Trivselsgruppen
af
Trivselsambassadører


Princip for Trivselsgruppen af Trivselsambassadører

Skolebestyrelsen ved Skovboskolen nedsætter en Trivselsgruppe af Trivselsambassadører for at involvere forældrekredsen mere aktivt i skolens trivsels- og antimobbepolitik.
Trivselsgruppen skal først og fremmest være med til at fremme trivsel og forebygge mobning i samarbejde med skolens parter og øvrige relevante parter udenfor skolen.

Det er Trivselsgruppens opgave:

  • at arrangere og medvirke ved aktiviteter, der forebygger mobning og fremmer trivslen på hele skolen, på årgange og i de enkelte klasser. Ligesom der kan arbejdes på tværs af kommunens skoler.
  • at arbejde for at sikre trivslen på skolen ved aktivt at inddrage forældrene og skolens øvrige parter, herunder også skolens/kommunens AKT-lærere samt relevante parter som f.eks. SSP uden for skolen.
  • at overveje og fremkomme med forslag til, hvorledes denne proces bedst fremmes.
  • at overveje og fremkomme med forslag til aktiviteter, der fremmer trivsel og sikrer et trygt og mobbefrit miljø omkring eleverne både i og uden for skolen.
  • at overveje og fremkomme med forslag til, hvorledes samarbejdet mellem skolens parter kan foregå.

Trivselsgruppen fungerer som et underudvalg, der er nedsat af skolebestyrelsen og refererer direkte hertil, med kontaktflade ud til skolens kontaktforældre og hele forældrekredsen. Et medlem af skolebestyrelsen er tilknyttet Trivselsgruppen og fungerer som koordinator til skolebestyrelsen.

Trivselsgruppen består af minimum 10 trivselsambassadører. Det tilstræbes at alle skolens klassetrin er repræsenteret. Information om og opfordring til at indtræde i Trivselsgruppen sker via klassernes kontaktforældre og ud til hele forældrekredsen. Trivselsgruppen vælger selv en formand.

Trivselsgruppen afholder et møde mindst 4 gange pr. skoleår. Formanden indkalder hertil med tre ugers varsel. Derudover kan arbejdsgruppen afholde de møder, der er nødvendige. Ved sidste møde op til årsskifte og sidste møde op til sommerferien inviteres elevråd, medarbejderrepræsentanter, ledelse og skolebestyrelse til at deltage i planlægning hhv. evaluering at aktiviteter og tiltag.

Såfremt Trivselsgruppens initiativer kræver ressourcer i form af penge og/eller medarbejderes tidsforbrug eller brug af skolens lokaler, skal dette godkendes af skolelederen inden initiativet igangsættes.Forslaget fremlagt og godkendt på skolebestyrelsesmødet den 10. marts 2009.


Sidst opdateret den 8. juni 2009