  • Oplysninger om kommunale tilbud for børn og forældre
  • DLF, Skole og Samfund samt Kræftens Bekæmpelse: Børn i sorg
  • Kræftens Bekæmpelse: OmSorg handleplan 1998

   

  Når et barn på skolen dør

   

  Information og koordinering

  • Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter en fra OmSorgs-gruppen
  • OmSorgs-gruppen orienterer straks klasselærer og primærpædagog
  • OmSorgs-gruppen indkalder klasselærer og primærpædagog til koordineringsmøde
  • Skolelederen er ansvarlig for tilkaldelse af professionel hjælp, hvis det skønnes nødvendigt.
  • Skoleledelsen informerer så hurtigt som muligt skolens medarbejdere om dødsfaldet·
  • Klasselærerne eller anden lærer der kender klasserne informerer om at der er sket et dødsfald (og at der skal være en fælles mindestund)
  • Der flages på halv når alle (elever) på skolen er orienteret om dødsfaldet - skoleledelsen er ansvarlig

   
  I de(n) direkte berørte klasse(r)

  • Klasselæreren er sammen med en anden lærer eller primærpædagogen i lokalet når de første elever ankommer
  • Elevens plads kan være markeret på en speciel måde f.eks. med lys (fra krisekassen)
  • Man taler meget grundigt om hvad der er sket
  • Man snakker med eleverne om den døde. Det kan være en god ide at lade eleverne lave materiale om den døde til forældrene. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier.
  • Hvis det føles naturligt, kan der bruges materialer fra krisekassen
  • Der skal være mulighed for aktiviteter, der ikke har med død at gøre
  • Det skal sikres, at ingen elever sendes hjem til et tomt hus. Eleverne kan evt. gå i SFO indtil forældrene kommer hjem. De store skal opfordres til at sidde samlet et sted på skolen sammen med en lærer/pædagog de kender godt indtil de kan tage hjem til forældrene.

   
  Afholdelse af mindestund for hele skolen eller i afdelingerne

  • Ledelsen står for arrangementet
  • Lys
  • Der orienteres om dødsfaldet
  • Der synges en sang og evt. oplæsning af tekststykke
  • Klasselæreren eller en anden lærer der kender klasserne godt følger eleverne til klasselokalet og bliver hos dem resten af timen

   
  Første kontakt til hjemmet

  Klasselæreren/primærpædagogen (alternativt skoleledelsen) tager kontakt til hjemmet og tager eventuelt på hjemmebesøg for at:

  • Få klarlagt hændelsesforløbet
  • Aftale om der er oplysninger, der ikke må videregives til tredje part
  • Orientere om, hvad vi/skolen kan gøre for at hjælpe
  • Fortælle, hvad der vil ske på skolen i løbet af de(n) første dag(e)
  • Afklare om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet

   
  Kontakt til klassens forældre

  Klasselærer og støtteperson sørger for:

  • At forældrene informeres grundigt om dødsfaldet og begravelsen enten skriftligt eller på et møde
  • Så hurtigt som muligt efter dødsfaldet at arrangere et møde for forældrene, hvor der orienteres om børns sorgreaktioner (psykolog)

   
  Anden kontakt til hjemmet

  Klasselæreren/primærpædagogen tager kontakt til hjemmet med det formål at:

  • Fortælle om forløbet i klassen
  • Aflevere en buket og evt. et lille brev fra skolen og personalet
  • Indhente oplysninger om begravelsen
  • I samtalens løb finder man ud af om forældrene ønsker at begravelsen foregår i stilhed, dette respekteres, ellers deltager de der kan og vil

   
  Begravelsen

  • Præsten kan kontaktes og komme i klassen for at fortælle om begravelsen. Besøget kan foregå før eller efter begravelsen.
  • Hvis elever skal deltage i begravelsen opfordres til at dette sker sammen med forældre (eller en anden voksen)
  • Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager mindst en ledelsesrepræsentant for skolen
  • Ledelsen sørger for bårebuket

   
  Dødsfald i forbindelse med skoleaktivitet

  • De berørte skoleelever må så vidt muligt holdes sammen i timerne efter.
  • Der udnævnes én, som er den ledende person i forløbet.
  • Der findes et passende sted/lokale, hvor gruppen kan være samlet.
  • Voksne skal være til stede, så de berørte elever ikke er alene.
  • Børnenes behov og ønsker opfyldes, f.eks. omsorg, tilkaldelse af forældre, praktiske ting.
  • Tale om det skete, så oplevelsen genfortælles. Lytte.
  • Den særlige OmSorgs-gruppe tilkaldes.
  • Orientering om mødetid og sted for næste dag.
  • Planlægge næste dag.
  • I det videre forløb gælder hovedreglerne, som omtalt ovenfor.
  • Klasselæreren/primærpædagogen (alternativt skoleledelsen) tager kontakt til det ramte hjem (evt. personligt fremmøde).

   
  Opfølgning

  • Man skal være opmærksom på, at der kan være reaktioner p.g.a tætte relationer til børn/søskende i andre klasser

   
  Hvis dødsfaldet sker i en ferie

  Den person der først får kendskab til dødsfaldet kontakter en fra OmSorgs-gruppen.
  Denne person sørger for:

  • Kontakt til klasselærer/primærpædagog
  • Aftale om kontakt til hjemmet
  • Bårebuket til og deltagelse ved begravelsen
  • Skriftlig information til SFO, klassens forældre samt klassens øvrige lærere
  Forløbet i klassen foregår den første dag efter ferien som beskrevet ovenfor.
  Der arrangeres mindestund den første dag efter ferien.

