Trivselsambassadørerne

Referat af møde
torsdag den 5. februar 2009
 1. Introduktion til hinanden:
  (Vi kender ikke alle sammen hinanden)

  Til stede var Lone, Anette, Brian, Pia, Nanna, Janni, Bent, Peter, Kipper og Nette.
  (Therese og Karoline havde meldt afbud).

  Alle gav en kort præsentation af sig selv.

  Både indskoling, mellemtrin og udskoling er repræsenteret, med flest som har børn i indskolingen.


 2. Afstemning af forventninger:
  (Hvad vil vi gerne bidrage med, hvad vil det sige at være trivselsambassadør på Skovboskolen)

  Alle kom frem med ideer og forventninger til trivselsambassadør-arbejdet på Skovboskolen.
  Trivselsambassadørernes arbejde er præventivt at forebygge mobning ved at fokusere på øget trivsel for alle elever på skolen. Mulige aktiviteter kan være:

  Bruger-/elevundersøgelser, hvor børnene på skolen svarer på spørgsmål vedr. mobning i deres dagligdag.
  Formål er klarlæggelse af om der er mobning og/hvis hvad foregår der. Dette relaterer til hvad der allerede er i gang på skolen mht godskole.dk og elevsamtaler (Kipper har meldt sig som mulig tovholder).

  Aktiviteter på tværs af hele skolen vil være godt, f.eks. julebazar eller høstfest, man kan tænke i nye traditioner (eller tage gamle op igen). SFO er en naturlig medspiller.

  Information til alle, komme bredt ud på hele skolen, med information om trivselsarbejdet og planlagte aktiviteter, for at få forældrene til at støtte op og hjælpe. Der kan være info møder hvor man kunne få en god foredragsholder til at komme, feks Lars Bom, Plan B, Pia Borg, motivation i 7. klasse mv.

  Oprettelse af trivselsfond, der kan bruges som økonomisk buffer ved arrangementer. Sponsorater vil være velkomne.

  Elevvenskaber på tværs af klasser vil være godt at starte op.

  Integration, der kunne man godt gøre mere for at hjælpe elever med anden kulturel baggrund.

  Skriftligt materiale skal skrives, lægges på SkoleIntra, og gerne deles ud til nye forældre på skolen. Der mangler en ’printvenlig’ udgave af ForældreIntra, et samlet hæfte hvor man kan læse om skolen, dens principper og dagligdag.

  DVD’en forældre mod mobning er god at vise til forældremøder, pt har Janni den. Al materiale skal samles et sted, evt på skolens bibliotek. (Nette har taget kontakt til Anne Mikkelsen)

  Trivselsambassadørerne skal på SkoleIntra: Navneliste, kontaktmulighed, referater og aktivitets-idebank til kontaktforældre. Kontaktforældrelisten skal opdateres regelmæssigt, måske er det ikke alle lærere der ved at de skal sørge for det bliver opdateret. (Peter siger det videre til skolen)

  Næste gang skolen har temauge, vil der også være skoledag om lørdagen med åbent hus for forældrene.
  Her kan trivselsambassadørerne være med for første gang, der skal tages kontakt til skoleledelsen. (Nette tager kontakt til skoleledelsen)

  Festerne i klubhuset genopstår, og første fest holdes midt i marts. Det kunne være noget for trivselsambassadørerne. Godt at kunne gå bredere ud end kun skoletiden, for trivsel gælder jo også for børnenes fritid i nærområdet. (Lone vil tage kontakt til dem der står for det)


 3. Hvordan kommer vi videre:
  (Planlægning af aktiviteter og møder hvor ofte og med hvem)

  Skolebestyrelsen skal lave principper for Trivselsambassadør-arbejdet, og dette vil være godt at lave i samarbejde med trivselsambassadørerne. Trivselsgruppen er en gruppe under skolebestyrelsen, med kontaktflade ud til alle kontaktforældre. Der var bred enighed om, at alle forældre kan være trivselsambassadører, man behøver ikke være kontaktforælder. Det vil være ønskeligt hvis alle klassetrin er repræsenteret. Nedre/øvre grænse for hvor mange der kan deltage blev ikke klart fastlagt, men der var enighed om at det pt er en god størrelse til opstartsfasen. Kaj Mortensen fra Gørslev skole har allerede lavet et oplæg til principper, som vi kan få inspiration fra. (Peter sender det rundt)

  I opstartsfasen planlægges møde en gang om måneden indtil sommerferien, derefter færre møder.
  Referent: Det går på skift.

  Der skal vælges en formand for trivselsgruppen, og alle ville gerne tænke lidt over det til næste gang.

  Det vil være godt at starte samarbejde med elevråd, SFO, lærere, ledelse og skolebestyrelse. Derfor inviteres de med til næste møde. (Nette sørger for at invitere)


 4. Fastlæggelse af næste møde:

  Næste møde holdes mandag den 23. februar kl. 19 - 21 samme sted.

  Foreløbig agenda:

  Principper for trivselsgruppen og samarbejdet med elevråd, SFO, lærere, ledelse og skolebestyrelse.

  Skolens principper for trivsel/antimobning

  Samarbejde omkring emneuge med åbent hus om lørdagen

  Samarbejde omkring skriftligt materiale som deles ud til nye forældre og elever

  Status omkring klubhusfester

  Fastlæggelse af næste møde


  Hjemmearbejde: Til næste gang har alle været inde på skolens hjemmeside og læst alle principperne, især dem der handler om trivsel. Hvis man har skriftligt materiale, feks hvad andre skoler gør eller lignende, så mail det rundt på mailinglisten og/eller tag det med. Brug mailinglisten hvis man har noget på hjerte.

  Mødet sluttede i god ro og orden ;-)

  Referent: Nette


Sidst opdateret den 8. juni 2009