Oprettelse af Ungdomsråd i Skovbo Kommune

Børne- og Kulturforvaltningen kan pege på Børne- og Kulturudvalgets udviklingspulje indenfor folkeskoleområdet til finansiering af udgiften i 2005 på i alt kr. 33.750. Der resterer på nuværende tidspunkt kr. 87.000 af denne pulje.


Børne- og Kulturudvalg – referat 14. september 2005.

SAG NR.: 105

EMNE:

Oprettelse af Ungdomsråd i Skovbo Kommune

REDEGØRELSE:

Sagen genoptages fra Børne- og Kulturudvalgets møde d. 16.8.2006, sag nr. 90. Børne- og Kulturudvalget ønskede nærmere oplysninger om mulighederne for at afholde valg til Ungdomsrådet d. 15.11.2005, samme dag som valget til Kommunalbestyrelse og Regionsråd finder sted.

Børne- og Kulturforvaltningen kan i den forbindelse oplyse, at der lovgivningsmæssigt ikke er noget til hinder for at afholde valget samme dato som valget til Kommunalbestyrelse og Regionsråd, når blot valgene foregår i separate lokaler.

Hvis der samtidig skal være valg til Ældrerådet, stiller det imidlertid særlige krav til logistikken. Børne- og Kulturforvaltningen undersøger de logistiske forhold nærmere inden mødet.

Bestyrelsen for Skovbo Ungdomsskole har d. 21.6.2005 fremsendt vedlagte forslag til etablering af et ungdomsråd i Skovbo Kommune til Børne- og Kulturudvalget.

Baggrunden er, at det indgår som et af ungdomsskolens mål i den interne kontrakt for skoleårene 2004/2005-2006/2007 at starte en længerevarende proces for at søge at lære de unge vigtigheden af medindflydelse og demokrati. Måles skal bl.a. nås ved at de unge arbejder hen imod etablering af et ungdomsråd for alle unge i hele kommunen.

Skovbo Ungdomsråd har ifølge forslaget til opgave at varetage de unges interesser og skal høres i alle sager af generel relevans.

Ungdomsrådet skal bestå af minimum 15 og maksimum 19 unge i alderen 15-23 år, som er bosiddende i Skovbo Kommune. Der vælges 1 medlem fra hvert elevråd på de 4 folkeskoler (med 8. og 9. klasse) og Ungdomsskolen samt yderligere 2 fra hver af de fem skoledistrikter.

Valg til ungdomsrådet finder sted i november måned i ulige år og første gang samtidig med kommunalvalget i november 2005. Ungdomsskolen varetager de administrative opgaver i forbindelse med valget.

Ungdomsrådet placeres i Skovbo Ungdomsskoles regi og ledelsen i fungerer som tovholder for ungdomsrådet, d.v.s. som konsulent og kontaktperson i forhold til kommunens forvaltning.

ØKONOMI:

Ungdomsskolens bestyrelse har i forbindelse med høringen om budget 2006 og overslagsår ansøgt om kr. 50.000 til PR, transport, møder m.m. samt kr. 45.000 til sekretærhjælp i forbindelse med tovholderfunktionen. Ansøgningen indgår i anden sag på dagsordenen om budget 2006-2009.

Der ansøges desuden for 2005 om kr. 15.000 til PR, transport, møder m.m samt 5/12 af kr. 45.000, svarende til kr. 18.750, til sekretærhjælp.

Der er ikke afsat midler i budget 2005 og overslagsår til ungdomsråd.

Børne- og Kulturforvaltningen kan pege på Børne- og Kulturudvalgets udviklingspulje indenfor folkeskoleområdet til finansiering af udgiften i 2005 på i alt kr. 33.750. Der resterer på nuværende tidspunkt kr. 87.000 af denne pulje.

Bilag:

Forslag til Ungdomsråd i Skovbo Kommune, 21.6.2005.

INDSTILLING:

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller:

  • at Børne- og Kulturudvalget tiltræder forslaget som beskrevet til etablering af Ungdomsråd i Skovbo Kommune, dog således

  • at valget til Ungdomsråd afholdes på en anden dato end d. 15.11.2005, hvis der er praktiske problemer med at afholde valget på denne dato

  • at der overføres kr. 33.750 fra Børne- og Kulturudvalgets udviklingspulje indenfor folkeskoleområdet til finansiering af udgiften i 2005,

  • at ansøgningen om midler til ungdomsrådet fra 2006 overgår til budgetbehandlingen for 2006 og overslagsår,

  • at sagen videresendes til endelig afgørelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

AFGØRELSE:

Lars Ploug deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Børne- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

  • at tiltræde forslaget til etablering af Ungdomsråd i Skovbo Kommune som et forsøg i en periode på 1 år, hvorefter forsøget evalueres,

  • at valget til ungdomsrådet afholdes på en anden dato end d. 15.11.2005, idet der er praktiske problemer med at afholde valget på denne dato.

Børne- og Kulturudvalget bevilger kr. 20.000 i 2005 fra udviklingspuljen på folkeskoleområdet til valg til og opstart af Ungdomsrådet og tilkendegiver, at Ungdomsrådet kan ansøge Børne- og Kulturudvalget om midler fra udviklingspuljen på folkeskoleområdet til driften af Ungdomsrådet i 2006.TILLÆGSDAGSORDEN TIL ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE D. 20.9.2005.

SAG NR.: 303

EMNE:

Oprettelse af Ungdområd i Skovbo Kommune

AFGØRELSE:

Godkendt som indstillet.


Sidst opdateret den 26. september 2005