Virksomhedsplan for
Bjæverskov Skolefritidsordning

INDHOLD:

Værdier, normer og kultur.
Hvem er vi?
Generelle mål.
Åbningstider.
SFO's Forældreråd.
Personalemål.
SFO1.
SFO2.


Det er forældrene, der har det overordnede ansvar for børnenes opdragelse. Skolens og SFO’ens opgave er at støtte forældrene i denne opgave med udgangspunkt i følgende værdigrundlag:

Værdier, normer og kultur

Værdigrundlaget er forpligtende for alle parter.


TOP
Hvem er vi?

Pr 22. september 2006 ser persongalleriet således ud:

SFO-leder:Annemette JørgensenAMJ
Souschef + afd.leder SFO2:Jens Jørn BruunJJB
Afd.leder SFO1:Linda SølundLSØ
Pædagog:Ulla KochUKO
Pædagog:Lars Morten LundLML
Pædagog:Bjarke PhilipsenBJP
Pædagog:Flemming StemarkFLS
Pædagog:Kirsten Aagaard SørensenKIS
Pædagog:Linda NielsenLIN
Klubpædagog:Rie SerupRIS
Pædagog:Lene Fog JørgensenLJØ
Medhjælper:Carina WilleCWI
Medhjælper:Lisbeth PedersenYLP
Medhjælper:Ruth VadstrupRVA
Medhjælper:Pia RønneboPRØ
Medhjælper:Kristian MisserKMI
Medhjælper:Sonny MathiasenSMA
Forældrerådsformand:Heidi Larsen,valgt 2006

TOP
Generelle mål

SFO’en skal være med til at udvikle børnenes motoriske og sociale færdigheder. Det er her kammeratskabsrelationerne indgås og styrkes. Det er via skolen som helhed og SFO’en i særdeleshed, at børnene kan skabe deres sociale netværk.

Pædagogiske opgaver prioriteres højere end serviceopgaver. Det er vores mål at formulere SFO’ens profil, således, at det er synligt, hvad man kan forvente, og hvad man ikke kan forvente af SFO’ens personale.

Børn trives bedst med gode oplevelser. Det er dem, de fortæller om, glædes ved og husker længst. Gode oplevelser skal derfor være udgangspunktet i hele SFO’ens virke.
 

TOP
Åbningstider

SFO1: 
6.00 - 8.00+ 12.50 - 17.30 (17.00)
6.00 – 17.30 (17.00)i skolefriuger
Lukkedage: 24/12 og mellem jul og nytår,
fredag eft. Kr. Himm., 5/6 (Grundlovsdag)
  
SFO2: 
12.50 – 17.00 
9.00 – 16.00 man, tir, tori skolefriuger
9.00 – 17.00 onsdagi skolefriuger
9.00 – 15.00 fredagi skolefriuger
Lukkedage: Se SFO1 
I skolefriuger kan klubben være lukket ved ture ud af huset
  
Aftenåbent i Ungdomsklubben:
18.30 – 21.30man, tir og tor
lukket i juli måned


TOP
SFO’s Forældreråd

Skovboskolen har valgt at nedsætte et forældreråd som rådgivende organ for Skolebestyrelsen.
Der udarbejdes vedtægter/forretningsorden for forældrerådet og en særskilt samarbejdsaftale mellem forældrerådet og skolebestyrelsen.
Forældrerådet organiserer selv arbejdet og kan løbende foreslå skolebestyrelsen at vedtage principper for SFO’ens virke. Ligeledes kan skolebestyrelsen efter behov sende egne forslag relateret til SFO’ens virke i høring i forældrerådet.
Desuden har forældrerådet besluttet at der offentliggøres et ’åbent’ referat fra rådets møder i skolens månedsavis "Kontakten".


TOP
Personalemål

Det er vigtigt, at det personale, som er ansat til at arbejde med børnene, værdsættes.
Til det har Skovbo kommune nogle forskellige værktøjer, fora samt forpligtelser, som helt naturligt virker sideløbende med serviceydelserne i kommunen.
Kommunen har bl.a. en personalepolitik, som i respekt og forståelse for vigtigheden af en velkvalificeret og ansvarsbevidst medarbejderstab beskriver meget grundigt, hvilke værdier kommunen lægger vægt på i personalemæssig henseende.


