Modulopgave H
Anette Brix og Susanne Carstens
Team Skovbo 2004/2005

A: Pædagogiske aspekter

Vores mål er at forbedre implementeringen og anvendelsen af IT-udstyr i Skovboskolens specialcenter, så vores overordnede vision om, at alle elever så vidt muligt kan følge undervisningen med hjælp fra IT, og at alle lærere/skolen har mulighed for at understøtte dette, kan føres ud i livet.

Vi har derfor udarbejdet et præsentationsmateriale rettet mod specialcentrets stormøde, hvor centrets lærere, skolens ledelse og skolepsykolog deltager. Formålet med præsentationen er at skabe opmærksomhed og debat om anvendelse af IT i specialundervisningen og samtidig pege på nogle af de løsningsmuligheder, vi ser - og ønsker. Endvidere ønsker vi at anvende vores præsentation som led i den løbende debat om skolens indsatsområder på pædagogisk råd ved at anvende den som "info-kiosk" på et af næste års møder.

Vores præsentation omfatter således selve udstyret, vejledning og efteruddannelse af lærere, udvikling af samarbejdet mellem klasse og specialcenter, økonomi og ressourceforbrug og fysiske rammer for arbejdet.

Nuværende situation – hvad er problemet?
I takt med at kravene til folkeskolens rummelighed er steget, har Skovboskolen fået et større antal elever med massive indlæringsproblemer. Disse elever skal i dag rummes i almindelige klasser, hvilket medfører, at der stilles andre og større krav til de kompenserende redskaber, til lærerne og undervisningen i al almindelig.

I dag er der 15 timer i skolens specialcenter. Timerne bruges dels til at aflaste afdelingerne for elever med store faglige problemer, dels til at vejlede elever i brug af IT-rygsæk først i specialcenteret og senere i klassen dels til at løse akut opståede problemer. Udover timerne i specialcenteret har de enkelte afdelinger på skolen et antal specialundervisningstimer til rådighed. Disse timer planlægges og anvendes i afdelingerne efter behov. I alt er der således i alt 38,5 ekskl. timer til test (6 timer).

I specialcenteret er der følgende IT-udstyr:

 • 1 stk. skanner (xxxx): med ViTex koblet med ViTal
 • 2 computere (xxx) med ViTal og ViseOrd opkoblet til Word
 • 1 stk. sort/hvid printer (xxxx)
 • 2 stk, højtalere og 2 stk. headsets

I afdelingerne er der kun IT-udstyr, som ikke længere er tidssvarende og anvendeligt i skolens elektroniske skrivestuer.

De fysiske rammer for specialundervisningen er præget af , at skolen generelt mangler lokaler til holddeling, gruppearbejde, tosprogsundervisning og specialundervisning. Specialcenter er derfor placeret i kælderen i to meget små lokaler, hvoraf det ene deles med tosprogsundervisning, isoleret fra den øvrige undervisning.

I afdelingerne foregår specialundervisningen i lokaler, der er fælles med SFO og således skal kunne bruges til fritidsaktiviteter efter skoletid.

Medarbejderstaben i centeret og i afdelingerne har speciallæreruddannelse eller specialundervisningsbaggrund. Ingen af lærerne har dog fået særlig undervisning i brug af kompenserende IT-værktøjer.

Der er gennem de sidste 5 år blevet gennemført forskellige kortere specialundervisningskurser, fordelt på de fleste lærere.

Der anvendes løbende midler til af forny licenser og vedligeholde det nuværende udstyr, som i begrænset omfang er blevet udskiftet inden for de sidste 5 år.

Vi foreslår derfor følgende ændringer, der både omfatter ændringer/forslag til specialundervisning i almindelighed og brugen af IT i specialundervingen i særdeleshed og i prioriteret rækkefølge:

 1. Hensigtsmæssig placering af timer, så det bliver muligt at give specialundervisning til de pågældende elever hver dag.
 2. Etablering af en central, kommunal indkøbs- og udlejningsservice, der sikrer, at relevant grej er tilgængeligt samt, at der indgås aftaler om forsikring af udstyr i udlånsperioden.
 3. Speciallærerne skal uddannes i dels at håndtere hardware og dels til at kunne bruge og instruere i brugen af software til både elever og lærere.
 4. Til support for specialundervisningslærerne skal der afsættes timer til at støtte de pågældende lærere. Her inddrages inddrages skolens IT-ansvarlige.
 5. Samarbejde med hjemmet om installering og brug af udstyret i hjemmet.
 6. Prioritering af fortsat efteruddannelse af lærere i form af IT-kørekort.
 7. Løbende opgradering af sofware-udstyr.
 8. Specialcentrets placering på skolen skal være central for at udnytte timerne bedst muligt.

Udgifter til selve IT-rygsækkene afholdes centralt af kommunen. I det decentrale time- og pengebudget medfører forslaget følgende ændringer:

Omlægning af specialundervisningstimer
Nye, centrale lokaler til specialcentret
Uddannelse af specialundervisningslærere
Tid til support af specialundervisningslærere
Tid til IT-kørekort
Opgradering af software-udstyr og vedligeholdelse af hardware (IT-ansvarlig)


Sidst opdateret den 27. maj 2005