10. klasserne på Skovboskolen prøver nye veje

Projektorienteret undervisning giver eleverne medbestemmelse og medansvar.

   Anna Marie Holsting og Erling Grøn-Jensen - begge 10.
  klasse lærere - og Peter Jørgensen og Susanne Sloth -
  begge elever i 10. klasse - er ikke i tvivl: Medansvar og
  medbestemmelse er kodeordene, hvis 10. klasseunder-
  visningen skal have en ny dimension.
Skovboskolen vil ikke godtage, at 10. klassen er en eller anden udefinerbar blindtarm i folkeskolen.
En klasse, hvor sigtet meget nemt kan gå hen at blive sløret, og hvor klassens reaktion, som en naturlig følge, bliver sløv eller i værste fald negativ.
Skovboskolens ønske er derimod, at netop denne klasse skal være meget stramt defineret. Især fordi denne klasse for mange af eleverne betyder et farvel til skolesystemet.
Man er heller ikke i tvivl om. hvad nøgle-ordene i forbindelse med definitionen skal være - nemlig: Medbestemmelse og med-ansvar.
Det er på den baggrund, man skal se skolens voldsomme satsning på projekt-orienteret undervisning.

En undervisning, der i dette skoleår har betydet, at eleverne i de 3 tiende klasser på nuværende tidspunkt allerede har afviklet en lejrskole, hvor de selv stod for alt - lige fra forplejning til undervisning.
Næste projekt bliver boligen. Også dette emne har elever som ophavsmænd og elever som projektløsere.

Hele spektret rundt
- Der sker det, når vi tager fat på et emne, at vi får øjnene op for, hvor kompliceret det i virkeligheden er, siger Peter Jørgensen og Susanne Sloth, der begge går i 10 klasse.
- Hvad angår det aktuelle emne om boligen, er det naturligt, at vi bl.a. tager fat på ungdomsbolig-problematikken i denne kommune. Det kan meget nemt føre over i økonomi og politik. Er der økonomisk baggrund for at bygge disse boliger, og er der politisk vilje til det?
- Vi ved det ikke endnu, men om en 3 ugers tid er vi i stand til at give et bud på svaret, siger eleverne.
Projekt bolig vil også bringe eleverne over forskellige boligformer. Hvordan er det at bo i kollektiv ? Det mest naturlige er at spørge folk, der bor således, og det er det eleverne gør.
Hvordan financerer man eget hus. Svaret kan komme fra en revisor og en advokat, og 10. klasse eleverne er netop i færd med at finde en sådan ekspert frem.
Med andre ord en undervisningsform, der lærer eleverne at finde frem til folk, der kan give de relevante svar. En indlæringsmetode, der rækker ud over bøger og klasseværelset, og giver eleverne kontakt med det »virkelige samfund«.

- Starten på denne undervisningsform ligger ikke så langt tilbage, siger de to 10. klasselærere Anna Marie Holsting og Erling Grøn-Jensen - Det var i foråret, vi fik lagt det i faste rammer, og vores motivation var egentlig »frygten« for at undervise i 10. klasse på traditionel vis.
Da vi talte med vores kollegaer, viste det sig, at vi ikke var alene om denne frygt. Alle havde en klar fornemmelse af, at denne klasse kunne gøres langt mere spændende, og med så klare udsagn, var det oplagt, at vi skulle prøve en omlægning af undervisningen.
En omlægning der giver eleverne medbestemmelse og medansvar, men som vel at mærke ikke betyder, at vi slækker på »indlæringsfagene«.
- Det er værd at understrege, fortsætter de to lærere, at vi oplevede en meget stor velvilje fra skoledirektøren, der med det samme gik ind for ideen, og skaffede ekstra timer.
- Og vi er ikke bange for at konkludere her efter første projekt. Eleverne har været meget optaget af vores første emne, og har arbejdet virkeligt godt. Arbejdet er sket på tværs af de tre 10. klasser, og også dette forhold er gået gnidningsløst. Netop medansvaret har forhindret konflikter, siger lærerne.
Der er altså tilfredshed med dette nye initiativ blandt lærere og elever i Skovboskolens 10. klasser.
Og måske kan initiativet ovenikøbet gå hen at blive et pilotprojekt for skolerne i hele kommunen.
Om et par måneder ventes der en ændring i folkeskoleloven omkring undervisningen i 10.-klasserne.
En ændring, der i høj grad formaliserer det Skovboskolen har taget hul på nu. Og både elever og lærere er villige og interesserede i, at dele deres erfaringer med Skovbo kommunes andre skoler.