Vi har som mål, at

SFO'ens hverdag planlægges i møder

 • Rekruttere og fastholde velkvalificeret personale ved hjælp af de værktøjer, som personalepolitikken har udstyret os med.
 • Give personalet "ejerskab" for aktiviteterne, som sættes i gang i SFO’en. Derfor er det en selvfølge, at medarbejderne i møder planlægger og aftaler, hvilke aktiviteter der på et givent tidspunkt finder sted i institutionen.
 • Til stadighed søge at forbedre arbejdsmiljøet, således at medarbejdere føler, at vi tager deres daglige forhold alvorligt. Det er derfor naturligt for os, at en del af arbejdstiden anvendes til arbejdsmiljø arbejde.
 • Give medarbejdere ansvar og kompetence i overensstemmelse med deres personlige ressourcer. Det er derfor en del af vores personaleudvikling at kortlægge og udvikle den enkelte medarbejders formåen på en konstruktiv facon til gavn for de børn og unge vi er her for.
 • Sikre en lønudvikling, som er afstemt med kommunens øvrige institutioner.


TOP
SFO1

Skovboskolen tilbyder en pasningsordning for børn i indskolingen – 0. – 2. klasse.
Den fælles indskoling bygger dels på et lokalefællesskab og dels på et samarbejde om de fælles børn medarbejdergrupperne imellem (Sfo’ens personale på den ene side og lærerne i indskolingen på den anden side).

Lidt Stemningsbilleder fra SFO1:

   


Vi tager i SFO1-dagligdagen udgangspunkt i et ’normalt fungerende’ barn, når de pædagogiske forløb tilrettelægges, således at den ønskede udvikling opnås på tre år, hvorefter børnene overgår til SFO2. Det forudsætter imidlertid bl.a., at de børn vi modtager fra børnehaverne har et nogenlunde ensartet 'niveau' m.h.t. udvikling og kunnen. Det er f.eks. helt forventeligt at et barn, som starter i skole, kan sine personlige data såsom navn og fødselsdag, at barnet kan modtage og forstå kollektive beskeder samt kan respektere andres ret til at komme til orde. Om de motoriske færdigheder kan vi nævne, at barnet selv skal kunne forestå et toiletbesøg med efterfølgende hygiejne, og at barnet er i stand til at klare sin egen påklædning – lukke lynlåse, snøre sko m.v.

Vi har valgt følgende opdeling af vores aktivitets-/indsatsområder:

 • Forældresamarbejdet
  I samarbejde med forældrerådet har personalet udarbejdet og udviklet mål og planer for SFO’ens virke. På den måde er forældrerådet vores primære samarbejdspartner, men det er derudover meget vigtigt for os, at vi har en god og positiv kontakt til alle forældre i hverdagen. Derfor fortsætter vi med at tilbyde "forældrekaffe" den 1. fredag i måneden, ligesom vi også vil arbejde på at lave forældrearrangementer af forskellig karakter og indhold. Legepladsdag, foredrag, høstfest er alle ting, som tidligere har været successer. I øvrigt kan forældre altid bede om en samtale eller et møde om deres barns forhold hos os.
  I forhold til de nye børns forældre beder vi specifikt om, at forældrene henter børnene i SFO’en dagligt i hvert fald indtil efterårsferien, så vi kan etablere en passende fortrolighed imellem personale, børn og forældre.
  For at give forældrene et bedre overblik over vores aktiviteter udarbejder vi hver måned en "køleskabs-seddel", som indeholder månedens vigtigste oplysninger. Derudover udgiver vi et kvartalsblad, hvor der er historier, billeder, større overordnede temaer o. l.

