Skovbo
Fra Dagsordener & Referater
Skovbo.dk

Børne- og Kulturforvaltningen, 21. juni 2005
Indgået aftale om levering af mad i skoleåret 2005/2006.
Situationen er nu den, at alle skoler har indgået aftale om levering af mad i det nye skoleår.

KRAM Madservice A/S, Køge, skal levere til de 4 skoler, mens Ejby Skole fortsætter med mad fra Enhedsplejen.
(Bliver dette ikke mere muligt ønsker Ejby Skole ligeledes aftale med KRAM)

Da transportudgiften i forbindelse med leveringen af maden er en væsentlig belastning af skolernes budgetter, har Skovboskolen på vegne af alle skoler fremsendt en fælles ansøgning om tilskud til dækning af kørselsudgiften.
Børne- og Kulturudvalget bevilger et engangsbeløb på kr. 47.500 til dækning af transportudgifter.

Skovboskolen har ansøgt om tilskud til:
A): Ombygning af køkken kr. 90.000
B): Kantinemøbler kr. 30.000

Restbeløbet på kr. 102.500 af de øremærkede midler til implementering af kostpolitikken på i alt kr. 150.000 fordeles til skolerne på grundlag af elevtal til indkøb af vandposter, køleskabe etc. til implementering af kostpolitikken.

Børne- og Kulturudvalget ønsker en orientering om det nærmere indhold i madordningerne på skoleområdet på næste møde.

PS - Link til KRAM Madservice A/S, Køge - www.kram-madservice.dk.Ansøgning om tilskud til renovering af Skovboskolens legeplads.
Skolebestyrelsen på Skovboskolen søger i vedlagte skrivelse af 7.6.2005 om tilskud på kr. 200.000 til den fortsatte renovering af Skovboskolens legeplads.
Skovboskolen vil hertil selv lægge kr. 386.890.
Skolebestyrelsen oplyser samtidig, at skolen i perioden fra færdiggørelsen af 1. etape til nu har afholdt udgifter til dræning og jordklargøring af legearealerne for ca. kr. 59.000.

ØKONOMI:
Børne- og Kulturforvaltningen kan ikke anvise finansiering heraf indenfor budget 2005.
Børne- og Kulturudvalget oversender ansøgningen til budgetbehandlingen for 2006.Sidst opdateret den 3. juli 2005