Skovbo 2        Modul H

Som afslutning på vores arbejde med det pædagogiske IT-kørekort er vi nu nået til sidste modul og har opstillet vores status, ønsker og visioner.

 1. Samarbejde i IT arbejdsgruppen:
  STATUS: Vi har haft et godt og udbytterigt samarbejde, hvor det har været spændende at se opgaverne fra forskellige aldersgruppers vinkel – vi underviser henholdsvis i en børnehaveklasse og i 8. klasse.
  ØNSKER /VISONER: at vi fremover kan drage nytte af hinandens erfaringer mht. støtte og vejledning. Måske kunne vi etablere en "Storebrorordning" mellem vores klasser, således at de store elever hjælper / underviser de små med IT opgaver og socialt samvær.

 2. Samarbejde på skolen:
  STATUS: De fleste lærere er interesserede og villige til at lære og bruge IT i relevante sammenhænge. Der er altid hjælp at hente hos vejlederne eller kolleger. Skolekom og konferencerne her bruges af ledelse, fagudvalg og lærere. Skolens velfungerende elektroniske booking af faglokaler og AVudstyr er et eksempel på, at IT kan anvendes praktisk og tidsbesparende i dagligdagen. Booking af undervisningsmidler fra Amtscentralen er et andet eksempel på dette.
  ØNSKER/VISIONER:
  • Fagrådene / afdelingerne skal medtænke IT i indkøb og i undervisningsplanlægningen. Der kan afsættes tid til en formand, som formidler den opnåede viden til kollegerne og er garant for at IT huskes.
  • Udarbejdelse af tværfaglige emner i edb på klassetrin eller i afdelinger
  • Fælles pædagogiske dage for hele skolen med IT på programmet
  • Lærerne udveksler undervisningsprogrammer og ideer

 3. Intern uddannelse:
    STATUS ØNSKER / VISIONER
  Elever Skolen følger en IT plan med kurser i succesivt forløb for alle klasser fra 0. – 9. klasse. Hvert år får hvert klassetrin et kursus på 10 – 15 timer, således at forskellige IT discipliner og programmer gennemgås, og eleverne bliver i stand til at anvende IT værktøjerne i deres hverdag og ved afgangsprøverne – se bilag At IT programmet fortsætter

  At der afsættes ressourcer til IT vejlerne til gennemførelse af disse kurser

  Lærere
  • Alle undervisere har pæd. IT kørekort i løbet af 3 år
  • Inden elevkurser starter får klassens lærer en skriftlig eller mundtlig indføring i klassetrinets undervisngsprogram og deltager i kurset sammen med eleverne = en form for efteruddannelse
  At der tilbydes workshops i brug af nye programmer og udstyr

  At IT programmet fortsætter og der prioriteres tid i klasserne og til vejlederne

 4. Vejledning:
  STATUS: 2 lærere har afsæt tid til tilsyn og vedligeholdelse af "maskinparken", til elevernes grunduddannelse og til kollegial vejledning ved problemer i dagligdagen og ved kursusvirksomhed, ligesom de er "up –to- date" med nyheder og indkøb af det nødvendige programmel.
  ØNSKER / VISIONER: Dette ønskes fortsat med tid til vejlederne. Det er vigtigt, at de sikres mulighed for kurser og ideudveksling med andre IT kyndige, så de kan få den nødvendige inspiration til at inspirere os andre.

 5. Udstyr og fysiske rammer:
  STATUS: Skolen råder over ca. 150 computere fordelt på 1 computerlokale med storskærm + PC'er, en skrivestue i forbindelse med pædagogisk servicecenter, endnu et undervisningslokale, lærerforberedelsesrum, lærerværelse, skolebibliotek, faglokaler og enkelte klasselokaler samt fællesrum.
  ØNSKER / VISIONER:
  • Klassesæt af bærbare PC'er til udlån via det pæd. servicecenter. Kan medbringes på ekskursioner, lejrskoler, projektopgaver etc.
  • 5-6 PC'er med netopkobling + printer i hvert klasselokale, så de kan indgå som et alm. undervisningsmiddel på linje med atlas, leksika etc. og gøre IT adgangen uproblematisk og naturlig for elever og lærere.
  • Alle lærere har mulighed for hjemmearbejdsplads med netadgang, så de kan forberede sig og kommunikere med skolen, kolleger, elever, forældre m.fl. hjemmefra.
  • Yderligere 2 arbejdspladser på lærerværelset, da maskinerne er meget brugte.
   Lærerarbejdslokalet ligger langt fra lærerværelset, men til gengæld i forbindelse med lærebogssamling og kopimaskine.

 6. Budgetter:
  STATUS: Indkøb af hard-ware styres fra centralt hold, mens software købes på skolens undervisningsmiddelkonto – pt. 25.000 kr. Den IT-ansvarlige på skolen sørger for, at alle nyanskaffelser er brugervenlige og tidssvarende.
  ØNSKER / VISIONER: For at opretholde standarden og lyst til at arbejde med IT skal området fortsat prioriteres højt mht. løbende udskiftning og nyindkøb samt uddannelse.

  Al implementering skal ske ved prioriteringer og i et tempo, hvor alle kan følge med og se nytteværdien.

            Med venlig hilsen
  Anette Simoni og Birgitte Krøyer

Bilag:

Klassetrin: Indhold:
0. årgang Introduktion og hensigtsmæssig betjening af computeren.
Farvelægning/tegning (Digitale malebøger, Paint).
1. årgang Tastaturtræning, Tekstbehandling 1 (Papyrus til Windows).
Farvelægning/tegning. Tegnefilm (TegnefilmVærkstedet).
2. årgang Tekstbehandling 2 (Papyrus til Windows).
Dedikeret database (Dig Selv).
Regneark 1 (Kombi-Regn).
Multimedieprogram 1, lineært forløb (Fremviser)
3. årgang Billede-Lyd-Tekst. Billedbehandling 1 (NeoPaint).
Multimedie 2 (Den Talende Bog, Tegneserie).
4. årgang Tekstbehandling 3 (WordPerfect 9), redigeringsværktøjer, Procesorienteret skrivning. Eventyr. Boganmeldelser (Anmelder). Søgning i DanKatalog.
5. årgang Tekster og billeder om lokalsamfundet. Internetbrowser.
Kommunikation via E-mail til anden klasse (SkoleKom).
Lave opgavesekvenser til Dansk Arbejde.
Lego-modeller (BlockCAD). Geometrisk konstruktion 1 (GeomeTricks).
6. årgang Navigationsgeometri (MyreSnak), Logbog (LogBog2)
Statistik, Simulation, Regneark 2 (INFA-stat, Kombi-Regn),
Database 2 (Kombi-Base). Spørgeskema.
7. årgang Tekstbehandling 4, layout, fonte, billeder, spalter, skema.
Multimedieprogram 3, elektronisk bog, lineært forløb (NeoBook/Medi8or).
8. årgang Multimedieprogram 4, elektronisk bog, forgrenet forløb + arbejde med lyd (NeoBook/Medi8or).
9. årgang Regneark 3, Familieøkonomi 1, Matematiske modeller, Geometrisk konstruktion 2 (GeomeTricks), Funktioner (Funktion), Skat, CD-ROM.
10. årgang Familieøkonomi 2. Multimedieprogram 5 (Scala MultiMedia). Elektronisk søgning og konferencer på Internettet. Udarbejdelse af hjemmeside. Netcafé.


Sidst opdateret den 30. april 2004