SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 268 - Juni 2003

INDHOLD:
Månedskalender.
Rigtig god sommerferie.
Skovboskolens hjemmeside.
Fra lærerne: Orientering om besparelser.
Referat af Skolebestyrelsesmødet 3. juni 2003.

TOP

KALENDER FOR AUGUST 2003.

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
mandag 4. august 2003 Eleverne i 1. - 9. klasse møder klokken 8.05 - 10.40.
Lærermøde klokken 11.00 - 12.00.
Afdelingsmøder klokken 12.00 - 14.00.
tirsdag 5. august 2003 0.Y Slusen møder klokken 9.00 - 10.30.
0.A, B + C møder klokken 10.00 - 11.30.
mandag
- onsdag
18. august 2003
- 20. august
7.B på hyttetur.


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
Skoleåret 2003/2004
tirsdag12. august 2003 9.B Forældremøde
onsdag13. august 2003 0.A+B+C Forældremøde
torsdag14. august 2003 6.B Forældremøde
mandag18. august 2003 1.G Forældremøde
tirsdag19. august 2003 9.A Forældremøde

TOP
Rigtig god sommerferie

Du sidder med dette skoleårs sidste udgave af Kontakten og om ganske få timer står sommerferien for døren, så jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god sommerferie.

Ved udgangen af dette skoleår ophører Centerklassen og børnene fordeles til andre undervisningstilbud i Roskilde Amt. Det betyder samtidig at vi skal tage afsked med de 2 medarbejdere der har været tilknyttet Centerklassen:
Kjeld Bressendorff og Helene Lieberkind. Skolen ønsker dem held og lykke på deres videre færd.

Et nyt skoleår venter forude med nye udfordringer.
Elever, medarbejdere, skolebestyrelse og ledelse skal deltage i en spændende indholdsdebat med politikere og skoleforvaltning om kvaliteten og rummeligheden i vores folkeskoler.

Her ud over arbejder vi internt på skolen på udvikling af teamsamarbejdet og udvikling af de sociale kompetencer, her ind under hører vores mobbehandleplan.

På det nære plan skal 8. og 9. klaserne til næste år bo på Læskov. De er hermed tæt på pædagogisk servicecenter med de faciliteter der er knyttet hertil.
Det betyder samtidig, at vi på Østervangsgangen får samlet 4. - 7. årgang, som igen indbyder til et tættere samarbejde imellem disse årgange.
Se i øvrigt vedlagte lokaleplan.

Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Skovboskolens hjemmeside

Skovboskolens hjemmeside www.skovboskolen.dk blev oprettet i november 1998. Den skulle primært fungere som et praktisk og overskueligt informationsværktøj for Skovboskolens medarbejdere, elever og forældre. Vi har bevidst tilstræbt, at den skulle være hurtig at indlæse med selv langsomme internetforbindelser. Det vil sige uden tunge plugins, scripts eller grafikeffekter.
Vi oplevede meget hurtigt efter starten at få hilsener fra tidligere elever, kolleger og andre fra både Danmark og det store udland. De havde oplevet det positive, at rende ind i deres "gamle skole" på internettet.
Især fra forældre har vi i tidens løb fået en del hilsener med gode forslag til nyt indhold på hjemmesiden. Det er rart med denne interesse og ofte kan vi følge forslaget.

Af nyt indhold i dette skoleår kan nævnes menupunkterne "Arrangementer" og "Referater" (fra Skolebestyrelse, Kontaktforældre og SSP).
På oversigten over klasseskemaer for næste skoleår er der angivet elevtal, klasselærer og hjemlokale.
Har dit barn fået ny lærer, er du ny forældre ved Skovboskolen eller kan du bare ikke huske alle de navne - så er der heldigvis på vores hjemmeside en oversigt over personale og skolebestyrelse. Og de allerfleste har skrevet en lille præsentation af sig selv.

Med venlig hilsen og god sommerferie,
Peter Elkjær Pedersen – webredaktør

 

TOP
Fra lærerne: Orientering om besparelser

Ikke alle traditioner er lige gode.
Nu har skolen for 3. år i træk været udsat for besparelser på det, der i skolesprog hedder "anden tid".
Her ligger alle de arbejdsopgaver, som ikke direkte har med undervisningen at gøre, men som ikke desto mindre har en væsentlig betydning for, hvordan skolens kvalitet opleves af elever, forældre og lærere.
Ved at skrue ned for timer til andet arbejde overlader kommunalbestyrelsen det ubehagelige arbejde med at udmønte besparelsen til den enkelte skole. For Skovboskolens vedkommende betyder det for det kommende skoleår nedskæringer på følgende områder (samlet over 3000 timer):

Lejrskole/hytteture
Kursus for lærerne
Skolebibliotekets åbningstid
Elevrådskontaktlærer
EDB - vejledning
Valgfagsadministration
Økonomiudvalg
Omsorgsgruppe
Matematikinspirator
Tilsyn med samlinger
Trim- og grøn dag udvalg
Skolekomedie
Møder
Musiske aktiviteter
Medieværksted/medieundervisning
Forældremøder og skole/hjem samtaler

For skole/hjem samarbejdet får det den konsekvens, at antallet af lærere som kan deltage i forældremøder og skolehjemsamtaler er skåret ned. Klassefester og lignende bliver uden lærerdeltagelse, der er ikke afsat tid. Hvis der opstår behov for et yderligere skole/hjem samarbejde, skal det gå gennem skolens ledelse, der så evt. kan give den nødvendige tid.