 • Det daglige pædagogiske arbejde
  Det er et ønske fra forældrerådets og personalets side, at vi skal medvirke til at styrke børnenes ansvarsbevidsthed og engagement, så de får en følelse af medbestemmelse/medansvar for deres egen hverdag her i huset samt et forhold til tingenes værdi. SFO1 har såkaldt 'åbent plan' - struktur, hvor der er mulighed for at dyrke disse sider hos børnene forholdsvis individuelt. Det enkelte barn vælger i stor udstrækning selv, hvilke aktiviteter det ønsker at deltage i. Det er bl.a. personalets opgave at støtte og fastholde børnene i deres valg i større og større grad op igennem SFO-tilværelsen. Børnene skal også gradvist inddrages i planlæging og afvikling af aktiviteter. Først og fremmest er vi dog opmærksomme på, at det er børnenes fritid, der er tale om, og at "lysten skal drive værket."
  Vi skal i SFO1 give børnene mulighed for at lære deres egne begrænsninger at kende, så deres bevidsthed om egne evner står mål med deres udfoldelse. Børnene skal bl.a. derfor have rig mulighed for selvstændig leg, men også kunne søge hjælp og støtte hos personalet til overvindelse af nye forhindringer. Børnenes bevidsthed om deres egen krops evner er med til at styrke deres selvværd. Derfor satser vi en hel del ressourcer - økonomisk og personaletimer - på fysiske aktiviteter som gøgl, boldspil, udearealer o.s.v.
  Vi føler også et medansvar for børns forhold til natur, miljø og samfund. Gennem aktiviteter, som omfatter ture til skov og vand, besøg på museer, teatre eller andre 'oplevelsessteder' søger vi at give børnene indblik i disse overordnede områder. I hverdagens aktiviteter gør vi noget ud af at fortælle børnene om naturens ressourcer, som vi alle er afhængige af.
  Af faste aktiviteter kan nævnes
  Træværksted er altid populært   • Gymnastiksal to gange ugentlig
    • Træværksted tre gange ugentlig
  SFO1 udgiver hver måned en "køleskabsseddel", hvor relevante meddelelser fra SFO skrives samt aktiviteterne er plottet ind, således at forældrene kan være med til at forberede børnene på dem. Derudover er vi begyndt at udgive et decideret kvartalsblad med mere overordnede indslag.
  Det er også vigtigt, at børnene har traditioner at se frem til – fastelavn, jul o.s.v.
  Vi har ligeledes et ønske om, at der en gang årligt arrangeres en sceneoptræden ved børnene – f.eks. ’Melodi Grand Prix’, eller en ’modeopvisning’.
  Enkelte af vores ture ud af huset er aldersopdelte. I øvrigt kommer vi ofte hjem fra ture meget tæt på SFO’ens lukketid.

 • Specialpædagogik
  Siden januar 2002 har vi haft vores specialpædagogiske projekt "Guldminen" tilknyttet SFO1 og SFO2.
  De specialpædagogiske opgaver prioriteres meget højt i institutionen. Der er et meget tæt samarbejde med forældre og kommunens ressourcepersoner omkring de særlige problemstillinger børnene i "Guldminen" har.
  Det er et mål for arbejdet med børnene, at de kan deltage i så mange aktiviteter i normalområdet som muligt.
  Det er ligeledes et mål at skabe forståelse og accept blandt de normale børn af de særlige børns behov og problemer.

 • Samarbejdet med indskolingen
  Vi har valgt at tilknytte en SFO-medarbejder til hver enkelt klasse i indskolingen – en såkaldt "primær pædagog" - som har en noget tættere kontakt til klassens børn og forældre. SFO-medarbejderne deltager bl.a. i skole/hjem-samtalerne i klasserne.
  Dertil kommer, at vi har et formaliseret samarbejde med skolens lærere om de børn, som har brug for ekstra opmærksomhed. Der er således afsat personaletimer både i skole og SFO til dette samarbejde i form af mødevirksomhed.
  I børnehaveklasserne er tilknyttet en uddannet pædagog, der også deltager cirka 1 dag i undervisningen.

 • Samarbejdet med øvrige institutioner i lokalområdet
  For de børn, som skal starte i SFO1 i år, satser vi på at få et godt og kvalitativt samarbejde med børnehaverne inden børnene skal flyttes over til os. Konkret er det aftalt, at vi sammen med børnehaverne afvikler et overflytningsforløb, som strækker sig over tre uger i maj-juni.
  På dette felt har vi en forventning om, at børnene i perioden frem til efterårsferien afhentes dagligt af forældrene, således at der kan udvikles en sund og naturlig fortrolighed mellem forældre, børn og personale til gavn for barnets fremtid i SFO’en.


Samarbejdet med kommunens øvrige SFO’er

Vi deltager aktivt i de fælles kommunale aktiviteter for SFO-børn, såsom tivolidag, fodbold- og bordtennisturnering. Bjæverskov SFO forestår i øvrigt afviklingen af "Koks & Kage" arrangementet i skolernes efterårsferie.

