Undervisningsmiljøvurdering
på Skovboskolen 2006

På Skovboskolen har vi undersøgt elevernes arbejdsmiljø ud fra et elektronisk spørgeskema som alle elever fra 5. - 9. klasse har haft mulighed for at udfylde.
Denne blev foretaget i begyndelsen af 2006.
Akkurat ligesom man på almindelige arbejdspladser laver en arbejdspladsvurdering, har et udvalg ved skolen lavet en tilsvarende vurdering af elevernes undervisningsmiljø.
Når eleverne på de øvrige klassetrin (bh. kl. - 4. klasse) ikke har udfyldt skemaet, hænger det sammen med, at mange af punkterne i spørgeskemaet, vil være vanskeligt for de yngre elever at udfylde.

Udvalget, der står bag undersøgelsen består af repræsentanter fra skolebestyrelsen, ledelsen ved skolen, elevrepræsentanter samt servicepersonalet.

Proceduren for undersøgelsen har været som følger:

  • Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.
  • Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer.
  • Udarbejdelse af en handleplan, hvoraf det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses.
  • Forslag til retningslinjer for opfølgning af handleplanen.


Fase 1 :   Kortlægning: Hvordan står det til med vores undervisningsmiljø og trivsel?
  Spørgeskema-undersøgelse
Fase 2 : Vurdering: Vi uddyber og undersøger nærmere
Fase 3 : Handlingsplan: Hvad kan vi gøre?
Fase 4 : Opfølgning: Hvad gør vi så?


Af nedenstående skema kan I se, hvordan vi har valgt at handle på de områder, der er fremkommet som problemfelter i undersøgelsen.


Skovboskolens undervisningsmiljøvurdering 2006

EMNE: LØSNINGSFORSLAG: HANDLEPLAN OG EVT. TIDSPLAN:
Nogle elever taler et grimt sprog til hinanden i klassen. Udarbejdelse af plan for, hvordan vi taler i et ordentligt og anstændigt sprog til hinanden.
Toleranceplan for, hvad vi vil acceptere.
Plan er udarbejdet, og kan findes på skolens hjemmeside www.skovboskolen.dk under [Principper, regler] "Godt ord igen".
Elever og personale er blevet gjort bekendt med planen.
En mindre del af eleverne angiver, at de har været udsat for mobning. Den eksisterende mobbeplan skal indskærpes i klasserne. Man skal særlig holde øje med øgenavne/grimme ord og udelukkelse fra fællesskabet. Ledelsen vil jævnligt følge op på, at alle er bekendt med mobbeplanen og handler derefter. Yderligere er der udarbejdet plan for en "anstændig omgangstone".
Uro i nogle af timerne. Ønske om gruppearbejde. Mere projektarbejde. Større elever skal prioritere skolearbejdet frem for fritidsarbejde. Lærerene arbejder med undervisningsdifferentiering. Projektarbejdsplanen er en fast del af undervisningen.
Gardiner bør repareres i Østervang, så de effektivt afskærmer for solen. Johnny og Steen undersøger tilbud og sørger for indkøb af nye gardiner. Repræsentanter for eleverne tages med på råd. Der er allerede indkøbt nye indvendige gardiner i Østervang maj 2006, som giver den ønskede effekt.
Skoleledelsen har været rundt i klasserne for at høre elevernes mening, og alle er tilfredse.
Faglokaler - særlig hjemkundskabslokalet - skal gøres ordentligt rent. Eleverne skal her gå ind og tage et medansvar.
Rengøringspersonalet gør et stort stykke arbejde, men enkelte elever tilsviner lokalet unødigt.
Det indskærpes overfor eleverne, at lokalet skal efterlades i ordentlig og i opryddet stand hver gang, de forlader lokalet.
På nogle af toiletterne på skolen er hanerne tilkalket. Hanerne afkalkes. Pedellerne har lovet at dette bliver udbedret i løbet af sommerferien.
Der mangler lidt mere udsmykning til væggene rundt om på skolen. Det skal undersøges med brandmyndighederne, hvilke retningslinier, der er på området. Det er vigtigt, at brandmyndighederne medinddrages.
Der skal nedsættes et "udsmykningsudvalg".
Enkelte lærere på skolen har i deres aktivitetsplan fået indregnet tid til at være med i "udsmykningsudvalget".
Elevrepræsentanter skal tages med på råd.
Udskolingsafdelingen mangler ordentlige faciliteter på gangen ud fra deres klasser. Der indkøbes klapborde til gangen, som også kan bruges i forbindelse med undervisningen. Klapborde er bestilt og vil blive leveret i løbet af uge 36-2006.
Flere udendørs aktiviteter i forbindelse med legepladsen. Der etableres flere lege- og fritidsaktiviteter på Skovboskolens område. SFO har ud fra deres midler indkøbt lege- og fritidsredskaber i området omkring skolen, så den fremstår velforsynet efter etablering af udendørsfaciliteterne.
Besparelser i energiforbruget er ønskeligt. Nedsættelse af Agenda 21-udvalg.
Indkøb af termostater.
Der er nedsat et Agenda 21 udvalg, som arbejder med besparelser i energiforbruget.
Termostater etableres på sigt, når økonomien tillader det.
Der ønskes opkridtning af banerne i skolegården, da den tidligere opkridtning er ved at forsvinde. Pedellerne aftaler med Vejgården, at der lånes en opkridtningsmaskine, så banerne bliver tegnet op. Opkridtning vil finde sted i sommeren 2006.
Ønske om papirkurve på gangene. Der indkøbes papirkurve. Metalpapirkurve (5 stk.) er allerede indkøbt til ophæng på væggene.
Enkelte steder mangler knagerækker. Pedeller vil sørge for at de kommer op. Knagerækker er allerede ophængt forskellige steder.


Henrik Marker
Skoleleder


Sidst opdateret den 17. august 2006