Skolesammenlægning i spil

Handlekataloget med sparemuligheder i Køge Kommune er på gaden - blandt de admini-strative forslag er en sammenlægning af Vemmedrupskolen og Lellinge Skole, lukning af en biblioteksfilial og lukning af Etteren.

Køge: Køge byråd har netop, traditionen tro, udsendt et handlekatalog med forslag til mulige besparelser i forbindelse med bugettet for 2008. Kataloget er nu sendt i høring hos alle de relevante parter i kommunen efter et budgetseminar forleden, hvor politikerne i byrådet fik indblik i kommunens samlede økonomi.
Økonomien er sund i Køge kommune, sagde borgmester Marie Stærke (S) i den forbindelse. Men hun undlod ikke at nævne, at der bliver driftsreduktioner, dvs. besparelser. Kommunen har mange meget store projekter sat i søen, og politikerne skal derfor nærstudere handlekataloget for at se på, hvad de kan leve med - og især hvad de ikke kan leve med af besparelser.
Det er vigtigt at understrege, at de forslag, der står til besparelser i handlekataloget, udelukkende er administrative. Politikerne har ikke behandlet dem endnu. Kataloget er et opbud af økonomiske handlemuligheder, og ikke politiske prioriteringer eller beslutninger.


Skolefusion

Forud for budgetseminariet i tirsdags har de forskellige fagudvalg haft en indledende drøftelse af handlekatalogerne. De kommende konkrete politiske drøftelser af de enkelte forslag finder sted henover sommeren og indtil budgetvedtagelsen i oktober.
Blandt de administrative forslag, der nok skal få nogen op af stolene, er en lukning af borgerservicen på rådhuset i Borup. Åbenbart er der temmeligt få borgere, der benytter sig af denne service.
Der er ikke lagt op til skolelukninger, men der eksisterer et administrativt forslag om at sammenlægge Lellinge Skole og Vemmedrupskolen til én skole med fælles administration. Indskolingen skal i givet fald samles på Lellinge Skole, mens 4.-7. klasse samles på Skovboskolen.
(Mon ikke der skal stå: "4.-9. klasse samles på Vemmedrupskolen" - Peter)
Forslaget betyder, at ledelse, administration og servicepersonale reduceres. Forslaget ligger i forlængelse af den oplevede søgning til Vemmedrupskolen allerede fra 5. klassetrin af forældre, som i stigende omfang fravælger Højelse Skole.
Da forslaget organisatorisk lægger to skoler sammen til én, skal det i givet fald sendes i høring forud for 2. behandlingen af Budget 2008 for at kunne realiseres den 1. august næste år.


Bibliotek og Etteren

Et andet forslag går ud på at nedlægge én af biblioteksfilialerne i enten Ejby eller Bjæverskov. Der er en analyse i gang netop nu, hvor kommunen overvejer den fremtidige biblioteksservice- og struktur. Blandt andet ser man på kombinationer i forhold til faste biblioteksafdelinger, selvbetjeningsløsninger, digitale services og andre mobile og fleksible ordninger.
Der foreslås lukning af Etterens støttecenterfunktion. Etteren er Køges tilbud til de personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for støtte for at kunne håndtere en dagligdag. Opgaven foreslås i stedet løst i Den Gule Dør.
Men forvaltningen advarer samtidigt mod at lukke Etteren. For en del borgere er værestedet den eneste mulighed for at få et måltid varm mad. Værestedet fungerer også som et fast og trygt holdepunkt - for fleres vedkommende det eneste holdepunkt gennem mange år. 10 borgere vurderes at være særligt sårbare, og det kan få betydelige konsekvenser for dem, hvis Etteren lukkes. Det kan være umuligt at få dem til at gøre brug af Den Gule Dør.


Bleer

Et forslag går ud på at reducere kommunens udgifter til Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV) med en halv million kroner. Besparelsen skulle i givet fald placeres i grundskoleområdet.
Et andet forslag går ud på at nedsætte åbningstiden i SFO'erne, hvilket indebærer en reduktion på 6,5 stilling ud af ca. 270 SFO-stillinger (eksklusive ledelse). Blandt forslagene findes også ét om forældrebetaling af bleer i vuggestuerne.
Der foreslås en rammebesparelse på folkeoplysningsområdet på 200.000 kroner, der omfatter tilskud til foreninger og klubber for børn og unge samt undervisning til voksne. Et andet forslag omfatter, at tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning ophører.

Rengøring

Endvidere kan man se forslag om at reducere indsatsen for forebyggelse og sundhedsfremme med en fjerdedel af budgettet, forslag om besparelse på genoptræningsområdet, reduktion af tilskud til pensionistforeninger og af puljen til frivilligt socialt arbejde, en reduktion af medarbejderstaben på 9,6 fuldtidsstillinger til rengøring på frit-valg-området (hvilket svarer til en halv time hver 14. dag), samt øget egenbetaling for levering af mad til hjemmeboende. Der findes mange andre forslag til besparelser, og også enkelte med forslag om opnormeringer. Deadline for høringssvar i forhold til handlekataloget og budgetmaterialet er den 27. august 2007. Man kan læse mere på www.koege.dk/Budget 2008.

Fra: Dagbladet - Agnete Vistar (vistar) - lørdag den 30. juni 2007.


Handleforslag vedr. Skoleudvalgets område.pdf
Handleforslag vedr. Kulturudvalgets område.pdf
Handleforslag vedr. Børneudvalgets område.pdf
Handleforslag vedr. Økonomiudvalgets område.pdf


Sidst opdateret den 30. juni 2007