 

Her er lille udpluk af billeder fra Koks & Kage 2000:


Samarbejdet imellem SFO1 og SFO2

SFO2 er et fritidstilbud i modsætning til SFO1, som er et pasningstilbud.
For de børn, som skal starte i SFO2 til sommer, er der aftalt et konkret program med SFO2 med det formål at gøre børnene mere trygge ved den nye tilværelse. Vi starter i januar måned med fællesaktiviteter for 2. og 3. klasse - børn.
I overflytningsforløbet fokuseres på aktiviteter, som vænner børnene til den mere "frie" tilværelse, det er at være klubbarn.
Udover det konkrete overflytningsforløb har vi forskellige fælles arrangementer i den samlede SFO.
Tilrettelæggelse og afvikling af "Koks & Kage" sker også i et samarbejde mellem SFO1 og SFO2.


Udearealet

I forbindelse med skolens tagrenovering har udearealerne på skolen været omdannet til en – ja, byggeplads. Det har betydet, at der stort set ikke har været noget sted, som har kunnet anvendes tilfredsstillende som legeplads i de sidste små 3 år.
Nu, hvor vi kan se en ende på byggeriet, er det vores mål så hurtigt som økonomisk muligt at få opbygget et udeareal, som kan modsvare børnenes behov for fysiske udfoldelser. Det skal gerne blive til en legeplads, som også er interessant for børnene, efter at de første 2 måneder er gået.
Af erfaring ved vi, at det tager tid, kræfter og ikke mindst penge at skabe et spændende legemiljø. Udover at det skal være udfordrende at lege udendørs, skal det naturligvis også være sikkert, derfor er det et krav, at love og regler om sikkerhed overholdes.
Vi påbegynder arbejdet med udearealet, når byggeriet er færdigt. Indtil da tilstræber vi, at udearealet er tåleligt og sikkert. Vi satser på at have nået vores mål i november år 2005.
Mooncars kan bruges overaltDet er et mål, at forældrene deltager i legearealernes vedligeholdelse i form af legepladsdage, hvor legeredskaber m.v. gennemgås og repareres, samt nye redskaber etableres med behørige sikkerhedshensyn.


TOP
SFO2

Målgruppe: 3.-5.klasse.
Gruppen bevæger sig fra hyppig voksenkontakt i aktiviteter over leg & spil til aktiviteter i kammeratskabsgruppen.
Jo yngre børnene er, des større er pasningsbehovet.
De ældstes fremmøde er derfor mere afhængigt af tilbuddets relevans i indhold. Børnene i SFO2 er i øvrigt i stand til at cykle til mange steder.
I starten af SFO2-tilværelsen vil der blive fokuseret på, om børnene husker aftaler såsom sportsklubben o.lign. I sidste ende er det dog nu forældrenes og børnenes eget ansvar at have styr på fritiden.

Der er koldt i Sverige i februar Målsætning: I forlængelse af SFO1's pædagogik, hvor børnene vælger sig på aktiviteterne, skal vi i SFO2 tilstræbe, at børnene ikke alene deltager i planlægningen; men også i den praktiske afvikling af aktiviteterne. Eksempelvis er børnene med til at lave eftermiddagsmåltider, planlægge fester og indholdet af disse.
De er med til at ønske ture og andre aktiviteter, som aftales på klubmøder. Disse aftaler munder ud i et månedsprogram, som derved bliver mere interessant for børnene.
Vi mener desuden, at det er værdifuldt, at institutionen har nogle traditioner, som børnene ser hen til. Eksempelvis koloni, julefest, deltagelse i turneringer og andre fælles arrangementer.

Aktiviteter: Vi har i SFO2 et rigt udvalg af aktiviteter, som man kan forestille sig at benytte i løbet af året: Træ, ler, syning, læder, gymnastik, spillerum, legerum, computer, puderum, smykkeværksted, boldbanerne, legefort, legehus, ture, cykelværksted, miljøaktiviteter og vi kunne vel blive ved. Til forskel fra SFO1 er der i SFO2 tale om en delvis betaling af materialer og deltagergebyrer.


Målgruppe - Juniorklub: Eleverne fra 6.-7. klasse.
Erfaringsmæssigt fungerer klubber bedst, når der er en ligelig kønsfordeling blandt medlemmerne. For at fastholde den er vi specielt opmærksomme på pigegruppen.
Dermed være ikke sagt, at vi overlader drengene til sig selv.
Klubben har også til formål at opfange de såkaldt foreningsløse børn.

Juniorklubben på koloni Målsætning for Juniorklubben: Demokrati, medindflydelse, ansvarlighed, identitet. Disse egenskaber vil kunne sætte det enkelte individ i stand til at mestre sit eget liv på en forsvarlig måde.
En målsætning omkring medindflydelse er oprettelse af ansvarsområder samt at afholde jævnlige medlemsmøder.

