Vigtigt med stærke skolebestyrelser

DEBAT
   Lars Frederiksen
Giv skolebestyrelserne den størst mulige kompetence, Folkeskoleloven giver mulighed for. Det vil betyde, at kommunalbestyrelsen skal delegere samtlige sine beføjelser til skolebestyrelserne på nær bevilling og arbejdsgiver-kompetence.
Lad skolebestyrelserne foretage klassedannelsen, fordele ressourcerne og sætte principper for undervisningens organisation mv. Giv slip og lad de mennesker, der er tættest på begivenhederne, har det største engagement, den største interesse og i sidste ende måske også den største kompetence til at træffe beslutningerne. Det er de budskaber, jeg har sendt til vores politikere via Børne- og Kulturudvalgets formand, Hans Henning Andersen.
Hvorfor skulle politikerne så delegere deres kompetencer ? - kunne man med rette spørge.
Mit argument er, at man som kommunalpolitiker har mange vigtige områder ud over skolevæsnet, der skal arbejdes med. Skal man gå i detaljer med samtlige opgaver, bliver opgaven uoverkommelig, og man risikerer at miste overblikket. Derfor er det vigtigt at have nogle stærke og handlekraftige skolebestyrelser, der kan stå som garanter for, at de ressourcer der bevilges også bliver brugt fornuftigt.
Forældrenes eneste interesse er jo, at deres børn får den bedst mulige skolegang. Samtidig må man huske på, at skolebestyrelserne, ligesom kommunalbestyrelserne, består af valgte medlemmer. De er valgt til at prioritere og sætte principper for, hvordan de enkelte skoler skal drives. Et arbejde der foregår i en tæt dialog med skolernes elever, ledelser og medarbejdere.
Derfor er det i dette regi kompetencerne bør koncentreres.
Desværre vises der i dag ikke den store respekt for hverken arbejdet eller den rolle skolebestyrelserne er tiltænkt - og det bør der laves om på - også i Skovbo Kommune.
I budgetforliget for 2003 er der formuleret en intention om øget selvbestemmelse til skolebestyrelserne, og det er den intention, jeg gerne vil holde vores politikere op på. Ord, der kræver handling. Nyt indhold i styrelsesvedtægt og delegationsvejledning, hvor øremærkningen og de store begrænsninger i ressourcernes anvendelsesmuligheder skal fjernes.

Vi kan godt selv
Det seneste eksempel på problemstillingen og politikernes forskellige holdninger til emnet kunne vi læse i DAGBLADET i fredags under overskriften "Flere timer til undervisning". Vi kommer ikke uden om, at det er en politisk opgave at foretage en overordnet prioritering af de kommunale opgaver og ressourcer - også når der skal spares.
Vi kommer heller ikke uden om, at vi ikke bryder os om besparelser - specielt ikke, når det rammer os selv eller vores børn. l sidste ende er det dog kommunalbestyrelsens opgave og ansvar at træffe en beslutning, og sådan skal det være i et folkestyre med demokrati og kommunalt selvstyre.
Men det betyder ikke, at det er kommunalpolitikerne, der skal bestemme alle detaljerne - heller ikke hvor skolerne skal spare. Skulle Folketinget så også bestemme, hvor kommunerne skulle spare, når der skæres i bloktilskuddet. Nej vel.
Det er en stor misforståelse, når et mindretal i kommunalbestyrelsen vil fratage skolebestyrelserne deres ret til selv at prioritere.
Det er klart, at det politiske flertal må tage ansvaret for selve besparelsen og den serviceforringelse det indebærer, men det vil samtidig være en mangel på respekt for skolebestyrelserne, hvis man vil bestemme, hvordan besparelserne skal udmøntes. Det skal vi nok selv klare.

Lars Frederiksen
Formand for skolebestyrelsen
på Skovboskolen i Bjæverskov

Fra: Dagbladet - mandag den 28. april 2003.Snakker indhold

I morgen holdes dialogmøde med alle skolebestyrelser, skoleledelser, kommunalpolitikere og andre skolerelevante borgere.

Skovbo: I morgen kl. 19 begynder den fælles årlige dialogkonference vedrørende skolevæsnet, så i morgen tages for alvor hul på en snak om, hvad folkeskolerne i Skovbo skal indeholde i årene, der kommer. Og i hvilket tempo, noget skal sættes i gang eller ændres.
Formanden for børne- og kulturudvalget, Hans Henning Andersen (V) byder velkommen, inden man tager hul på de to temaer, der skal drøftes.
De to hovedtemaer er
1) »Nyt folkeskoleforlig, herunder timetals- og indholdsmæssige konsekvenser« og
2) »Tids- og procedureplan for indholdsdebatten vedrørende fremtidens fleksible og rummelige folkeskole«.
På begge områder kommer børne- og kulturdirektør Vera Nielsen med oplæg.
- Jeg håber, man møder op med et åbent sind, og at vi kan finde frem til en bred fundering, når vi skal til at lave ændringer, siger Hans Henning Andersen.
Dialogmødet er en videreførelse af den inspirationsaften, som skolepersoner inklusive bestyrelser og ledelser var indbudt til 2. april.
I mødet deltog to konsulenter fra Kommunernes Landsforening. De foredrog over emnet »Politik og økonomi hånd i hånd«.
- Hvis vi vedtager den tids- og procesplan, som bliver lagt frem på mødet i morgen, så har vi punktet på dagsordnen, når vi holder det ordinære udvalgsmøde i maj. Hvis der kommer ændringer på dialogmødet, så tager vi dem med, siger han.
I mødet ventes at deltage henved 100 skole-mennesker med tilknytning til Skovbo Kommunes folkeskolevæsen.Mest mulig indflydelse

Skovbo: - Vi er parate til at give skolebestyrelserne al den medbestemmelse, som man kan. Det økonomiske og det juridiske kan man ikke delegere ud, så man er nødt til at acceptere, at det er lokalpolitikerne, der fastlægger og fastsætter rammerne.
Sådan kommenterer borgmester Ole Hansen (V) det indlæg, som skolebestyrelsesformand Lars Frederiksen, Skovboskolen, havde i DAGBLADET i går under overskriften »Vigtigt med stærke skolebestyrelser«. - Skoleledelsen har en kompetance. Skolebestyrelsen har og kommunalbestyrelsen har, og de kompetancer er vi nødt til at holde fast i.
- Hvor meget medbestemmelse man kan give skolebestyrelserne - det er jo dét, vi må prøve af.
I morgen holdes dialogkonference, som omtalt andetsteds her på siden. Den deltager Ole Hansen i.
- Jeg vil være der som en flue på væggen, og jeg håber, at kommunalbestyrelsen, som er inviteret, kommer.Fra: Dagbladet - judo - tirsdag den 29. april 2003.


Sidst opdateret den 30. december 2008