Avisklip fra januar-februar 1975

Tilbage til den gamle timeplan

Der udfoldes nu lokale bestræbelser for at mildne virkningerne af de nedskæringer, der blev foretaget indenfor skolesektoren i den sidste regeringsperiode. Fra lærerrådet på Skovboskolen er der således fremsat ønske om at få tilbagetildelt en del af de timer, der blev skåret væk under sparerunden.
Såvel fælleslærerrådet som skolekommissionen støtter bestræbelserne, selv om kommissionen dog ikke i alle måder kan følge lærerrådets ønsker.
Ønskerne går ud på, at der skal tildeles fagene engelsk og gymnastik i 1. real hver en time mere om ugen. Samtidig ønskes det, at der i forbindelse med danskundervisningen i 7. - 10. årgang bevilges hver klasse en ugentlig time mere til »klassens time«, hvor der kan gås bort fra det faste undervisnings-mønster og kan bruges tid til drøftelser af forskellig art.
Skolekommissionen følger ønskerne et langt stykke.
Med hensyn til klassens time anbefaler kommissionen dog, at den kun bliver effektiv i relation til faget dansk i 7. klasse, mens der for de øvrige klassetrins vedkommende stilles 20 ugentlige timer mere til rådighed til at mildne sparerundens virkninger for de mest betrængte fags vedkommende - altså ikke udelukkende dansk.

Fra: Dagbladet.


Flere kørepenge til skoleelever

Skolekommissionen har imødekommet et ønske fra senior-elevrådet ved Skovboskolen om, at kørselsgodtgørelsen for elever, der kører på knallert i forbindelse med erhvervspraktik-ophold forhøjes fra 5 øre til 10 øre pr. km.

Fra: Dagbladet.


Skolevejene skal nu gøres sikrere

Der er nu taget en del initiativer med henblik på at få forbedret adgangsforholdene til Skovboskolen og Gørslev skole. Teknisk udvalg har, bl.a. på baggrund af forældre-utilfredshed med forholdene, taget spørgsmålet op til drøftelse, og har udarbejdet en række konkrete forslag.
Det mest vidtrækkende af disse forslag går ud på, at Trekanten i Gørslev lukkes ved kirken, således at der ikke bliver gennemfartstrafik mod Tureby-Slimmingevej og skolen.
Forældrekredsen ved Gørslev skole har udarbejdet en trafikanalyse på initiativ af forældreforeningen og skolenævnet. Denne analyse danner bl.a. baggrund for forslaget om vejlukningen, idet teknisk udvalg har erkendt trafikfaren ved krydset Trekanten/Lundegårdsvej/Tureby-Slimmingevejen. Forslaget forelægges nu amtet.
Udvalget går også ind for, at der foretages opstribninger forskellige steder på Tureby-Slimmingevejen, og man har sikret sig, at der opsættes byskilte ved Gørslev, således at den automatiske fartgrænse på 60 km/t bliver gældende her.
For Skovboskolens vedkommende har teknisk udvalg udarbejdet et forslag til forbedring af adgangs-forholdene, efter at skolenævnet havde bedt udvalget se på sagen. Det foreslås, at der lukkes af for bil-parkering på asfaltpladsen foran skolens hovedindgang, og at indkørslen her forsynes med en låge.
Denne foranstaltning vil bl.a. tvinge børnene til at benytte tunnelen under Lidemarksvej, i langt højere udstrækning, end tilfældet har været hidtil. Bilparkering skal så henvises til parkeringspladsen ved Skovbohallen. Herfra skal der etableres stiforbindelse til skolen.
Der har endvidere været cykelsti på det tidligere baneterræn mellem Vemmedrup og Skovboskolen. Teknisk udvalg har dog ikke fundet det muligt at gennemføre denne løsning til en overkommelig pris.
De øvrige planer og forslag vil imidlertid blive forelagt de relevante instanser i den nærmeste fremtid.

Fra: Dagbladet.


Skovboskolens lærerråd har fået afslag på en ansøgning til kulturudvalget om frigivelse af yderligere beløb til indkøb af AV-udstyr. Ikke engang et forslag om at bruge de 18.000 kr., skolen har sparet på rengøringskontoen kunne kulturudvalget gå med til.

Fra: Dagbladet - den 31. januar 1975.


