Fra: Køge Byråds møde den 25. marts 2008

Udbygning af skolernes IT-infrastruktur - anlægsbevilling og tillægsbevilling

Skoleudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på i alt 22,5 mio. kr.

Økonomiudvalget anbefaler sagen.

Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen for 2008 at disponere 22,5 mio. kr. fra gruppe 3 anlæg (anlægsfond) fordelt med 7,5 mio. kr. i årene 2008-2010 til udbygning af skolernes IT-infrastruktur.
Børne- og Ungeforvaltningen udformer p.t., i samarbejde med IT-afdelingen og Pædagogisk Udviklingscenter, detailprojekt for etablering af en IT-infrastruktur på skolerne og mellem skolerne.
Infrastrukturen er en forudsætning for at kunne implementere et driftsikkert IT på folkeskoleområdet.

Der er behov for et driftssikkert IT på folkeskoleområdet. På nuværende tidspunkt fastlægger Folkeskoleloven, at der afvikles årlige elektroniske nationale tests på flere klassetrin i skoleforløbet. Samtidig skal dele af de afsluttende prøver afvikles on-line. Herudover er der et stadigt stigende fokus på dokumentation og evaluering af undervisningen, hvilket også kræver IT-baserede værktøjer.

Udover lovgivningsmæssige krav, er det et selvstændigt formål at ruste eleverne til fremtidens videnssamfund. Dette kan ske ved dels at inddrage IT som læringsredskab i al undervisning, herunder blandt andet interaktive whiteboards, men også ved at benytte IT direkte i undervisningen eksempelvis via opkobling til internettes søgemuligheder.
Sidst men ikke mindst kan en udbygget IT-platform benyttes intensivt i alle faser og relationer i skolesamarbejdet.

Projektet er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra en konsulentundersøgelse på kommunens skoler og omfatter kabling på skolerne, centrale netværks- og serverinstallationer samt installation af hardware og software.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 22,5 mio. kr. samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. i 2008 til udbygning af skolernes IT-infrastruktur. Tillægsbevillingen reducerer kassebeholdningen med et tilsvarende beløb via træk på jordforsyningens udlægsramme.

Fra: Referat fra Køge Byråds møde den 25. marts 2008.Massiv IT-satsning i Køges folkeskoler

Over de næste tre år investerer Køge Kommune 22,5 mio. kr. i skolernes IT-infrastruktur, således at fremtidens digitale undervisningsformer i Køges skoler understøttes.

Intentionen er at sikre integrationen af IT i alle fag – ikke blot som et redskab til at øge fagligheden hos eleverne, men også som redskab til at understøtte den rummelige skole og undervisningen af børn med særlige behov.
På samtlige 16 folkeskoler vil der blive indlagt trådløs teknologi, og hver af kommunens mere end 600 skolelærere vil få en bærbar PC.
- Jeg er urolig glad for, at vi i Byrådet er blevet enige om denne ambitiøse satsning, som vil understøtte fremtidens digitale undervisningsformer på vores i alt 16 folkeskoler. I dag stilles der lovgivningsmæssige krav til driftsikkert IT på folkeskoleområdet, så der kan gennemføres elektroniske nationale test og afsluttende prøver, der skal afvikles on-line. Derudover vil vi med IT-satsningen gøre alt for at ruste vores elever til fremtidens videnssamfund, udtaler borgmester Marie Stærke.

Fra: Køge Onsdag forside nyheder den 26. marts 2008 06:00.Sidst opdateret den 2. april 2008