Fra: Dagbladet - den xx. august 1985.Projektår på Skovboskolen

10. klasse satser stærkt på projektorienteret undervisning i det kommende skoleår.

DAGBLADET har modtaget 10. klasses egen beskrivelse af den kommende undervisning.
10. årgang på Skovboskolen forbereder p.t. en cykeltur til Ejby Mose.
Forud for denne ekskurtion er der en del planlægning, som eleverne selv udfører.
Der iblandt er der en gruppe, som tager sig af økonomi og forplejning. D.v.s. de skal lægge budget, sørge for indkøb således at ingen kommer til at sulte, samt aflægge regnskab efter turen.
En anden gruppe skal sørge for at lægge et dagsprogram med tilrettelæggelse af ture og fælles fritidsaktiviteter under opholdet på D.D.S lejrpladsen.
Andre grupper skal tage sig af stedets biologi, geografi og historie.
På denne måde får man dækket hele stedets flora og fauna.
Senere i undervisningsåret vil vi gå igang med et emne om boligen, for at informere eleverne om, hvordan man etablerer sig og evt. familie med hensyn til boformer og indretning.
Efter dette kommer et emne over temaet »arbejdsliv« på baggrund af den nyligt overståede praktiktid.
Der skal læses litteratur, digte og noveller plus orienteres om arbejdsmarkedet.
Eleverne er alle positivt indstillede over for denne nye og spændende undervisning og ser frem til et godt og lærerigt skoleår.
10. årgang på SkovboskolenNy i nævn

John Højdevang er på grund af fraflytning fra Skovbo kommune udtrådt af skolenævn og skole-kommission.
Som afløser er Anette Buch Larsen, Bjæverskov, indkaldt til at indtræde i skolekommissionen, mens Inge Lise Bolund Hansen indtræder i skolenævnet ved Skovboskolen.

Fra: Dagbladet - den xx. august 1985.MEDDELELSER FRA PR-GRUPPEN.

10.kl. vil i denne uge tage på en tur til Ejby mose, tirsdag og onsdag.
Hele turen tilrettelægges af eleverne selv. Projektorienteret arbejde. De skal selv sørge for detailplanlægning. Eleverne for-deler sig i en række grupper, herunder: Økonomi og forplejning d.v.s. de skal lægge budget, sørge for indkøb, således at ingen kommer til at sulte, samt aflægge regnskab efter turen. En anden gruppe skulle sørge for at lægge et dagsprogram med tilrettelæg-gelse af ture og fælles fritidsaktiviteter under opholdet på D.D.S's lejrplads.
Andre grupper skulle tage sig af transport, overnatningsmulig-
heder, stedets biologi, historie og geografi. På denne måde får
man dækket hele stedets flora og fauna.
Den vigtigste gruppe er selvfølgelig PR-gruppen, som vil holde
alle lokalblade og aviser underrettet om turen.
Endvidere vil vi gerne oplyse om den videre planlægning for 10-
ende kl. i dette skoleår. Efter denne tur er der planlagt et fæl-lesarbejde om emnet bolig. Dette vil bl.a. indeholde forskellige boformer og hvad det koster at indrette sig.
Samtidig med alt dette, er vi ved at planlægge erhvervspraktikken
i uge 40.
Skulle der være nogen som kunne have elever med på deres arbejde, hører vi meget gerne fra dem.
10. klasse afholder forældremøde tirsdag den 27-8.

PR-gruppen.


Sidst opdateret den 26. januar 2009