Skolebestyrelsesvalg 2008
[ Se valgresultat nederst på siden ]

Kandidatliste og præsentationer.
Skolebestyrelsesbekendtgørelsen.
Undervisningsministeriets vejledning til valgbekendtgørelsen - pdf-fil.
Væsentlige ændringer i valgbestemmelserne for Skolebestyrelsesvalg 2006.
www.skole-samfund.dk - Forældreorganisationen Skole og Samfund.
Gruppe


Forskudt valg til Skolebestyrelse - 2008 - Skovboskolen

Skovboskolen skal i 2008 have forskudt valg til skolebestyrelsen. Valget gennemføres i marts måned på grundlag af reglerne i bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen.

Ved det forskudte valg i 2008 skal der vælges 4 repræsentanter til Skolebestyrelsen ved Skovboskolen.


Reglerne om skolebestyrelsesvalg i skolebestyrelsesbekendtgørelsen
Generelt om valgene m.v.

Kommunalbestyrelser og regionsråd sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser ved selvstændige kommunale folkeskoler og ved regionale undervisningstilbud.


Hvem har valgret og er valgbare

Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som i henhold til §7 tillægges valgret og valgbarhed.
Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget.
Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole.

§7: Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:
  1. Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.

  2. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at forældremyndighedsindehaverens ægtefælle bor sammen med forældremyndighedsindehaveren og barnet. Det er endvidere en forudsætning, at forældrene ikke har fælles forældremyndighed, og at forældremyndighedsindehaveren giver sin tilslutning.

  3. Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.

  4. Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 3. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.
Personer, der er ansat ved den pågældende skole eller regionale undervisningstilbud, kan ikke vælges til forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.


Valgbestyrelse

Ved hver skole, er der nedsat en valgbestyrelse, der består af et kommunalbestyrelsesmedlem, den afgående formand samt skolelederen. Skovboskolens valgbestyrelse består af:
      Anette Simoni (kommunalbestyrelsesmedlem), formand.
      Ejner Vismoes Andersen (skolebestyrelsesformand).
      Kirsten Vej Petersen (skoleleder).


Valgliste

Skolen udarbejder en valgliste.
Der skal inden valgmødet gives indehavere af forældremyndigheden mulighed for ved henvendelse til skolen eller undervisningstilbuddet at sikre sig, at de er opført på valglisten. Tilsvarende skal personer, der ønsker valgret og valgbarhed efter §7 have mulighed for at blive optaget på valglisten inden valgmødet.
Valgbestyrelsen træffer afgørelse snarest muligt, om vedkommende har ret til at blive optaget på valglisten.
Valgbestyrelsen kan fastsætte en frist for henvendelse til skolen angående optagelse på valglisten.
Valgbestyrelsen kan forlange dokumentation for, at betingelserne for at blive optaget på valglisten er opfyldt.
Valglisten ligger på skolens kontor, hvor man kan få at vide, om man er optaget på valglisten, hvilket allerede er tilfældet for alle, der har forældremyndighed til et indskrevet barn.


Kandidatopstilling

Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder før valgmødet, på valgmødet eller senest 10. dagen efter valgmødet. En kandidatopstilling skal senest den 10. dag efter valgmødet underskrives af mindst 4 stillere, der skal have valgret til valget ved den pågældende skole.
Kandidater, der opstiller før valgmødet, har mulighed for at indlevere en A4-side, der beskriver deres synspunkter og holdninger. Dette skal være skolen i hænde senest den 29. januar, hvorefter det vil blive lagt på Skovboskolens hjemmeside www.skovboskolen.dk


Fredsvalg

Senest 2 uger efter valgmødet kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg.
Ved fredsvalg betragtes de øverste 4 på listen som valgte, mens resten betragtes som suppleanter.


Afstemning

Hvis der ikke opnås mulighed for fredsvalg afholdes afstemning. Der udleveres stemmesedler til alle med valgret. Hvis der skal være afstemning, udsendes de nærmere regler for stemmeafgivelse.

Der findes yderligere information om forskudt valg til skolebestyrelsen på: www.uvm.dk


Tidsplan for Skolebestyrelsesvalg 2008:

Ugedag Dato Aktivitet
Mandag 31. december 2007 Informationsskrivelse om valg og valgmøde.
Tirsdag 15. januar 2008 Valgliste fremlægges på skolens kontor.
Torsdag 17. januar 2008 Kl. 18.30 - 19.30:
Aftenåbent for optagelse på valglisten.
Tirsdag 29. januar 2008 Frist for optagelse på valglisten
Frist for aflevering af kandidatmateriale.
Tirsdag 5. februar 2008 Kl. 19.00 - :
Orienteringsmøde og valgmøde på Skovboskolens lærerværelse.
Fredag 15. februar 2008 Sidste frist for kandidatopstilling.
Sidste frist for stillernes (4) underskrivelse af kandidatopstilling.
Tirsdag 19. februar 2008 Sidste frist for aftale om fredsvalg.
Hvis betingelserne for fredsvalg ikke er opfyldt, skal der afholdes afstemningsvalg.
Fredag 29. februar 2008 Sidste frist for orientering til hjemmene om afstemning og udlevering af stemmemateriale.
Mandag 10. marts 2008 Kl. 18.30 - 19.30:
Aftenåbent for aflevering af stemmesedler.
Torsdag 13. marts 2008 Kl. 16.00:
Sidste frist for afstemning til skolebestyrelsesvalg.
Fredag 14. marts 2008 Orientering om valgets resultat på Skovboskolens hjemmeside.
Fredag 21. marts 2008 Klagefrist efter valgets opgørelse.
Tirsdag 25. marts 2008 Konstituerende møde.
Tirsdag 1. april 2008 De nye skolebestyrelsesrepræsentanter tiltræder - valgperiode 4 år.

TOP
Resultat pr. 1. april 2008

ValgtNavn
2006 - 2010  Dorte Myhre Therkildsen, Kirsebærhaven --, 4632 Bjæverskov
2006 - 2010Brian Folmann Christiansen, Ringstedvej --, 4632 Bjæverskov  
2006 - 2010Knud Birkedal Nielsen, Vollerslevvej --, 4632 Bjæverskov
2008 - 2012Nette Schultz, Druestrupvej --, 4632 Bjæverskov
2008 - 2012Rikke Søndergaard, Læskovvej --, 4632 Bjæverskov
2008 - 2012Peter Knappmann, Læskovvej --, 4632 Bjæverskov
2008 - 2012Bo Høier, Lidemarkvej --, 4632 Bjæverskov
Suppl.    
1 - 2006Jeanette Pedersen, Kirsebærhaven --, 4632 Bjæverskov
2 - 2006Lene Pedersen, Læskovvej --, 4632 Bjæverskov
3 - 2006Ann Kirstine Hindsbøl, Duehusvej --, 4632 Bjæverskov
4 - nyvalgtKaj Mortensen, Giesegårdvej --, Gørslev, 4100 Ringsted
5 - nyvalgtClaus Løvendahl, Slimmingevej --, 4100 Ringsted
6 - nyvalgtKenn Birger Klinthøj, Tuemosevej --, 4632 Bjæverskov
7 - nyvalgtFinn von Bülow, Egelundsvej --, 4100 Ringsted

Alle nyvalg gælder perioden 1. april 2008 - 31. marts 2012.

Skolebestyrelsen har på møde tirsdag den 25. marts 2008 konstitueret sig således:

       Formand: Peter Knappmann
Næstformand: Nette Schultz

og vil snarest præsentere sig selv både i Kontakten og på vores hjemmeside www.skovboskolen.dk.


Sidst opdateret den 26. marts 2008