Nyt møde om åbenplan på Skovboskolen

Skolekommissionen kunne ikke umiddelbart godtage et forslag fra skolenævnet ved Skovboskolen om, at forældre, som ikke ønsker deres børn inddraget i det åbenplaneksperiment, der tænkes gennemført på Skovboskolen, skal kunne sende deres børn til en af kommunens øvrige skoler.
Kommissionen finder, at der her røres ved så dybtgående principper, at der må nye forhandlinger med skolenævn og Skovboskolens lærere til, før der kan træffes en endelig afgørelse i sagen.

Fra: Dagbladet - den 15. februar 1975.


Ja til udvidelse af timetallet på Skovbos skoler

I det kommende skoleår vil timetallet på Skovbo kommunes skoler blive udvidet med ca. 20 timer om ugen. Det sker efter, at kommunalbestyrelsen i aftes godkendte en anmodning fra bl.a. fælleslærerrådet om en mildning af den timereduktion, der blev foretaget på landsbasis for nogle år siden.
Såvel skolekommission som kulturudvalg og økonomiudvalg havde givet tilslutning til timetalsforøgelsen, der især kommer fagene engelsk, gymnastik og dansk i henholdsvis 1. real, 9. årgang og 7. klasse til gode.
Økonomiudvalget havde givet sin velsignelse på betingelse af, at udgifterne til timetalsudvidelsen dækkes af besparelser på andre konti indenfor kulturudvalgets ramme, men det var Holger Jørgensen (V) ikke tilfreds med.
Han ønskede at vide, hvad udvidelsen vil koste og fik svaret: Fra 140.000 - 150.000 kr. årligt, afhængig af de pågældende læreres anciennitet. Holger Jørgensen ønskede herefter dette tal indført i den endelige vedtagelse.
Resultatet blev, at økonomiudvalgets formulering af godkendelsesbetingelserne ændredes så det blev en forudsætning, at udgifterne til timetalsudvidelsen ikke overstiger 150 000 kr.

Fra: Dagbladet - den 19. februar 1975.


Byggeudvalg for Skovboskolen

Trods enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmers forundring over, at det skulle være nødvendigt, er der givet grønt lys for nedsættelse af et byggeudvalg, der skal planlægge færdiggørelsen af Skovboskolen. Udvalgets formand bliver Inger Lise Jensen (soc.), der sammen med Herluf Haar (upol.) bliver kommunale repræsentanter i udvalget.

Fra: Dagbladet - den 20. februar 1975.


Vil undgå at splitte elever på to skoler

Skolekommissionen i Skovbo vil ved tilrettelæggelsen af klassedannelserne i det kommende skoleår søge at få overbygningens elever fra Gørslev skole koncentret på Skovboskolen, således at eleverne ikke skal splittes op på Borup skole og Skovboskolen i det videre skoleforløb.
I det kommende skoleår er der 10 klasser på 8. årgang på de fire skoler i kommunen. Nærmere drøftelser skal nu fastslå, hvorledes disse klasser kan fordeles.
Skolekommissionen har sin indstilling til kommunalbestyrelsen klar, når det gælder de øvrige klassedannelser. For børnehaveklassernes vedkommende indstilles det, at der oprettes tre på Borup skole, Ejby skole og Skovboskolen, og to på Gørslev skole. Til børnehaveklasserne er tilmeldingen ikke maksimal.
For 1. klassernes vedkommende oprettes der fire på Ejby skole, tre på Borup skole og Skovboskolen og to på Gørslev skole. Bortset fra Ejby, hvor der oprettes en klasse mere end i år, er tallene uændret.
Når det gælder 2. klasserne er ændringer i forhold til det nuværende antal klasser. Gørslev skole får kun én 2. klasse. De to nuværende 1. klasser slås sammen, fordi der på grund af fraflytning kun er 19 elever tilbage i de to klasser. Skovboskolen får kun tre 2. klasser. De nuværende fire l. klasser slås sammen til tre, fordi elevtallet er dalet til 61. Derimod får Ejby skole fire 2. klasser, idet de nuværende tre 1. klasser deles.
For de øvrige klassetrins vedkommende sker ingen væsentlige ændringer.

Fra: Dagbladet - den 22. februar 1975.Sidst opdateret den 28. januar 2009