   

  Når et barn mister en af sine nærmeste
  (forældre eller søskende)

   

  Information og koordinering

  • Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter en fra OmSorgs-gruppen
  • OmSorgs-gruppen orienterer straks klasselærer og primærpædagog
  • OmSorgs-gruppen indkalder klasselærer og primærpædagog til koordineringsmøde
  • Skoleledelsen informerer så hurtigt som muligt skolens medarbejdere om dødsfaldet

   
  Første kontakt til hjemmet

  Klasselærer/primærpædagog kontakter hjemmet for at aftale:

  • Hjemmebesøg, hvis det ønskes af de pårørende
  • Hvem der foruden klassen skal orienteres og om hvad
  • Hvornår og hvordan klassen skal orienteres
  • Planer for barnets tilbagevenden til skolen

   
  I barnets klasse

  • Klasselæreren/primærpædagogen informerer klassen

   
  Kontakt til klassens forældre

  • Klasselæreren sørger for orientering af forældregruppen, herunder kontakt til forældrerepræsentanter med henblik på buket til begravelsen

   
  Anden kontakt til hjemmet

  • Klasselærer/primærpædagog er ansvarlig for at der sendes en personlig hilsen/buket til hjemmet
  • kontakt til det berørte hjem, hvor der orienteres om hvad skolen har gjort, der laves aftaler om den fremtidige indsats, herunder om evt. deltagelse ved begravelsen samt om elevens tilbagevenden til skolen

   
  Begravelsen

  • Klasselæreren, primærpædagogen samt en repræsentant for ledelsen deltager i begravelsen
  • Ledelsen sørger for blomster

   
  Opfølgning

  • Lærerteamet og pædagogerne skal i den følgende tid være opmærksomme på barnets sorgreaktioner og være parate til at hjælpe barnet
  • OmSorgs-gruppen sørger for at lærere og pædagoger i den følgende periode mødes for at drøfte barnets situation
  • OmSorgs-gruppen sørger for at der via klasselærer/primærpædagog etableres en opfølgning mellem skolen og hjemmet

   
  Hvis dødsfaldet sker i en ferie

  Den person der først får kendskab til dødsfaldet kontakter en fra OmSorgs-gruppen.
  Denne person sørger for:

  • Kontakt til klasselærer/primærpædagog
  • Aftale om kontakt til hjemmet
  • Blomster til og deltagelse ved begravelsen
  • Skriftlig information til klassens forældre, SFO og klassens øvrige lærere
   Efter ferien:
  • Personalet orienteres den første dag efter ferien
  • Klassen orienteres den første dag efter ferien

   

  Det kollegiale tab

   

  Information og koordinering

  • Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter en fra OmSorgs-gruppen
  • Skolens leder og/eller SFO-leder orienterer straks/hurtigst muligt personalet (gerne pr. telefon)
  • Skolens personale samles i personalerummet til kort mindehøjtidelighed
  • Særligt berørte personaler kan gives fri resten af dagen
  • Klasselærerne informerer klasserne om at der er sket et dødsfald (og at der skal være en fælles mindestund)
  • Der flages på halv når alle (elever) på skolen er orienteret om dødsfaldet - skoleledelsen er ansvarlig
  • hjemmene underrettes via brev

   
  Kontakt til familien

  • Skoleleder eller SFO-leder tager kontakt til familien samme dag:
   - hilsen/kondolence
   - hvilke forventninger har familien til skolen
   - orientering om hvad skolen har planlagt

   
  I direkte berørte klasser

  • En ledelsesrepræsentant informerer sammen med klasselæreren/primærpædagogen klassen
  • Der tages i OmSorgs-gruppen stilling til hvordan resten af skoledagen skal forløbe

   
  I andre klasser

  • Klasselæreren informerer
  • Der tages i OmSorgs-gruppen stilling til, hvordan resten af skoledagen skal forløbe

   
  Afholdelse af mindestund for hele skolen

  • Ledelsen står for arrangementet
  • Der orienteres om dødsfaldet så detaljeret som muligt
  • Der synges en sang og evt. oplæsning af tekststykke
  • Klasselærerne eller anden lærer der kender klasserne følger eleverne til klasselokalet og bliver hos dem resten af timen

   
  Begravelsen

  • Repræsentanter fra ledelsen samt ansatte, der ønsker det, deltager
  • Ledelsen sørger for bårebuket

   
  Opfølgning

  • Børn
  • Familien
  • Ny lærer/pædagog
  • Tætte samarbejdspartnere
  • OmSorgs-gruppen vurderer om der skal arrangeres et møde for forældrene i de berørte klasser hvor der orienteres om børns sorgreaktioner (psykolog)

   
  Hvis dødsfaldet sker i en ferie

  • Der gennemføres det af ovenstående der kan lade sig gøre
  • Der sendes brev til forældre i særligt berørte klasser med oplysning om dødsfaldet og skolens forholdsregler og planer
  • Der tages kontakt til kontaktforældre i særligt berørte klasser med henblik på deres involvering ved begravelse (blomst, deltagelse)
  • Orientering af elever samt mindestund afholdes første skoledag efter ferien

   


  Forslaget fremlagt og godkendt på skolebestyrelsesmødet den 3. juni 2008.


 • Sidst opdateret den 9. juni 2008