Skoleudvalget - Køge

fra mødereferater
Skoleudvalgsmøde den 14. marts 2007

45. Liniefagsuddannelsen for lærere i skolevæsenet
i Køge Kommune i skoleåret 2007/2008

Anbefaling
Børne- og Ungeforvaltningen anbefaler forslag til at sikre liniefagsuddannede lærere i skolevæsenet i Køge Kommune, herunder

  1. forslag til praktisk struktur på uddannelsen (sikring af Støttet Voksen Uddannelse (SVU-støtte)),
  2. at der på kommunalt plan uddannes 20 lærere pr. år over en treårig periode,
  3. at der ydes økonomisk kompensation til skolerne på i alt 30.000 kr. pr. deltagende lærer, finansieret af skolevæsenets centrale pulje til uddannelse samt midler afsat til skoleudviklingsprojektet i skoleåret 2007/2008.

Baggrund
Forskellige opgørelser på landsplan viser, at elever i folkeskolen alt for ofte bliver undervist af lærere, der ikke har liniefag i de fag, de underviser i.
Særligt lav er liniefagsdækningen i naturfag og matematik på skolens begynder- og mellemtrin.
Regeringens målsætning er, at der på sigt skal være fuld liniefagsdækning.
På baggrund heraf har Regeringen besluttet i løbet af en treårig periode at afsætte 150 mio. kr. til efteruddannelse af lærere i matematik, naturfag og engelsk samt 55 mio. kr. til uddannelse af én læsevejleder pr. folkeskole. Herudover er der afsat en pulje på 25 mio. kr. til efteruddannelse af skoleledere.
Disse midler skal anvendes til dækning af deltagerbetaling, som kommunerne kan få refunderet efterfølgende. For Køge Kommunes vedkommende andrager disse puljer 394.576 kr. i 2007, 148.923 kr. i 2008 og 148.923 kr. i 2009.

Børne- og Ungeforvaltningen arbejder for at skabe optimale muligheder for, at lærere i Køge Kommune kan drage nytte af disse puljemidler allerede i skoleåret 2007/2008, og har i denne forbindelse et samarbejde på forvaltningsniveau med Ringsted og Sorø Kommune og med CVU Sjælland, som er den nærmeste udbyder af liniefagsuddannelsen, og derfor særligt relevant ud fra et praktisk hensyn til medarbejdernes befordringssituation. Den tilbudte kvalitet indgår naturligvis også i disse overvejelser. Det vil være muligt for flere kommuner at tilslutte sig dette samarbejde efterfølgende.
Disse bestræbelser forventes at føre til, at de liniefagsuddannelser, der er behov for, også vil blive oprettet, idet der er krav om et vist deltagerantal for, at liniefagshold kan oprettes. Dette vil i første omgang gælde uddannelsen i natur/teknik, matematik samt læsevejlederuddannelsen.
Ministeriets puljer dækker som nævnt deltagerbetalingen. Der er imidlertid flere udgifter, der skal dækkes, idet et liniefag ressourcemæssigt i gennemsnit udgør ca. ½ årsværk. Derfor har forvaltningen i forbindelse med det omtalte samarbejde med andre kommuner sikret, at rammerne for liniefagsuddannelsen fastlægges således, at der vil kunne indhentes SVU-midler til delvis økonomisk kompensation af de skoler, som sender lærere på liniefagsuddannelsen. (SVU-midler udgør højeste dagpengesats). Behovet for denne kompensation drejer sig om, at skolerne har en vikaropgave i forhold til de lærere, der deltager i uddannelsen.

Skolelederne oplyser, at den enkelte skole i givet fald vil mangle et beløb i størrelsesordenen 75.000 kr. pr. lærer, som uddanner sig i et liniefag. Dette er naturligvis en økonomisk udfordring, som vil kunne være vanskelig at håndtere for skolerne, hvorfor forvaltningen foreslår, at skolerne kompenseres med et beløb på 30.000 kr. pr. lærer, som tager liniefagsuddannelsen, samt at der lægges et loft over antallet af liniefagsuddannelser, der støttes kommunalt, på i alt 20 personer. Forvaltningen foreslår, at disse midler findes dels på forvaltningens centrale pulje til uddannelse, dels findes i de midler, som i forvejen er afsat til skoleudvikling i 2007.

Beslutning:
Godkendt.Skoleudvalgsmøde den 25. april 2007

78. 10. klasse tilbud kun på 2 skoler i skoleåret 2007/2008

Anbefaling
Børne- og Ungeforvaltningen anbefaler,

  • at der i skoleåret 2007/2008 kun oprettes 10. klasser på Ellemarkskolen og Skovboskolen,
  • at der ikke på nuværende tidspunkt træffes beslutning om generelle ændringer i 10. klassetilbuddet i Køge Kommune.

Baggrund
På Skoleudvalgets møde den 28. marts 2007 orienterede forvaltningen om, at tilmeldingen til 10. klasse ikke giver optimale muligheder for tilrettelæggelsen af undervisningen på 3 skoler, hvorfor der ikke bør arbejdes på oprettelse af 10. klasse på Hastrupskolen.
Elever der har tilmeldt sig 10. klasse vil i stedet bliver tilbud optagelse i 10. klasse på Ellemarkskolen subsidiært Skovboskolen.
Opmærksomheden henledes på, at der er fremsat lovforslag om en markant ændring af tilbuddet på 10. klassetrin, som ventes at træde i kraft fra skoleåret 2008/2009.

Beslutning:
Godkendt.79. Ansøgning om midler til konsulentundersøgelse af skolernes elevnet

Anbefaling
Børne- og Ungeforvaltningen anbefaler, at der bevilges 200.000 kr. af Skoleudvalgets samlede driftsbudgetramme til en ekstern konsulentundersøgelse, som skal afdække skolernes kapacitets- og investeringsbehov på IT-området.

Baggrund
I forbindelse med ønsket om at overdrage driften af skolernes elevnet til IT-afdelingen, har en projektgruppe arbejdet med at undersøge mulighederne for dette.
Projektgruppen er nu kommet med en konklusion. På baggrund af besøg på Søndre Skole og Borup Skole vurderes det, at der vil være behov for store investeringer for at rette skolernes installationer op til en professionel standard.
En forudsætning for at IT-afdelingen kan overtage driften er derfor, at alle skoler i kommunen gennemgås af en ekstern konsulent med henblik på at fastlægge niveauet for de nødvendige fremtidige investeringer.
Det skønnes, at en analyse vil koste i størrelsesordenen 200.000 kr., som vil kunne finansieres over Skoleudvalgets samlede driftsbudgetramme.

Beslutning:
Godkendt.


Sidst opdateret den 2. maj 2007