Det er vigtigt for os at præcisere, at ansvaret for forringelsen af skolens hverdag ligger hos kom munalbestyrelsen.
Vi beklager dybt de konsekvenser nedskæringerne får for de aktiviteter, som vi alle synes er nødvendige og som gør skolen mere spændende for eleverne.

På lærernes vegne
Jørgen W. Hansen
Tillidsrepræsentant.TOP
Referat af Skolebestyrelsesmødet den 3. juni 2003

Kontakten
Kontakten bibeholdes men med nyt layout. Udvalget vil se på opsætningen i forbindelse med overførsel til hjemmesiden.


Rygning
I det nye skoleår vil der blive gjort en intensiv indsats. Udvalget for skole/hjem samarbejdet vil tage sagen op. Børne- & kulturudvalget vil blive forespurgt med hensyn til mulige sanktioner for overtrædere af forbudet.


Bygningsstatus
Skolen er i dialog med Teknisk forvaltning. Kokkebro har fået udskiftet loftsplader, gangarealet undtaget. Teknisk forvaltning vurderer i øjeblikket udskiftning i festsalen. Spørgeskema vedr. trivsel og helbredstest vil blive udarbejdet sammen med skolelægen og udsendes til alle i efteråret.


Mobning
Revidering af handleplanen sættes i gang som en udløber af TV-udsendelsen, og der er afsat tid til en arbejdsgruppe. Skole/hjem udvalget inddrages også.


Dialogmøde med BKU
Børne- & kulturudvalgets møde med skolen blev udskudt og et nyt ønskes til september. Der fremsendes derfor en invitation med to alternative datoer til BKU: den 9. eller 10. september.


Budgetopfølgning
Blev taget til efterretning.


Høring vedr. ferieplan for skoleåret 2004/05
Børne- & Kulturforvaltningens forslag til ferieplanen blev taget til efterretning.


Mødeplan for 2003/2004
for skolebestyrelsen blev godkendt. Til orientering er møderne fastsat til den 1. tirsdag i måneden med få undtagelser.


Forslag til revidering af Skovboskolens Vision og målsætninger
Ændringsforslag til afsnit om den fleksible skole: "Det er Skovboskolens mål at indføre den fleksible skole pr. 1 august 2004. Skolebestyrelsen vedtager principper for undervisningens organisation, der tager udgangspunkt i, at lærerne i teams planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen."
Det er hensigten, at principperne skal konkretisere, hvad vi på Skovboskolen forstår ved begrebet "Fleksibel skole".


Forslag fra Teknisk forvaltning til forbedring af trafikforhold
Forslaget fra Teknisk forvaltning blev behandlet. Skolebestyrelsens bemærkninger og ændringsforslag sendes videre til forvaltningen. Når det endelige projekt foreligger fremlægges det for forældrene, hvilket forhåbentlig kan ske i forbindelse med det årlige forældremøde i begyndelsen af det nye skoleår.


Meddelelser

  • Skemaerne for kommende skoleår er stort set færdige. Presset på gymnastiksalen og hallen er betydeligt, og der forudses kapacitetsproblemer allerede ved skoleåret 04/05.
  • Annemari Sol Andersen fra Gørslev skole er overført til Skovboskolen. Birgitte Krøyer er ansat som lærer og Michael Krysfeldt som musiklærer.
  • 9. klasses skolerejse i næste skoleår er godkendt.
  • Skolesekretær Sonja Vangkilde er sygemeldt.
  • Jørgen Hansen og Annemette Jørgensen fortsætter som medarbejderrepræsentanter i næste skoleår.
  • Arbejdsgruppe i kommunen skal se på overflytning fra børnehave til børnehaveklasse. Der skal deltage en repræsentant nordfra og en syd for motorvejen. Vi foreslår, at en repræsentant fra SFO's forældreråd deltager.
  • De kommende 7. og 8. klasser er nu dannet.


Eventuelt
Jævnfør kontaktforældremødet vil der i det kommende skoleår blive taget fat i problemet omkring skolens image. Skolen skal være bedre til at synliggøre sine aktiviteter og den planlagte tilfredshedsundersøgelse skal identificere indsatsområderne.


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

 

TOP


Sidst opdateret den 18. juni 2003