Byrådet vil bevare skolerne i lokalsamfundet

Byrådet har besluttet at etablere en fælles ledelse på Gørslev Skole og Skovboskolen samt en fælles ledelse på Lellinge Skole og Vemmedrupskolen.


- Det er lokalsamfundenes bedste garanti for at bevare de mindre skoler, siger Marie Stærke om Byrådets beslutning og fortsætter:
- I Byrådet ønsker vi positivt at bevare vores i alt 16 folkeskoler både som undervisningstilbud og som centrale steder for det lokale foreningsliv m.m. Men i erkendelsen af den forskel der er på en mindre skole nu og i fremtiden har vi taget dette skridt for at sikre og understøtte de små skolers bæredygtighed, så de kan klare de fremtidige udfordringer.

Den fælles ledelse har virkning fra den 1. august 2008.
For Gørslev Skole og Skovboskolen etableres der en fælles skolebestyrelse og et fælles pædagogisk råd med virkning fra valg til skolebestyrelsen i 2010. For Lellinge Skole og Vemmedrupskolen etableres der en fælles skolebestyrelse og et fælles pædagogisk råd med virkning fra valg til skolebestyrelsen i 2012.

Fra: Køge Onsdag den 2. maj 2008.
Fra referat af:   Køge Byråds møde den 29. april 2008.

88. Forslag om fælles ledelse på Gørslev Skole og Skovboskolen, Lellinge Skole og Vemmedrupskolen.

Skoleudvalget anbefaler, at

  1. der etableres fælles ledelse for Gørslev Skole og Skovboskolen med virkning fra den 1. august 2008,

  2. der etableres en fælles skolebestyrelse og et fælles pædagogisk råd for Gørslev Skole og Skovboskolen med virkning fra valg til skolebestyrelsen i 2010,

  3. der etableres fælles ledelse for Lellinge Skole og Vemmedrupskolen med virkning fra den 1. august 2008,

  4. der etableres fælles skolebestyrelse og fælles pædagogisk råd for Lellinge Skole og Vemmedrupskolen med virkning fra valg til skolebestyrelsen i 2012,

  5. der straks tages skridt til besættelse af en del ledige lederstillinger ved skolerne,

  6. Vemmedrupskolen fra skoleåret 2009/2010 bliver overbygningsskole for Lellinge Skole.

Økonomiudvalget anbefaler sagen.
Flemming Christensen (C) deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Baggrund
Forslag om fælles ledelse mellem henholdsvis Gørslev Skole og Skovboskolen og Lellinge Skole og Vemmedrupskolen har været i høring. Alle skoler har afgivet høringssvar.

Herudover er forslag om at ændre bilag til styrelsesvedtægtens bilag for så vidt angår overbygningsskole for Lellinge Skole fra Højelse Skole til Vemmedrupskolen indgået i den samlede høring, hvorfor også Højelse Skole er blevet hørt.

Gørslev Skole og Skovboskolen anbefaler, at der etableres fælles ledelse med virkning fra den 1. august 2008. Det samme er tilfældet for Lellinge Skole, hvorimod Vemmedrupskolen anbefaler, at forslaget først gennemføres med virkning fra den 1. august 2009.

Alle skoler ønsker en nærmere præcisering af, hvilke opgaver og kompetencer, der tillægges de medarbejdere, som skal varetage kontakten mellem ansatte, elever og forældre på de skoler, hvor ledelsen ikke er placeret. Kompetencen til at fastlægge opgaver og kompetence for disse medarbejdere er tillagt skolens leder, og forvaltningen vil derfor tage initiativ til i samarbejde med de respektive skolers ledelser at formulere opgave og kompetencebeskrivelser for disse medarbejdere.

Bestyrelsen for Gørslev Skole anbefaler, at der arbejdes for en styrkelse af elevunderlaget på skolen. Det undersøges for tiden, om det vil være muligt med et større underlag for skolens SFO 0.

Gørslev Skole og Skovboskolen anbefaler forslaget om fælles bestyrelse og fælles pædagogisk råd fra førstkommende valgperiode. Lellinge Skole og Vemmedrupskolen anbefaler, at forslaget om fælles skolebestyrelse udskydes til næstfølgende valgperiode, hvorimod man finder, at der godt kan etableres et fælles pædagogisk råd allerede nu.

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af fælles bestyrelse og fælles pædagogisk råd bør ske på samme tidspunkt (dvs. enten i 2010 eller i 2012), idet det vil være vanskeligt foreneligt på den ene side, at have et fælles pædagogisk råd, som skal sikre en fælles pædagogisk linje, og på den anden side to bestyrelser, som vil skulle udstikke rammerne for det pædagogiske arbejde.

Når forvaltningen har anbefalet, at der etableres fælles bestyrelse og fælles pædagogisk råd i forbindelse med næste ordinære valg til skolebestyrelserne hænger det sammen med, at valgperioden for de nuværende bestyrelser udløber i begyndelsen af 2010.

For så vidt angår spørgsmålet om at ændre overbygningsskolen for Lellinge Skole til Vemmedrupskolen er der enighed om dette.

Skoleudvalget besluttede herudover på mødet den 16. april 2008, at stiforbindelse mellem Gørslev Skole og Skovboskolen undersøges nærmere.

Beslutning:
Godkendt.
Et mindretal, Finn Buch Petersen (I) kan ikke godkende sagen.

Fra: www.koege.dk den 2. maj 2008.


Sidst opdateret den 3. maj 2008