Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres lidt brød og pålæg.
Husk: Vi skal have taget billede til SkolePorten!

Dirigent: Kim Juul Ibsen   Nanna Steenstrup / Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen   Annemette Jørgensen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Kim Juul Ibsen, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Alexander Skovby Jahn (8.A), Mathias Klausen (8.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Annemette Jørgensen, Anne Mikkelsen, Christian Steffensen.

Fraværende:
Afbud fra Kim Juul Ibsen, Anne Mikkelsen. Eleverne ikke mødt.


 1. Ny konstituering, Kim Juul Ibsen:
  Erik Andersen er valgt som formand.
  Kim Juul Ibsen opfordres til at sidde i økomoniudvalget.
  Helle Sander Sunesen og Nanna Steenstrup sidder i trivselsudvalget.
  Ellers er udvalgene som beskrevet. Skolebestyrelsens udvalg

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Vil gerne at skolebestyrelsen tager fat på at bruge årshjulet samt får udarbejdet en forretningsorden.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Gennemgang af kalender, studietur for 9. årgang til Prag, Lærer-info-møde, faglige kurser for lærere på PUC, test i 0. klasse, praktik på 9. årgang. Uhyggeuge i SFO og personaleweekend. Temauge på Gørslev i uge 41 og motionsdag.
  • Budget 2011-14:
   SFO'erne i hele kommunen skal spare ca. 40 medarbejdere.
   På serviceområdet skal der spares 20 %.
   Der skal spares på ledelsesområdet.
   Procedure og tidsplan for eventuelle afskedigelser, ændring af ansættelsesgrad og funktionsopsigelse blev gennemgået.

  c) Elevråd:

   Er valgt, men er ikke til stede. Helene kontakter kontaktlæreren.

  d) Øvrige:


 3. Frokostordning i SFO 0, Annemette Jørgensen:
  Der kommer en brugerundersøgelse i papirform for forældre og medarbejdere. Resultatet tages med som beslutningsgrundlag for om ordningen skal stoppe eller fortsætte.
  På børnehaveledermødet på fredag den 8. 10 bliver tidsplan for beslutningen fremlagt. Derefter tages pkt. op til beslutning på skolebestyrelsesmødet i november. Der er ½ års opsigelse på ordningen.

 4. Evaluering af fælles forældremøder, Nanna Steenstrup:
  Punktet skulle forstås som en evaluering af skolebestyrelsesmedlemmernes rolle på forældremødet. Et fælles oplæg til alle møder, var rigtig dejligt. Skolebestyrelsen ser frem til at mødes med kontaktforældrene.

 5. Planlægning af møder med kontaktforældre, Per Skøt:
  - Opfølgning fra sidste møde.
  - Facilitering mv.
  Møde i trivselsudvalget om planlægning af kontaktforældremødet.
  Skolebestyrelsen lægger op til at bruge kontaktforældrene mere til sparring til arbejdet med f.eks. høringssvar, principper.
  Mødet er den 13. 10. på Gørslev Skole og den 27. 10. på Skovboskolen.
  Kontaktforældrelisten skal opdateres inden invitationerne sendes ud.
  Kontaktforældrene fra SFO 0 inviteres til mødet.
  Invitationen sendes ud over intra.
  Tilmelding på Gørslev Skole til Tina Sølvberg. Der stilles borde op i forhallen og Hans laver kaffe.
  På Skovboskolen sendes invitationen til Jette der distribuerer den ud til kontaktforældrene. Der laves kaffe og serveres lidt til.

 6. Skolernes struktur og organisering, Per Skøt:
  Per Skøt gennemgik opbygningen af skolernes struktur, mødevirksomhed og organisering.

 7. Skolebestyrelsens arbejde, Per Skøt:
  - Inspireret af kursus for bestyrelsesmedlemmer i juni.

 8. Eventuelt:
   

 9. Lukket møde:
   


Sidst opdateret den 15. oktober 2010