Ove Jensen går fra formandspost

Vil udtræde af såvel skolekommission som fritidskommission i skuffelse over behandlingen af byggesagen for Skovboskolen.

   Ove Jensen - går sin
  vej i skuffelse.
Ove Jensen, Slimminge, formand for skolekommissionen og medlem af fritidskommissionen i Skovbo, har ansøgt kommunalbestyrelsen om at blive fritaget for begge hverv med virkning fra udgangen af okto-ber. Begrundelsen for ansøgningen er skuffelse over den behandling, sagen om Skovboskolens færdiggørelse fik i kommunalbestyrelsen.
Ved det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde, hvor budgettet for 1976/77 blev 2. behandlet, gav Ove Jensen i spørgetiden udtryk for sin skuffelse over behandlingen af byggesagen, og nu har han fulgt sin kritik op med tilbagetrædelsesansøgning.
- Min skuffelse skyldes i første række den, efter min mening usaglige behandling, sagen om Skovboskolens færdiggørelse fik i kommunalbestyrelsen. Fra skolen kom der i sin tid ønske om en udbygning på 2.000 kvadratmeter, men det blev i byggeudvalget beskåret til 1.400 kvadratmeter. Byggeudvalget udarbejdede et gennemtænkt og velbegrundet forslag, men det blev mødt med et modforslag på 1.100 kvm. fra den upolitiske gruppe i kommunalbestyrelsen, forklarer Ove Jensen.
- Da der skulle tages stilling til forslagene ved 2. behandlingen, kunne der pludselig forhandles i korridorerne om skoleudvidelsen, og her nåede man efter halvanden times debat frem til et forslag, der bliver på 1.340 kvm., når man regner efter.
- Jeg føler, der er trådt på byggeudvalget i denne sag - og det til trods for, at jeg ikke selv er medlem af udvalget. Afgørelsen i kommunalbestyrelsen fik mig til at tage min stilling som formand for skolekommissionen op til overvejelse, og det resulterede i, at jeg indsendte ansøgningen om min tilbagetræden, pointerer Ove Jensen.
Skolekommissionens medlemmer vil i aften officielt blive orienteret om tilbagetrædelsesansøgningen, der skal forelægges kommunalbestyrelsen.
Ove Jensen var formand for skolekommissionen i sidste kommunale valgperiode, hvor han tillige var medlem af kommunalbestyrelsen, valgt af Venstre. Ved kommunevalget i fjor, hvor Ove Jensen ikke ønskede at stille op, blev han - efter sigende på forslag fra upolitisk side - genvalgt som formand for skolekommissionen.Ny formand for Skovboskolens gamle elever

Skovboskolens gamle elever har fået ny formand. På den første ordinære generalforsamling i foreningen for tidligere elever, Patina, blev Helge Alberchtsen, Gørslev, nyvalgt til formandsposten. Foreningen har ca. 75 elever, hvilket svarer til omkring halvdelen af de elever, der er udgået fra Skovboskolen.
Til bestyrelsen nyvalgtes i øvrigt Erhardt Hansen, Slimminge, og Vibeke Andersen, Lidemark. De afløser Leif Larsen og Jonna Hansen, begge Lidemark.
Generalforsamlingen, der afvikledes på Borup skole, havde samlet 20 tidligere elever. Deltagerne enedes om, at man vil forsøge en fest for gamle elever stablet på benene i begyndelsen af december.


Skovboskolen kontakter lokale virksomheder

Skovboskolen vil i den kommende tid søge kontakt med erhvervsvirksomheder i kommunen. Det sker efter at skolenævnet har tilsluttet sig et forslag fra lærerrådet med henblik på placering af skoleelever i erhvervslivet.
Den nye skolelov åbner mulighed for, at f.eks. skoletrætte elever kan placeres i erhvervslivet og alligevel opfylde undervisningspligtens krav. Meningen med at kontakte virksomhederne i kommunen er via spørgeskemaer at oparbejde et arkiv, således at der hurtigt vil være mulighed for at tilbyde elever en egnet erhvervsplacering, hvis behovet opstår.

Fra: Dagbladet - lørdag den 4. oktober 1975.


Sidst opdateret den 13. juli 2008