Målsætning for pigegruppen: At få pigerne til at føle sig "hjemme og "væsentlige" for klubbens liv. Gennem "positiv særbehandling" at sikre dem repræsentation i udvalg, såsom aktivitets- og planlægningsudvalg. Et særligt pigeudvalg, som planlægger og afvikler specielle pigeaktiviteter.

Pigegruppen er vigtig for klubbens liv Aktiviteter: Udover de aktiviteter, som opstår gennem gruppens/klubbens egen fantasi og drift, er der selvfølgelig de sædvanlige ting såsom værksteder, diskotek, video, musik & teater, madaftner o.s.v.
Det vil være naturligt og nødvendigt at samarbejde med såvel ungdomsklub som med SFO2, både om særlige arrangementer (ex.vis. koloni) og i hverdagen (værksteder). Samarbejdet giver den enkelte mulighed for at 'dvæle' lidt ved fortiden (SFO2) og kigge ind i fremtiden (UK).
Vi skal desuden sikre, at der er aktiviteter for både piger og drenge.

Derudover vil der være særlige arrangementer, som rækker ud over den almindelige åbningstid. Dette er f.eks. månedlige ture, fester i samarbejde med de øvrige SFO’er i kommunen o. lign. En del af tingene vil være skemalagt i vores årsplan, men for at sikre en vis fleksibilitet i driften vil det være hensigtsmæssigt med en pulje af åbningstimer til situationer, som opstår i løbet af året.


Hygge er vigtigt i UngdomsklubbenMålgruppe - ungdomsklub: Aldersgruppen 8. klasse - 18 år. Som det ser ud nu, satser vi på den yngste halvdel af gruppen.
Det giver basis for at bygge solide broer til juniorklubben, som vi forventer vil arbejde tæt sammen med ungdomsklubben. Dette samarbejde er meget vigtigt for ungdomsklubbens fortsatte liv, da de nye medlemmer fortrinsvis skal rekrutteres i juniorklubben.
Derved kan der skabes kontinuitet i hele SFO'en.
En stor del af UK's aldersgruppe har brug for det fristed, som klubben er, hvor de kan mødes på egne præmisser uden krav om indsats, medmindre de selv stiller dem.
En væsentlig opgave for ungdomsklubben er også at opfange de foreningsløse.

Indefodbold en torsdag aften Målsætning - ungdomsklubben: Som en fortsættelse af de linier vi hidtil har fulgt i UK ønsker vi, at medlemmerne deltager aktivt i klubbens liv, d.v.s. er med til de praktiske opgaver omkring klubbens drift.
Dette forsøger vi at gøre ved at etablere udvalg, som har "ansvar" for driften af delområderne i UK.
Vi ønsker at nå til det punkt, hvor de unge bruger os som konsulenter og ressourcer i deres måde at drive klubben.
Dette er vort overordnede mål.
Også i UK satser vi på lige mange drenge og piger.
Derudover vil vi arbejde på at 'fasttømre' Bjæverskov UK som noget godt og positivt i lokalbefolkningens bevidsthed - et sted, hvor man trygt kan sende sin teenager hen i vished om, at de unge er sammen på en sjov, alderssvarende men alligevel fornuftig måde.

Diskoteket er ungdomsklubbens stolthed – se bare her:

   


Aktiviteter: Vores erfaring siger os, at man kan opstille tilbud om aktiviteter for de unge indtil et vist punkt; men så heller ikke længere. På dette tidspunkt ønsker de unge selv at bestemme, hvad de beskæftiger sig med. Der har nu været stillet 'krav' og 'forventninger' til dem, faktisk siden de blev født.
Langt de fleste har tilbragt mere end halvdelen af deres vågne liv i skole eller institution, hvor vi voksne har brugt mange år på at 'opdrage' dem til det voksne liv, hvor de så kan 'opdrage' deres egne børn o.s.v.
Derfor bliver UK's aktiviteter altid tilrettelagt i nøje samarbejde med de unge selv. De kan dog ikke altid overskue et helt år ad gangen, derfor er det nødvendigt at gemme noget planlægning til senere på året. Det vil også give den nye gruppe, som starter efter sommerferien, mulighed for at få indflydelse på, hvad der skal foregå.
En fast ingrediens vil dog være afholdelse af medlems- og udvalgsmøder, hvor der aftales, hvad der skal foregå i klubben.

TOP

Sidst opdateret den 19. januar 2007